Wordnet angielsko-polski

frank komoryjski, CF, KMF