Słownik polsko-angielski

run; running; tech. speed; siln. gear
~ jałowy (silnika) - idle running, running idle, idling
~ kłusem - trot, trotting
~ luźny; luz - neutral gear
~ na dystans - sp. distance running
~, pierwszy - first run, first speed
~ przedni - forward gear
~ przełajowy - cross-country (running)
~ przez płotki - sp. hurdling
~ rzeki - geogr. river course
~ rzeki dolny - lower course, lower river
~ rzeki górny - upper course, upper river
~ rzeki środkowy - middle course, middle river
~ spokojny (silnika) - quiet running, smooth run
~ terenowy z przeszkodami - steeple-chase
~ truchtem - sp. jogging
~ wojny; przebieg wojny - course of the war,war course
~ wsteczny - reverse gear, reverse speed
~ wydarzeń - course of events, march of events, turn of events
~ z przeszkodami - obstacle race; sp. hurdle-race

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

course, flow, progress, trend
bieg przedawnienia: period of prescription, flow of time limitation, period of limitationbieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie: period of limitation for claims of defaultbieg spraw: trend of affairsbieg sprawy: course of a casebieg wydarzeń: sequence of events

Wordnet polsko-angielski


1. (a race run on foot
"she broke the record for the half-mile run")
footrace, foot race, run


2. (a steady flow of a fluid (usually from natural causes)
"the raft floated downstream on the current"
"he felt a stream of air"
"the hose ejected a stream of water")
current, stream: : synonim: nurt

3. (a mechanism for transmitting motion for some specific purpose (as the steering gear of a vehicle) )
gear, gear mechanism: :

4.
strike: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

run
(sport.) race
(sprawy) process
(schodów) flight of steps
(w samochodzie) gear
(wydarzeń) course, sequence
(rzeki) course, current
~ długimi krokami lope
~ jałowy/luzem (silnika samochodowego) idling
(maszyny) running light
~ krótki (sport.) sprint, dash
~ maratoński marathon
~ na 100 m the 100-metres dart
~ na przełaj cross-country run
~ najwyższy/najniższy (w samochodzie) ~top/bottom gear
~ pierwszy, drugi itd. (w samochodzie) first gear, second gear, etc.
~ przez płotki hurdles
~ schodów (ciąg schodów od podestu do podestu) stairway
~ sztafetowy relay, relay race
~ szybki dash
~ terenowy z przeszkodami steeplechase
~ truchtem trot
~ wsteczny (w samochodzie) reverse, reverse gear, back gear
~ wysoki/niski high/low gear
~ zjazdowy downhill run
~ z przeszkodami obstacle race
ruszać do ~gu to bolt
(zob. t.) biegi

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
run
running: ~iem marsz! at the double
w ~u on the run.
2.
(sport) run
race.
3.
(przebieg, tok) course: z ~iem czasu in the course of time, in time.
4.
(rzeki) course
current: z ~iem rzeki downstream.
5.
(tech) gear: ~ pierwszy/wsteczny first/reverse gear
skrzynia ~ów gearbox
zmieniać ~i to change/shift gears

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

course~ interesów - the course of business~ przedawnienia - period of prescription~ przerwać - to interrupt the operation of a time limit~ roszczeń - running of limitation of claims/statute of limitations~ sprawy - course of a case~ terminu - running of a period, course of a time limit~ zasiedzenia - running of prescriptive acquisition

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m run, running, course ~ wydarzeń course of events praca jest w pełnym ~u work is in full swing pozostawić sprawy swojemu ~owi to let things take their cours

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

run, running

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RUN

RUNNING

SCUD

MOTION

ROUND

TRAVEL

PACE

CURRENT

ORDER

PROCESS

RACE

GEAR

SPEED

CIRCUMVENTION

CAREER

GAIT

TREND

DRIFT

STRIKE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m run, race
(życia, czasu, rzeki) course
techn. mot.~gear
pierwszy ~ first gear
najwyższy ~ top gear
skrzynia ~ów gearbox
wsteczny ~ reverse gear
sport. krótki ~ sprint
~ sztafetowy relay race
(rze-ki) górny ~ upper waters

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

run
race
course

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

course
~ rzeki - river course
~ rzeki dolny lower river course
~ rzeki górny upper river course
~ rzeki naturalny natural river course
~ rzeki środkowy middle river course
~ wydarzeń course of events

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

course

flight

jogging

progress

scamper

scurried

sprint

tenor

tide

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cross-country

heat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.
I mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.

TED

Z biegiem czasu zginęło około 18 000 ludzi, a około 50 000 zostało wydalonych.
In the process, some 18 000 lives were lost and around 50 000 people were expelled.

statmt.org

Jak stwierdziłam na początku tej debaty, jutro nadamy tej sprawie dalszy bieg.
As I said at the beginning of the debate, we will set the wheels in motion tomorrow.

statmt.org

Słowa, które zmieniły bieg rzeczy to "ochotnicze zaangażowanie państw członkowskich”.
The words that made a difference were 'voluntary commitment from Member States'.

statmt.org

Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.
The European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.

statmt.org

Contemporary development poses serious challenges before marine countries, and not only before them.
Współczesny bieg wydarzeń stawia kraje żeglarzy i nie tylko je przed poważnymi wyzwaniami.

It is dangerous to pre-empt things, but we will see how it goes.
Niebezpiecznie jest uprzedzać bieg wypadków, ale zobaczymy jak to będzie.

However, we want to discourage people from believing that this development can be reversed.
Chcemy jednakże zniechęcić do myślenia, że można odwrócić bieg wypadków.

We have worked hard to get things on the right track for aviation and rail travel.
Pracowaliśmy ciężko, aby nadać sprawom właściwy bieg w dziedzinie podróży lotniczych i kolejowych.

Secondly, Europe really can change things and make a contribution.
Po drugie, Europa naprawdę może zmienić bieg rzeczy i oferować coś więcej.

Would the Commission please outline the action taken on this resolution?
Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, jaki dalszy bieg został nadany temu oświadczeniu?

We want to speed matters up and make it easier for them to be admitted into our countries.
Chcemy przyspieszyć bieg spraw i ułatwić przyjmowanie tych osób w naszych państwach.

It is high time that we got things moving again on the trade and investment dossier.
Najwyższy czas, abyśmy ponownie nadali bieg sprawom związanym z obszarem handlu i inwestycji.

What if I shift into neutral... ..and just keep the engine reving?
A co będzie, jeśli wyłączę bieg i zostawię tylko włączony silnik?

The 4th gear can be used only when it's hot.
Bieg 4 może być użyty tylko wtedy, gdy jest gorąco.

Something will happen when enough of us know
Bieg zdarzeń się zmieni, jeśli wystarczająco wielu z nas wie.

And when I'm ready, all i have to do to start time again
I kiedy jestem gotowy, wszystko co muszę zrobić, to wznowić bieg czasu.

And, most the time, it was that part that was running things.
I przez większość czasu właśnie ta część nakręcała bieg spraw.

And according to the ninja code, his life was targeted.
I według kodu ninja, jego życie zostało namierzone. Kontynuował bieg.

However, I believe and hope you will win... ..the 100 metres.
Jednak wierzę i mam nadzieję, że wygrasz bieg na sto metrów.

When the water reaches the more resistant bed of limestone its course is altered.
Kiedy woda dociera do bardziej opornych warstw wapienia, jej bieg zostaje zmieniony.

Our love would forever alter the course of history. But that's another story...
Nasza miłość na zawsze zmieniła bieg historii, ale to już inna opowieść.

Pack your gear and let's get ready to track this python.
Pack twój bieg i stań się gotowy, by wyśledzić to pyton.

I mean, they show us the future, so that we could change the outcome.
To znaczy, pokazują nam przyszłość, abyśmy mogli zmienić ich bieg.

Most rivers do not end in lakes but continue their journey to the sea.
Większość rzek nie kończy się w jeziorach, ale kontynuują bieg aż do morza.

Just keep letters that win this race, then find your final resting place.
Zachowaj litery, które wygrywają bieg, a potem znajdź miejsce ostatniego spoczynku.

And the first thing this brave warrior did is run for a tree.
I pierwszą rzeczą jaką ten odważny wojownik zrobił to bieg za drzewo.

When he hurts inside and can't use his emotion words, he takes to streaking.
Kiedy czuje się zraniony i emocje biorą górę, robi bieg na golasa.

You don't think they'd make a run at us again?
Nie myślisz, że oni zrobiliby zrób bieg w nas znów?

Since I got pregnant and my senses went into overdrive.
Odkąd zaszłam w ciążę i moje zmysły weszły na wyższy bieg.

This report, if it's true, could help us change the course of the war.
Ten raport, jeśli jest prawdziwy, może pomóc nam zmienić bieg tej wojny.

It's always empty due to its irregular course and sand bars.
Zawsze jest pusta przez swój nieregularny bieg i piaszczyste przeszkody.

She took on this issue very strongly and I think she has tried to bring things forward.
Pani Mubarak podeszła do tego problemu z wielką powagą i uważam, że starała się nadać sprawom bieg.

When the investigation is complete, we will make the appropriate decisions at that time and pursue it further if it is deemed necessary to do so at that particular stage.
Kiedy dochodzenie zostanie zakończone, wówczas podejmiemy właściwe decyzje i nadamy sprawie dalszy bieg, jeżeli okaże się to wtedy konieczne.

As I have already stated, the purpose of the reform is to turn around the negative spiral we are in now.
Jak już powiedziałam, reforma ma na celu odwrócić negatywny bieg wypadków, z jakim mamy teraz do czynienia.

In the financial sector, it is therefore important for developments to be monitored very closely at all times.
Stąd też istotne jest, aby ściśle oraz stale monitorować bieg wydarzeń w sektorze finansowym.

If we are not seen as a major player in the country's development, we shall lose an opportunity to influence events.
Jeżeli nie będziemy uważani za istotną instytucję dla rozwoju tego kraju, stracimy szansę wpływania na bieg wydarzeń.

Sorry, coach. I'll remind you all, cross-country is not optional for lacrosse players.
Przypominam wszystkim, że bieg przełajowy jest obowiązkowy. dla graczy lacrosse 'a.

The legend began beneath these dark hills and under this same sky.
Legenda bierze swój bieg u podnóża tych ciemnych skał i pod tym błękitnym niebem.

Your objection remains important, however, and we will pass it on, but I must emphasise that the apologies of the French Presidency were given in advance.
Państwa zastrzeżenie pozostaje jednak uzasadnione i nadamy mu dalszy bieg, lecz muszę podkreślić, że prezydencja zgłosiła swoje usprawiedliwienie z wyprzedzeniem.

The course of events at the end of last year has shown us that it is essential for national governments to play a more active part in the economic process.
Bieg wydarzeń pod koniec ubiegłego roku pokazał nam, że istotne jest, aby rządy krajowe odgrywały aktywniejszą rolę w procesach gospodarczych.

That will have a much better impact on their internal political developments than if we condemn them too harshly now and leave things to Moscow.
To będzie miało znacznie lepszy wpływ na bieg ich wewnętrznych wydarzeń politycznych, niż gdybyśmy teraz potępili je zbyt ostro i pozostawili Moskwie pole do działania.

I would therefore like to urge our colleagues to go ahead with the proposal to grant Taiwan its long overdue visa waiver status.
Dlatego pragnę zachęcić naszych kolegów, by nadali dalszy bieg wnioskowi dotyczącemu przyznania Tajwanowi już i tak od dawno spóźnionego statusu państwa bezwizowego.

We are currently experiencing a rare moment in history: one of those that change its course and construct new realities.
Jesteśmy obecnie świadkami rzadkiego momentu w historii: jednego z tych, które zmieniają jej bieg i tworzą nową rzeczywistość.

Some countries are embarking on the path of reform, and are reinforcing or creating the pillar of private pension funds, while others are attempting to turn back time instead.
Niektóre z nich wchodzą na drogę reformy i wzmacniają lub tworzą filar prywatnych funduszy emerytalnych, podczas gdy inne próbują zamiast tego odwrócić bieg czasu.

Foul-weather gear. There's got to be some around here somewhere.
Zanieczyść - bieg pogody. ma być jakiś wokoło tutaj gdzieś.

You don't need the clutch to change from- from the third to the fourth.
Nie potrzebujecie sprzęgła, aby zmienić z 3. na 4. bieg.

It is like a relay race: the more effective the transfer is - and the more low-profile it is - the better, probably.
To jak bieg sztafetowy: im skuteczniejsze - i mniej widoczne - przekazanie pałeczki, tym lepiej.

We had a meeting today, which we will follow up.
Dziś odbyliśmy spotkanie, które będzie miało swój dalszy bieg.

I believe that we have been able to set something in motion here.
Uważam, że udało nam się nadać tej sprawie bieg.

We look forward to this report, and to further developments in Skopje.
Oczekujemy na nie oraz dalszy bieg wypadków w Skopje.

We therefore need to be bolder in order to try and turn things around.
Musimy być zatem odważniejsi, jeśli chcemy zmienić bieg zdarzeń.

Running pumps the heart faster, and more blood is spilled.
Bieg przyśpiesza bicie serca i traci się więcej krwi.