Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka źródło promieniowania;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

źródło promieniowania

Nowoczesny słownik języka angielskiego

ródło promieniowania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

More recently, at Einstein University, they just determined that fungi use radiation as a source of energy, much like plants use light.
Na Einstein University ustalono że grzyby używają promieniowania jako źródła energii tak jak rośliny używają światła.

TED

The debate we have held has also shown the large differences in opinion when it comes to assessing possible threats, including levels of radiation caused by accidents or those from natural sources.
Przeprowadzona dyskusja wskazała również na duże różnice w ocenie możliwych zagrożeń, w tym skali promieniowania tego powstałego w wyniku awarii czy też ze źródeł naturalnych.

statmt.org

There's a radiation source between Third and Second, 54th and 46th.
Mamy źródło promieniowania między Trzecią a Drugą, 54. i 46.

I have located the radiation source.
Znalazłem źródło promieniowania.