Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

finanse wspólne konto, wspólny rachunek;

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wspólne konto w banku

Słownik internautów

konto wspólne, rachunek wspólny

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) an account that belongs to two people - wspólny rachunek

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

wspólny rachunek

Słownik techniczny angielsko-polski

rachunek wspólny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In a less prescriptive form, there is an amendment concerning joint accounts that has gained support elsewhere.
Zmiana dotycząca wspólnych rachunków, która gdzie indziej spotkała się z uznaniem, ma mniej nakazową formę.

statmt.org

This may be the bank that has to organise the attachment, or a third party that might hold a joint account.
Może to być bank, który musi zorganizować zajęcie, lub strona trzecia, która może być posiadaczem wspólnego rachunku.

statmt.org

The same applies to joint accounts, although this is not the same thing; in fact, the two are not directly related.
To samo dotyczy wspólnych rachunków, choć problem jest tu inny. W rzeczy samej te dwie kwestie nie są ze sobą bezpośrednio powiązane.

statmt.org

The audits carried out showed that the accounts of the Joint Undertaking were reliable and that the underlying transactions were legal and regular.
Przeprowadzone audyty wykazały, że sprawozdanie wspólnego przedsiębiorstwa jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

statmt.org

I endorsed this document, because the Committee responsible decided to approve the closure of the accounts of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2009.
na piśmie - (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009.

statmt.org

Why not use our joint account? What?
Dlaczego nie wziąć pieniędzy z naszego wspólnego konta?

It’s what you call a joint account.
Można to nazwać wspólnym kontem.

This may be the bank that has to organise the attachment, or a third party that might hold a joint account.
Może to być bank, który musi zorganizować zajęcie, lub strona trzecia, która może być posiadaczem wspólnego rachunku.

It's always been a joint account, Charles.
To od zawsze było wspólne konto.

Jessica and Justin had a joint account.
Jessica i Justin mieli wspólne konto.