Wordnet polsko-angielski


1. (a feeling of hostility that arouses thoughts of attack)
aggression, aggressiveness


2. (a disposition to behave aggressively)
aggression: : synonim: agresywność

3. (the act of invading
the act of an army that invades for conquest or plunder)
invasion: : synonim: inwazja
synonim: najazd
synonim: nachód

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aggression

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C aggression

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f aggression

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OFFENCE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f aggression

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(SV) Panie przewodniczący! Mapa Europy zmieniła się w wyniku zbrojnej agresji i wojny.
(SV) Mr President, the map of Europe has changed through armed attack and war.

statmt.org

W dodatku, były one w stanie rozwiązać sytuację bez użycia agresji.
And that they were definitely capable of diffusing it non-aggressively.

TED

Jak Rosja oraz inne kraje mogłyby nie dostrzec w tym wszystkim agresji?
How can Russia and other nations fail to see in all that anything but an aggressive attitude?

statmt.org

Rosja: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej
Russia: attacks on human rights defenders, and the Anna Politkovskaya murder trial

statmt.org

Rosja: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej (głosowanie)
Russia, attacks on Human Rights defenders and murder trial of Ana Politkovskaya (vote)

statmt.org

In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
Zdaniem Rosji najlepszym instrumentem ochrony praw człowieka jest agresja militarna.

Aggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.
Wzmaga się agresja w szkołach, zarówno ze strony uczniów, jak i ich rodziców.

Psychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
Psychologowie twierdzą, że agresja jest dużo bardziej powszechna w czasach kryzysu.

Reagan at first didn’t quite understand that their aggressiveness is rooted in the system.
Reagan z początku nie rozumiał że ich agresja jest zakorzeniona w systemie.

This aggression of yours will no longer be tolerated by this company.
Ta agresja z twojej strony nie będzie tolerowana w tej firmie.

This aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
Ta agresja nie jest traktowana na Węgrzech w odpowiedni sposób i musi zostać potępiona.

This aggression is part of the strategy to overcome the legitimate resistance of the Palestinian people to the occupation and to undermine the conditions required for building a Palestinian state.
Ta agresja stanowi element strategii złamania uprawnionego oporu Palestyńczyków w obliczu okupacji i kwestionowania warunków wymaganych do stworzenia państwa palestyńskiego.

But when you finally caught him, it didn't just go away, all that violence.
A kiedy go wreszcie złapałeś, nie opuściła cię agresja.

Things like anger, greed, aggression, they were abandoned in the pursuit of intellect.
Gniew, chciwość, agresja zostały porzucone w pogoni za intelektem.

We're convinced a terrorist attack on American soil is imminent.
Jesteśmy przekonani, że agresja na amerykańską ziemię jest nieuchronna.

At the same time, imperialist aggression and the militarisation of the European Union are being stepped up.
W tym samym czasie narasta nie tylko agresja ze strony imperialistów, ale również militaryzacja Unii Europejskiej.

For during the economic crisis, aggression directed against the Roma has increased.
W czasach kryzysu gospodarczego wzrasta bowiem agresja w stosunku do Romów.

Tart, aggressive flavors, sublimated aggression toward an important figure in your life.
Kwaśny, agresywny smak. To agresja skierowana w stronę ważnej osoby w pani życiu.

Let this heart reach out, let this bond strengthen.
Niech to serce dotrze, niech ta więź się wzmocni. Pasja i agresja.

Look at the monitor, you'il see it was more than aggression.
Popatrz na monitor, to będziesz widział, że to coś więcej niż agresja.

Sergeant Murtaugh, you could be experiencing... ...some transitional angercaused by the shooting.
Sierżancie Murtaugh, zapewne wiesz z doświadczenia, że po strzelaninie często wzmaga się agresja.

Along with food shortages and disease, sexual violence and aggression on an unprecedented scale have contributed to turning that area into a hell on earth.
Niespotykana agresja i przemoc seksualna dopełnia istniejącego tam piekła na ziemi związanego z brakiem żywności i chorobami.

But to generalise and incite aggressive, negative feelings against all of them, including through false media reports, is not acceptable.
Jednakże generalizowanie i agresja oraz negatywna postawa wobec wszystkich, włączając w to fałszywe przekazy w mediach, są niedopuszczalne.

It is an aggression and a war against the future of peace and dedicated international efforts that have been deployed for its establishment.
Jest to agresja i wojna skierowana przeciwko przyszłości pokoju i gorliwym wysiłkom międzynarodowym, które podjęto w celu jego ustanowienia.

On top of all that now comes Russia's aggression against Georgia.
Do tego wszystkiego dochodzi teraz agresja Rosji przeciwko Gruzji.

Now this next piece of material is real simple it's called free-floating hostility.
Następna część materiału jest naprawdę prosta... Nazywa się Niekontrolowana agresja.

We need to make it quite clear to Russia that aggression does not pay.
Musimy jasno powiedzieć Rosji: agresja się nie opłaca.

Firstly, it must be acknowledged that this was planned aggression on the part of Russia, and that it started with the systematic provocation of Georgia over many months.
Po pierwsze, trzeba przyznać, że była to zaplanowana agresja ze strony Rosji oraz że rozpoczęła się od systematycznego wielomiesięcznego prowokowania Gruzji.

Russia must not be allowed to benefit from this aggression.
Ta agresja nie może się Moskwie opłacać.

Sir, American aggression gets more intolerable by the day.
Sir, amerykańska agresja narasta z każdym dniem.

There is a uitting of aggression in it!
W tym zawarta jest jakaś sugestywna agresja.

Assault lies dormant within us all.
Agresja drzemie w każdym z nas.

Women cut their hair, it's aggression.
Kobieta zmienia fryzurę, to jest agresja.

Human aggression is your greatest weakness.
Ludzka agresja to wasza największa słabość.

All the violence, all the lunacy.
Cała ta agresja, całe to szaleństwo.

That sounds like hostility, doesn't it?
To brzmi jak agresja, co nie?

Depression, anxiety, violent acting-out, delusions of persecution.
Depresja, niepokój, agresja... złudzenia, że ktoś ją prześladuje.

It is not disinterested aggression.
To nie jest bezinteresowna agresja.

Sometimes aggression has it's uses.
Czasem agresja może być przydatna.

Master Ogami, why this sudden aggression?
Mistrzu Ogami, skąd ta nagła agresja?

Prisoners, aggression will not be tolerated.
Więźniowie, agresja nie będzie tolerowana.

Anger, fear, aggression... the dark side are they.
Złość, strach, agresja... ciemną stroną one są.

Aggression is prehistoric.
Agresja jest prehistoryczna.

B, active aggression.
B: aktywna agresja.

Anger and aggression.
Gniew i agresja.

Aggression not working.
Agresja nie działa.

Aggression, competition, ambition.
Agresja, współzawodnictwo, ambicja.

China is a new emerging power, and we do not want to prevent that, but we object to a form of nationalism that is developing a certain degree of aggressiveness, particularly in that region in Asia.
Jest też nowa potęga - Chiny. Nie chcemy temu procesowi zapobiegać, ale sprzeciwiamy się formie nacjonalizmu, w której uwidocznia się agresja, szczególnie w tym regionie Azji.

Hunger... aggression... and now that I know the truth,
Głód. Agresja... A teraz, kiedy znam prawdę.

However, do we think Russia is promoting these values in Georgia today, or that the Russian aggression against Georgia is part of a fight for democracy?
Ale proszę Państwa, czy uważamy, że Rosja dzisiaj promuje te wartości w Gruzji, czy agresja rosyjska przeciwko Gruzji jest aktem walki o demokrację? Nie.

Anger, fear, aggression...
Złość, strach, agresja...

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Saakashvili adventure is the result of an unpardonable error of judgement: namely, to think that Russia would not respond to military aggression, because military aggression is what took place.
(IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Przygoda Saakaszwilego jest wynikiem niewybaczalnego błędu oceny, a mianowicie przekonania, że Rosja nie odpowie na agresję militarną, bo miała miejsce właśnie militarna agresja.

The imperialist aggression on the part of the USA, NATO and the European Union is exacerbating the risks to which the people in the region in general are exposed.
Agresja imperialistyczna ze strony USA, NATO i Unii Europejskiej pogłębia ryzyko, na które narażeni są na ogół mieszkańcy regionu.

Violence, aggression... ...and insanity.
Przemoc, agresja... ...i szaleństwo.

Those who follow the European media and those who, for example, have read today's edition of Daily Outlook Afghanistan will know that violence in Afghanistan has now become much more widespread and commonplace.
Ci, którzy śledzą doniesienia mediów w Europie, oraz ci, którzy na przykład czytali dzisiejsze wydanie Daily Outlook Afghanistan, wiedzą, że agresja w Afganistanie jest obecnie powszechnym zjawiskiem.