Słownik polsko-angielski

point; station
~ amunicyjny - ammunition (supply) point, arming point
~ broniony - defended point
~ celowania - aiming point, aim-point
~ decyzyjny - decision point
~ dowodzenia - command post
~ dowodzenia, powietrzny - air command post
~ dowódczo-obserwacyjny - command-observation point
~ dystrybucji - distribution point
~ ewakuacji - evacuation point, casualty clearing station
~ graniczny - (border) crossing point
~ honoru - przen. point of honour
~ kierowania ogniem - fire control point
~ kluczowy - key point
~ kontaktowy - wyw. contact point
~ kontroli; ~ kontrolny - control point, check point
~ kontroli skażeń - contamination control point
~ kontroli technicznej - technical control station
~ kontrolno-rozdzielczy - control-distribution point
~ kontrolny; dozór - control point, check point
~ koordynacyjny - co-ordinating point
~ krytyczny - critical point
~ krytyczny celu - target critical damage point
~ krytyczny zasięgu samolotu - point of no return
~ kulminacyjny - culminating point
~ łączności - communications station
~ medyczny - medical point
~ meldunkowy - reporting point
~ mocny (obrony) - strong point
~ nacisku - pressure point
~ najsłabszy obrony nieprzyjaciela - the weakest point of enemy defence
~ najwyższego toru lotu pocisku - artyl. vertex
~ niebezpieczny - danger point
~ nieruchomy - stationary point, fixed point
~ niwelacyjny - geod. bench mark
~ o znaczeniu taktycznym - tactically important point
~ obliczeniowy - calculation station
~ obserwacyjny - vantage point
~ obsługi technicznej - servicing station
~ oczyszczania wody - water cleaning point
~ odkażania - decontamination station
~ odksiężycowy - astr. apolune, aposelene
~ odniesienia - reference point; topogr. checkpoint
~ odniesienia, geograficzny - geographic reference point
~ odniesienia pomiarów wysokości - lotn. altitude datum
~ odpalenia (pocisku) - launch point
~ określający celność lądowania - bull's-eye
~ oparcia - footing
~ opatrunkowy - med. dressing station, first-aid post
~ opatrunkowy na polu bitwy - battle dressing station
~ oporu - resistance point, strong point
~ oporu, izolowany - island of resistance
~ orbity - astr. orbit point
~ orientacyjny w terenie - landmark
~ poboru wody - water-point
~ początkowy - start point
~ poderwania (samolotu) - pull-up point
~ podparcia - support point
~ pomiarowy - geod. survey point
~ pomocy medycznej - first aid station
~ przechwycenia - lotn. intercept point
~ przechwycenia w przestrzeni - intercept point in space
~ przeciągnięcia - lotn. stalling point
~ przecięcia - intersectionpoint
~ przekroczenia granicy - frontier crossing point
~ przeładunkowy - reloading point, reloading site; mar. transhipment point, navigation head; kolej. railhead
~ przełamania - breaking point
~ przeprawowy - wojsk. crossing point
~ przeprawy mostowej - bridge crossing point
~ przeprawy promowej - ferry crossing point
~ przybycia - point of arrival
~ przyjęcia - point of receipt
~ przyksiężycowy - astr. periselene, perilune
~ przyziemienia - lotn. touchdown point
~ rekrutacyjny - recruiting station
~ rozdzielczy - distribution point
~ rozładunku samochodów - detrucking point
~ rozpoczęcia zrzutu - des. target approach zone, initial point
~ równowagi - balance point
~ ruchomy - mobile point
~ segregacji rannych - casualty clearing station
~ słaby - weak point, point of weakness
~ słaby obrony - weak point of defence, vulnerable point of defence
~ spieszenia - dismount point
~ spotkania - meeting point; lotn. rendezvous point
~ startu - lotn. take-off point
~ strategiczny - strategic point
~ styku - contact point
~ tankowania - refuelling point, petrol refilling point
~ tankowania pojazdow - vehicle fuelling point
~ terenowy - landmark
~ topograficzny - topographic site
~ triangulacyjny - geod. triangulation point
~ trafienia; ~ uderzenia - hit point, impact point
~ trygonometryczny - geod. trigonometric point
~ umocniony - strong point
~ upadku (pocisku); ~ uderzenia - impact point
~ usługowy - service workshop
~ w przestrzeni - point in space
~ węzłowy - nodal point
~ widokowy - vantage point
~ widzenia, wojskowy - military point of view
~ wstrzeliwania się - ranging target, registration point, adjustment point
~ wybuchu (pocisku) - point of burst
~ wyczekiwania - waiting point
~ wydawania - distribution point
~ wydawania amunicji - ammunition distribution point
~ wydawania masek gazowych - gas-mask distribution point
~ wydobywania wody - water extraction point
~ wyjścia i dojścia - start-and-finish point
~ wyjściowy - starting point,initial point, departure point, origin; staging point
~ wylotu - balist. muzzle point
~ wyprzedzenia (celu) - lotn. target lead point
~ wyróżniający się w terenie - landmark
~ wysokościowy; kota - geod.,kart. (height) point
~ wystrzelenia pocisku - missile launch(ing) point
~ wysunięty - forward point, exposed point
~ wysunięty zaopatrzenia w amunicję i paliwo - forward arming and refuelling point
~ wyznaczony - designated point
~ załadunkowo-rozładunkowy - reloading site
~ załadunku - loading point
~ zamocowania - point of attachment
~ zaopatrywania w wodę - water supply point
~ zaopatrzenia - supply point
~ zapalny - polit. hot-spot, trouble-spot; flash point
~ zapłonu - point of ignition
~ zbiorczy - collection point, collecting point
~ zbiórki; ~ zborny - rally point, rallying point, assembly point, rendezvous point, collecting point
~ zbiórki jeńców wojennych - prisoner-of-war collecting point
~ zbiórki pojazdów uszkodzonych - damaged vehiclecollection point
~ zbiórki rannych - casualty collecting/collection point
~ zbiórki uszkodzonego sprzętu - damaged equipment collecting point
~ zbiórki zatrzymanych - detainee collecting point
~ zerowy - nukl. zero point, ground zero
~ zerowy wybuchu - bursting point
~ zerowy wybuchu jądrowego - (actual) ground zero
~ zrzutu - lotn. dropping point
~ zrzutu bomb - bomb release point
~ zwrotny - przen. turning-point
~ zwrotny działań bojowych - combat turning-point
~ zwrotny wojny - war turning-point
~ żywnościowy - food supply point

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

point, item
(umowy) article
punkt krytyczny: critical pointpunkt sporny: debating point, point at issue, point of contest, matter of issuepunkt umowy: articles of the agreement, clause, covenant, item of a contractpunkt widzenia: point of viewpunkt wyjścia: basispunkt zwrotny: turning pointpunkt zwrotny w negocjacjach: turning-point in negotiationsmartwy punkt: deadlock

Wordnet polsko-angielski


1. (a point occupied by troops for tactical reasons)
military position, position
synonim: pozycja
synonim: stanowisko

2. (the precise location of something
a spatially limited location
"she walked to a point where she could survey the whole street")
point: :

3. (a linear unit used to measure the size of type
approximately 1/72 inch)
point: : synonim: pt
synonim: punkt typograficzny

4. (the unit of counting in scoring a game or contest
"he scored 20 points in the first half"
"a touchdown counts 6 points")
point: : synonim: jednostka rozrachunkowa

5. (a question raised for consideration or solution
"our homework consisted of ten problems to solve")
problem: : synonim: problem
synonim: zagadnienie
synonim: kwestia
synonim: pytanie
synonim: zagwozdka

6. (a geometric element that has position but no extension
"a point is defined by its coordinates")
point: :

7. (a short performance that is part of a longer program
"he did his act three times every evening"
"she had a catchy little routine"
"it was one of the best numbers he ever did")
act, routine, number, turn, bit: : synonim: numer
synonim: punkt programu

8. (a very small circular shape
"a row of points"
"draw lines between the dots")
point, dot: : synonim: kropka

9. (an event marking a unique or important historical change of course or one on which important developments depend
"the agreement was a watershed in the history of both nations")
landmark, turning point, watershed: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

point, mark
~ centralny focal point
~ kontrolny checkpoint
~ krytyczny flashpoint
~ kulminacyjny climax
martwy ~ (impas) deadlock, standstill
mocny ~ strong point
najważniejszy ~ programu itp. high point
~ najwyższego poziomu wody high-water mark
~ niwelacyjny (reper) benchmark
~ obserwacyjny observation post, lookout
~ odniesienia point of reference, benchmark
~ orientacyjny (w terenie) landmark
~ podparcia (dźwigni) fulcrum
~ podparcia dla stopy (przy wspinaczce) toehold
~ programu event, plank
~ przysłoneczny (peryhelium) perihelion
~ przyziemny (perygeum) perigee
~ rosy dew point
słaby ~ blind spot, weak point
~ styczności (w poglądach itp.) common ground
~ szczytowy culmination, peak
~ środkowy midpoint
~ świetlny light spot, pinpoint of light
~ topnienia melting point
~ węzłowy (fiz. mat.) node, nodal point
~ widzenia point of view, standpoint
~ wrzenia boiling point
~ wyborczy poll (station)
~ wyjścia starting point, base
~ zamarzania freezing point
~ zapalny hot spot, trouble spot
~ zborny rallying point
~ zwrotny turning point, dead centre
~ umowy itp. clause, article, item, paragraph
~ rozdziału, paragrafu subsection
zdobywać ~ to score a point
najważniejszy ~ (przemówienia, artykułu, rozmowy) gist

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C 1. (kropka, miejsce) point; spot: ~ wyjścia starting point; ~ zwrotny turning/pivotal point; utknąć w martwym ~cie to come to a standstill; mocny/słaby ~ strong/weak point; ~ kulminacyjny culmination; climax. 2. (miejsce do specjalnych celów) point; centre: ~ opatrunkowy dressing-station; aid post; ~ sprzedaży outlet; ~ zborny assembly point. 3. (stanowisko) point; post: ~ obserwacyjny observation post; ~ kontrolny checkpoint; ~ widzenia viewpoint; point of view4. (część tekstu) point; article; item: ~ po ~cie point by point; (imprezy) : ~ programu event; (zebrania) point on the agenda. 5. (kwestia, szczegół) point: ~ honoru point of honour; być wrażliwym na ~cie to be sensitive about. 6. (w grach) point: zdobywać ~ to score (a point)

adv (colloq, punktualnie): ~ czwarta four o'clock sharp

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

point ~ bazowy basis point~ krytyczny zob. próg rentowności~ krzywej dochodu yield elbow ~ obsługi sprzedaży Point of Sale (POS) ~ procentowy percentage point~ rentowności breakeven point ~ swapowy swap point ~ wyrównania zob. próg rentowności ~y krytyczne trigger points

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m 1. point 2. item ~ bazowy basis point ~ benchmarkowy benchmark ~ docelowy point of destinatin, final destination point ~ dostawy point of delivery ~ dostępu do sieci komp. Point of Presence ~ krytyczny breakeven point ~ ksero photocopy bureau ~ kulminacyjny culminating point, culmination, peak ~ obecności komp. Point of Presence ~ odniesienia point of reference ~ odprawy celnej customs entry point ~ oparcia footing ~ oskarżenia point of the charge ~ porównawczy benchmark ~ porządku dziennego item of the agenda ~ procentowy percentage point ~ programu wyborczego plank ~ rentowności breakeven point ~ rozłączenia separation point, split-off point ~ równowagi equilibrium point ~ sporny point of issue ~ sprzedaży point of sale ~ usługowy repair shop ~ widzenia point of view ~ wsparcia support point ~ wyjściowy benchmark ~ złota gold point ~ zwrotny landmark ~y umowy articles of a contract, items of the contract, points of the contract ~y traktatu clauses in a treaty

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

point n, spot n, station n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

point, punctum

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPOT

SITE

SCORE

DOT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

1. point 2. item

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m point
(inwentarza, programu itp.) entry, item
~ widzenia point of view
~ wyjścia starting point
dywizyjny ~ medyczny combat support hospital
(główny) ~ oporu (main) point of resistance (strong point)
~ celowania aiming point
~ ewakuacji (ran-nych) (casualty) evacuation point
~ kluczowy key point
~ kontroli control point
~ kontrolny check point, checkpoint
~ krytyczny cri-tical point
~ krytyczny trasy lotn. point of no return
~ medyczny aid station
~ na ekranie (radiolokatora) blip
~ obserwacyjny (po-wietrzny) (air) observation post, vantage point
~ od-niesienia (celu) (target) re-ference point
~ orientacyjny w terenie orientating point, landmark
~ począt-kowy start (ing) point, point of start
~ poderwania (do ataku) pop-up point
~ po-wiadamiania report post
~ przechwycenia intercept point
~ przejścia passage point
~ przekroczenia gra-nicy border crossing point
~ przełamania breaking point
~ przeprawowy crossing point
~ przyziemienia lotn. landing (impact) point
~ rozdzielczy distribution point
~ trafie-nia (uderzenia) hit (impact) point, point of impact
~ skrętu na cel turn in point
~ spotkania (zbiór-ki) rendezvous point
~ styku contact (junction) point
~ topograficzny benchmark
~ triangulacyj-ny trig point
~ umocniony (oporu) strong point
~ wstrzeliwania art. ground registration point
~ wybuchu point of burst
~ wy-czekiwania holding (orbit) point
~ wyjścia start (ing) (departure) point, point of start
~ wyjścia na cel target approach point
~ wy-przedzenia predicted position point
~ wysunięty forward point
~ załadunku charging (loading, pick-up) point
~ zaopatrywania w paliwo filler point
~ zaopatrywania w wodę watering point
~ zaopatrzenia supply point
~ zapalny trouble spot
~ zapłonu flash point
~ zasilania energią elektryczną power supply point
~ zawieszenia lashing down (tie-down) point
~ zbiórki rannych (jeń-ców) casualty (POW) col-lection point
~ zrzutu release point
~ zwrotny turn-ing point
słaby ~ vulnerable point
średni ~ trafień mean point of impact (impact point)
wysunięty ~ medyczny forward hospital
wysunięty ~ opatrun-kowy advanced dressing station

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

(miejsce) point
2. (paragraf), article, ite

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

point

Słownik środowiska polsko-angielski

m point, spot

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

point
~ hydrometryczny - discharge gauging station
~ kontrolny control point
~ nasycenia saturation point
~ odniesienia reference point
fixed datum
~ opomiarowania ścieków sewage sampling point
~ opróbowania sampling point
~ poboru wody water abstraction point
~ pomiarowy measurement point
~ przyjmowania mleka milk reception point
~ rosy dewpoint
~ równowagi equilibrium point
~ składowania odpadów waste storage point
~ zbiórki odpadów waste collection point, waste collection station
~ zlewny ścieków IS liquid waste disposal station, sewage disposal station
~ zrzutu ścieków sewage disposal point
~ zrzutu zanieczyszczeń pollutant discharge point
~ zwrotny turning-point

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

point~ kontrolny control point~ monitorowania monitoring point~ obserwacyjny observation point~ odniesienia reference point~ odzysku odpadów waste recovery station~ opróbowania sampling point~ poboru wody water abstraction point~ pomiarowy measurement point~ reprezentatywny representative point~ równowagi equilibrium point~ segregacji i przeładunku odpadów waste transfer station~ składowania storage depot, storage point~ składowania odpadów waste storage point~ składowania odpadów niebezpiecznych hazardous waste storage depot~ składowania odpadów z recyklingu recycling site~ składowania śmieci refuse collection depot, refuse storage depot~ unieszkodliwiania odpadów waste disposal station, waste disposal pointUS waste treatment station, waste treatment point~ zapalny w odniesieniu do gospodarki odpadami waste management hot spot~ zapalny w odniesieniu do spraw ochrony środowiska environmental hot spot~ zbiórki butelek bottle collection point~ zbiórki makulatury paper bank~ zbiórki odpadów waste collection point, waste collection station~ zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu bring (recycling) site, drop off (recycling) site~ zlewny ścieków inż san. liquid waste disposal station, sewage disposal station

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

article

clause

datum

item

jot

mark

pinhole

shop

station

top

Nowoczesny słownik polsko-angielski

period