Wordnet polsko-angielski

(a unit of area (4840 square yards) used in English-speaking countries)
acre
synonim: ac

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

acre

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C acre

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m acre

Słownik techniczny polsko-angielski

m acre

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mam szczerą nadzieję, że Komisja i Rada zabiorą jej ze sobą do Akry.
I sincerely hope that the Commission and the Council will take these with them to Accra.

statmt.org

Wierzę, że Akra stanowi szansę polityczną i popieram to, co moi przedmówcy mówili na ten temat.
I believe Accra is a political opportunity and I support what other speakers have said on that.

statmt.org

Akra nie jest spotkaniem w sprawach technicznych.
Accra is not a technical meeting.

statmt.org

Międzynarodowy program efektywności pomocy, odzwierciedlony w deklaracji paryskiej i programie z Akry, jest obecnie ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
The International Aid Effectiveness Agenda embodied in the Paris Declaration and the Accra Agenda for Action are now more important than ever.

statmt.org

Obecnie większe znaczenie, niż kiedykolwiek wcześniej, ma program efektywności międzynarodowej pomocy, zawarty w deklaracji paryskiej i planie działań z Akry.
The international aid effectiveness agenda embodied in the Paris Declaration and the Accra Agenda for Action is now more important than ever.

statmt.org

I return, however, with authorization to offer you $1.25 an acre.
Powracam, nie mniej jednak, z upoważnieniem do zaoferowania wam 1.25 dolara za akr.

And I'm authorized to pay you two dollars an acre.
I jestem upoważniony by zapłacić wam 2 dolary za akr.

But the offer will stand. At a hundred an acre.
Moja oferta będzie wtedy wynosić tylko 100 za akr.

For every acre of land the government sells, the money is yours.
Za każdy akr ziemi, którą sprzeda rząd, - pieniądze są wasze.

In fact this year we are producing four and a half tonnes of wheat to the acre, which is over 10 tonnes of wheat per hectare - if we can combine it, of course.
W tym roku produkujemy 4,5 tony pszenicy na akr, co daje łącznie ponad 10 ton pszenicy na hektar.

It's only an acre, but it's right up on North Main.
Ma tylko akr, ale jest na Północnej Main.

One acre belonging to Carolina Pines reverted back to the owner of that property
Jeden akr należy do Carolina Pines, zwrócony z powrotem do właściciela tej posiadłości.

Swampland at 100 bucks an acre.
Bagna po 100 dolców za akr.

For every acre of land the government sells,
Za każdy akr ziemi zapłaci rząd.

That's more than an acre to us, Russ.
To więcej niż akr u nas, Russ.

Well-- - Twenty per acre for 10 years.
No więc... Dwadzieścia za akr, przez dziesięć lat.

Because as a representative and major stockholder of Credit Mobilier,
Bo jako przedstawiciel oraz główny udziałowiec Crédit Mobilier, zaoferuję państwu 100 dolarów za akr,

Half a million bucks an acre.
Pół miliona dolarów za akr.

Every little acre of her.
Każdy jej mały akr.

A piece of cultivated beans, a piece of coconut cultivation
Jeden akr do uprawy fasoli, jeden akr do uprawy melonów.