Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

address, direction
adres bezpośredni: direct addressadres biurowy: business addressadres dla doręczeń: address for serviceadres do korespondencji: accommodation address, mail address, address for letters, address for mailadres do korespondencji i przesyłek: forwarding addressadres fikcyjny: dummy addressadres firmowy: business addressadres nieznany: unknown addressadres pocztowy: mailing addressadres pomocniczy: subsidiary address, dispatch note, address in case of need, auxiliary address, by-addressadres prawny: legal addressadres prywatny: home address, private addressadres skrócony: abbreviated addressadres służbowy: business addressadres stałego miejsca zamieszkania: permanent addressadres stały: permanent addressadres telegraficzny: cable addressadres umowny: accommodation addressadres w potrzebie: address in case of need, case of need, reference in case of need, reference for need, (na wekslu) address in case of needadres zwrotny: return addresspod wskazanym adresem: to the stated addresspodawać adres: to give an address

Wordnet polsko-angielski


1. (the place where a person or organization can be found or communicated with)
address


2. ( (computer science) the code that identifies where a piece of information is stored)
address, computer address, reference: : synonim: adres internetowy

3. (written directions for finding some location
written on letters or packages that are to be delivered to that location)
address, destination, name and address: : synonim: adres pocztowy

4. (written directions for finding some location
written on letters or packages that are to be delivered to that location)
address, destination, name and address: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

address
~ chwilowego miejsca pobytu forwarding address
~ domowy home address
~ pocztowy mailing/postal address
~ telegraficzny cable address
~ zwrotny return address

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C address
(fig): uwaga pod czyimś ~em (a remark) aimed at
directed at sb

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

address ~ elektroniczny e-mail address~ grzecznościowy accommodation address~ zwrotny return address podawać ~ to give the address wysyłać na podany ~ to send to the stated address

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m address ~ dla doręczeń address for service ~ dla korespondencji address for mail ~ domowy home address ~ firmy business address ~ grzecznościowy accommodation address ~ miejsca stałego pobytu habitual residence ~ miejsca zamieszkania habitual residence ~ pocztowy mailing address ~ pomocniczy subsidiary address, dispatch note ~ poprzedni former address ~ prywatny private address ~ siedziby spółki company’s register office ~ stałego miejsca zamieszkania permanent address ~ umowy accomodation address ~ wysyłkowy forwarding address ~ zwrotny return address przywieszka (nalepka) z ~em address label strona przeznaczona na ~ address side zmiana ~u change of the address podać ~ to give an address wysłać na inny ~
1. to redirect, to readress
2. to forward wysłać na podany ~ to send to the stated address

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DIRECT

DIRECTION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m address
pod ~em to (at) the address

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

address
2. (dla listu, przesyłki), destinatio

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

address

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

superscription

Nowoczesny słownik polsko-angielski

location

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jeżeli mieliście krytyczne uwagi pod jego adresem, należało je zgłaszać wtedy.
If you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.

statmt.org

Dalszą krytykę należy skierować pod adresem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
A further criticism needs to be levelled at the European External Action Service.

statmt.org

(wstawiając pełną ścieżkę do własnej mapy witryny zamiast przykładowego adresu URL):
file (updating the sample URL with the complete path to your own Sitemap):

Google

Uwaga: przed dodaniem ciągów do parametru FlashVars należy je zakodować adresem URL.
Note: The strings have to be url-encoded before adding them to FlashVars.

Google

Aby ponownie otworzyć wyskakujące okno z adresem URL, kliknij ten tekst.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Google

Abby gave me the specific I.P. address for the computer used to access Otto.
Abby dała mi adres dla komputera użytego, by uzyskać dostęp do Otto.

The address is legit, but no doubt he's long gone.
Adres jest aktualny, ale on na pewno już dawno zniknął.

But I realized I'm still getting my mail at your place.
Ale uświadomiłam sobie, że moja poczta nadal przychodzi na twój adres.

And now that you've noted the address, I have only this to say.
A teraz, kiedy zapamiętaliście adres, mam tylko jedno do powiedzenia.

A Bavarian gave me his address, to visit him when the war is over.
Bawarczyk dał mi swój adres, abym go odwiedził po zakończeniu wojny.

I wanted to come yesterday, but I wasn't sure about the address
Chciałem spotkać się z tobą już wczoraj, ale tamten adres był nieaktualny.

I'm giving you his address so that you don't have to look for it.
Daję panu jego adres, żeby nie musiał go pan szukać.

Give me the Gate address, and I'il gladly tell you everything.
Daj mi adres Wrót, a z przyjemnością wszystko wam opowiem.

And unless this guy lives in a crate, we're at a bullshit address.
I o ile ten facet nie mieszka w kartonie, mamy gówniany adres.

If heshe has some question My address is on the letter
Jak będzie pan miał jakieś pytania, mój adres jest na nagłówku.

If you'd like to talk more, I've written my phone number and address inside.
Jeśli będziesz chciał porozmawiać, zapisałem w środku mój telefon i adres.

lf you like you can write to me at my mother's address in Stockholm.
Jeśli chcesz możesz napisać do mnie na adres mojej matki w Stockholmie.

I'il give her a place to live,if you want her.With great pleasure.
Jeśli chcesz z przyjemnością dam ci jej adres. Jest twoja.

When you were a kid, when we met... ...what was your address?
Kiedy byłaś dzieckiem i się spotkaliśmy. Jaki był twój adres?

When I arrived at the address it was something different entirely.
Kiedy dotarłem pod ten adres, to było coś zupełnie innego.

Someone took my wallet tonight, and now they know our address.
Ktoś mi ukradł dzisiaj portfel, więc teraz mają nasz adres.

Scheduled an interview and soil test for tomorrow.
Mamy nazwę i adres firmy, która zaplanowała próbę gleby na jutro.

I have his address and his vitals. I even have his keys.
Mam jego adres i dane, nawet klucze, znalazłem je wtopione w udo.

I must have his old phone number and address. We used to call him...
Mam telefon i stary adres, na który zwykle do niego dzwoniliśmy.

She had your address in her pocket,but there wano other I.D.
Miała pański adres w kieszeni, ale nie było tam żadnego innego dokumentu.

I'm meeting a friend but you may be wrong address.
Miałem spotkać się ze znajomym i możliwe, że pomyliłem adres.

We had some trouble locating you because your address was changed
Mieliśmy pewne problemy ze znalezieniem pani, bo adres został zmieniony.

And I'm happyto answer the questions after we go check out this address.
Mogę jechać odpowiedzieć na kilka pytań po tym, jak sprawdzimy ten adres.

Would you have another address or telephone number where I might reach him?
Mogłaby pani podać inny adres lub telefon, gdzie mógłbym się z nim skontaktować?

My new address, you might need it to come asking for my vote.
Mój nowy adres, być może będziesz potrzebował go przychodząc z prośbą bym glosował.

But do not call the university asking for my apartment's address.
Nawet nie próbuj dzwonić na uczelnię po adres mojego mieszkania.

Now, it's addressed to Louis, but it's for you. Your mother and your sister.
Na jego adres Louisa, ale paczka jest dla ciebie, twojej matki i siostry.

I'll wait for the address and follow it up tonight.
Nic mi nie jest. Poczekam na adres i pojadę tam dziś wieczorem.

He'il mail it to his fake l.D. and wait to get it out.
On prześle to pod jego fałszywy adres I czekaj aż ją wyjmie.

Well, I went to the address you gave me. Nobody was there.
Poszedłem pod adres, który mi dałeś, ale nikogo nie zastałem.

They told me at the office that you'd telephoned for this address.
Powiedzieli mi w biurze, że telefonowała pani po ten adres.

Come to this address on Thursday at 6 pm. There will be time.
Proszę przyjść pod ten adres w czwartek, o szóstej popołudniu.

Why don't you write down your name and address for our mailing list
Proszę wpisać swoje nazwisko i adres na naszą listę korespondencyjną.

Together with the wooden horse it's 12 boxes going to this address in Vienna.
Razem z koniem wyszło 12 kartonów do wysłania na ten adres w Wiedniu.

You get me that address and I'll find another place.
Spoko. Zdobądź dla mnie adres a ja wybiorę inne miejsce.

Can you give me his address... or phone number?
Sporo rzeczy przede mną ukrył. Mogę prosić o jego adres albo numer telefonu?

Now dad's about to give us the freakin' address, And you can't accept it?!
Teraz tata daje nam jego adres, a ty nie możesz tego zaakceptować?

This was my address until two days ago, when I started standing in line.
To był mój adres dwa dni temu, gdy stanęłam w tej kolejce.

Your daughter gave Mr. Wolf your e-maiI address and your number.
Twoja córka dała panu Wilkowi swój adres mailowy i nr komórki.

I'il get my to phone you with my name and address.
Wezmę mój pager, aby wysłać ci moje nazwisko i adres.

Everybody was supposed to meet up tonight at 10... ...and we have that address.
Wszyscy mają się spotkać dziś o 22. A my mamy adres.

They all run through this address, just with different faces.
Wszystkie one przejdą przez ten adres, Ale pod różnymi nazwami.

I'm sending this to an old address, the diner where you worked.
Wysyłam to na twój stary adres, do knajpki gdzie pracowałaś.

I wrote my address down 'cause I'm not sure about this number.
Zapisałem ci adres bo nie jestem pewny co do tego numeru.

I found her address, but she moved away and nothing more.
Znalazłem jej adres, ale wyprowadziła się i nie wiadomo gdzie.

Ieave the papers at my reception under your name. Text you the address.
Zostawię papiery w mojej recepcji pod twoim imieniem. Podam ci adres.

E-mail address for that guy that hired me to follow your officer.
Adres mailowy gościa który wynajął mnie do śledzenia twojej oficer?

Ahmed double checks the address of the site so there are no mistakes.
Ahmed sprawdza dwukrotnie adres miejsca zamachu tak, aby nie było żadnych pomyłek.

Could you visit this address and stock up on these?
Czy mógłbyś zajrzeć pod ten adres Zaopatrz się w to?