Wordnet angielsko-polski

pilotka
synonim: bomber hat