Wordnet polsko-angielski


1. (an occupation requiring special education (especially in the liberal arts or sciences) )
profession
synonim: fach
synonim: profesja

2. (a feeling of dissatisfaction that results when your expectations are not realized
"his hopes were so high he was doomed to disappointment")
disappointment, letdown: : synonim: rozczarowanie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(fach) profession, occupation, trade
(rozczarowanie) disappointment, anticlimax, (pot.) letdown
(niespełnienie się czegoś) failure
(zob. t.) zawody

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(fach) profession
occupation
trade: z ~odu by profession
kim pan jest z ~odu? what is your occupation?
what do you do (for a living) ?
2.
(rozczarowanie) disappointment: sprawiać komuś ~ to disappoint sb
to let sb down
doznawać ~odu to be disappointed

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. profession
2. occupation ~ody nierolnicze non-agricultural jobs, non-farm jobs ~ody wyłączone z zakresu polisy excepted persons ~ód wykonywany practised profession ~ód wyuczony acquired profession wolny ~ód freelance occuption być prawnikiem z ~odu to be a lawyr by profession wykonywać ~ód to exercise a profession wyuczyć kogoś ~odu to teach sb a trade

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

METIER

OCCUPATION

CALLING

VOCATION

PURSUIT

SPECIALITY

TRADE

CRAFT

WALK OF LIFE

DASH

ANTICLIMAX

AVOCATION

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. profession
2. occupation

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m occupation, profession
(rozczarowanie) disappointment, disillusion

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

profession
occupation
vocation
walk of life
(rozczarowanie) disappointment

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

career

disappointment

heartbreak

letdown

place

walk