Wordnet angielsko-polski

(a variety of jerboa)
skoczek egipski, skoczek pustynny