Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Ukraine)
hryvnia
synonim: UAH
synonim:

Nowoczesny słownik polsko-angielski

hryvnia