Wordnet polsko-angielski

(small burrowing legless European lizard with tiny eyes
popularly believed to be blind)
blindworm, slowworm, Anguis fragilis
synonim: padalec

Słownik środowiska polsko-angielski

zool. slow worm