Wordnet polsko-angielski

( (of political bodies) not controlled by outside forces
"an autonomous judiciary"
"a sovereign state")
autonomous, independent, self-governing, sovereign
synonim: niepodległy
synonim: wolny
synonim: niezawisły
synonim: suwerenny
synonim: samodzielny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autonomous, self-governing
(inf.) off-line

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj autonomous

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

autonomic adj., autonomous adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDEPENDENT

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. autonomous
self-governing

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

autonomic

standalone

Nowoczesny słownik polsko-angielski

stand-alone

self-governing

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jaką formę poszerzenia się promuje – strategiczną czy bardziej autonomiczną?
What form of enlargement does it envisage: a strategic or more identity-based approach?

Goethe Institut

Komisja do spraw wyboru pracuje całkowicie niezależnie i autonomicznie.
The identification committee works totally independently and autonomously.

statmt.org

Więc to jest część mojej pracy dotyczącej tego jak zrobić autonomicznie samopowielający się system.
So, this is some of my work on how do you do an autonomously self-replicating system.

TED

The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
Sekretariat mógłby również posiadać odrębną osobowość prawną i autonomiczny status.

Under all circumstances such a treaty must deliver a self-governing Tamil region in the north-east of the country.
Taki traktat musiałby w każdych okolicznościach przewidywać autonomiczny region tamilski na północnym wschodzie kraju.

That is why we need to establish a genuine 28th system, by which I mean an additional, autonomous European protection mechanism to go alongside those available in the national courts.
Dlatego potrzebny nam prawdziwy 28. system prawny, tj. dodatkowy, autonomiczny europejski mechanizm wspomagający te, którymi dysponują sądy krajowe.

This autonomous choice, this right to food sovereignty, must now be accessible to all the countries or groups of countries throughout the world that want it.
Ten autonomiczny wybór, to prawo do suwerenności żywnościowej, muszą teraz być osiągalne na całym świecie dla wszystkich krajów lub ich grup, które tego potrzebują.

This motion for a resolution expresses the need to provide aid to those European regions that were recently the scene of natural disasters, such as the Autonomous Region of Madeira.
W przedmiotowym projekcie rezolucji wyrażono konieczność zapewnienia pomocy regionom europejskim dotkniętym ostatnio przez klęski żywiołowe, takim jak autonomiczny region Madery.

This can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.
Można temu zapobiec tylko nadając im prawdziwy autonomiczny status.

The Valencian Autonomous Government is acting against the Audiovisual Media Services Directive, which ensures the free circulation of television contents between European countries.
Walencki Rząd Autonomiczny działa niezgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, która zapewnia wolny obieg treści telewizyjnej między państwami europejskimi.

In other words, we speak today about a true instrument of democratic control, performed in an autonomous and transparent manner, which can only be beneficial to the European Union.
Innymi słowy, mówimy dziś o prawdziwym instrumencie demokratycznej kontroli, sprawowanej w sposób autonomiczny i przejrzysty, co może przynieść same korzyści Unii Europejskiej.

The autonomous region in the north of Iraq - Kurdistan - should have its own development.
Autonomiczny region na północy Iraku - Kurdystan - powinien rozwijać się samodzielnie.

It is absolutely crucial that the European autonomous satellite radionavigation system be commissioned as soon as possible and, as the report highlights, with long-term funding guarantees.
Bezwzględnie należy zadbać o to, by jak najszybciej zrealizowano europejski autonomiczny system radionawigacji satelitarnej, co - jak podkreślono w sprawozdaniu - wymaga długoterminowych gwarancji finansowych.

Different wavelengths are stimulating your autonomic nervous system.
Różne długości fali pobudzają twój autonomiczny układ nerwowy.

My autonomic nervous system is launching stress hormones.
Mój autonomiczny system nerwowy wyzwala właśnie hormony stresu.

Different wavelengths are stimulating your autonomic nervous system.
Różne fale światła stymulują twój autonomiczny układ nerwowy.

Zeus is autonomous and constantly evolving during a fight.
Zeus jest autonomiczny i potrafi ciagle rozwijac sie podczas walki.

Russia has told President Voronin that it is interested in an agreement under which Transnistria would be treated as an autonomous region of Moldova.
Władze rosyjskie poinformowały prezydenta Woronina, że Rosja jest zainteresowana zawarciem porozumienia, na mocy którego Naddniestrze funkcjonowałoby jako autonomiczny region Mołdawii.

And now is completely autonomous.
Teraz jest w pełni autonomiczny.

I hope the new External Action Service will appreciate the autonomic character of cooperation on development and will not treat this issue as a 'carrot' - an instrument for conducting foreign policy.
Mam nadzieję, że nowa Służba Działań Zewnętrznych doceni autonomiczny charakter współpracy rozwojowej i nie będzie traktować tego zagadnienia jako "marchewki”, jako instrumentu uprawiania polityki zagranicznej.

Situation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China)
Sytuacja i kulturalne dziedzictwo w Kaszgarze (Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur, Chiny)

More specifically, I am referring to the Autonomous Government of the Valencian Community which, in 2007, closed the TV repeaters of La Carrasqueta and Mondúver.
Konkretnie chodzi mi o Autonomiczny Rząd Wspólnoty Walenckiej, który w roku 2007 wyłączył wzmacniacze sygnału telewizyjnego La Carrasqueta i Mondúver.

The item is the debate on six motions for resolutions on the situation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China).
Kolejnym punktem porządku obrad jest debata w sprawie sześciu projektów rezolucji w sprawie sytuacji i kulturalnego dziedzictwa w Kaszgarze (Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur, Chiny).

The solution is an independent OLAF which operates independently of the Commission and under competent supervision, that is not appointed by politicians but by public prosecutors of the Member States, until such time as a European public prosecution is formed.
Rozwiązaniem jest autonomiczny OLAF działający niezależnie od Komisji i pod nadzorem właściwego organu, który, do czasu utworzenia instytucji europejskiej prokuratury publicznej, nie jest powoływany przez polityków, lecz przez oskarżycieli publicznych państw członkowskich.