Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Cambodia
equal to 100 sen)
riel
synonim: KHR