Wordnet polsko-angielski

acroterion, acroterium
synonim: naszczytnik