Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(and) yet

Nowoczesny słownik polsko-angielski

and yet

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Zaskakujące jest to, że jest to miękkie, a jednak jest także silnym magnesem.
What's unexpected about this is that it's soft, but it's also a strong magnet.

TED

A jednak to Unia Europejska ma klucz również do zaangażowania Stanów Zjednoczonych.
Yet the European Union also holds the key to bringing the United States on board.

statmt.org

A jednak powinna być wyżej, lekceważymy bowiem znaczenie tego zagadnienia.
It should be, however, because we are underestimating the importance of this matter.

statmt.org

A jednak zastosowanie takiego podejścia jest, niestety, niewykonalne na tym etapie...
However, unfortunately, that approach is still unfeasible at this stage...

statmt.org

Na podstawie swojej doktryny odrzuciliby taką możliwość, a jednak stało się inaczej.
They would have rejected it on the basis of their doctrine, and yet it still happened.

statmt.org

That seems logical and rational, yet it is missing at the moment.
Wydaje się to logiczne i rozsądne, a jednak brakuje tego w chwili obecnej.

They would have rejected it on the basis of their doctrine, and yet it still happened.
Na podstawie swojej doktryny odrzuciliby taką możliwość, a jednak stało się inaczej.

Yet we are talking here about very tangible military deployment.
A jednak mówimy tu o bardzo konkretnym rozmieszczeniu sił zbrojnych.

Yet here in Parliament we are told nothing about it.
A jednak tutaj, w Parlamencie nic nam o tym nie powiedziano.

Yet a good society and a good economy need a strong sense of values.
A jednak dobre społeczeństwo i dobra gospodarka potrzebują mocnego poczucia wartości.

I am, though, glowing hot in my opposition to the concept of man-made climate change.
A jednak płonę w swoim sprzeciwie wobec koncepcji antropogenicznych zmian klimatycznych.

In spite of this fact, protection for autochthonous minorities in Europe is not seen as a priority.
A jednak ochrona autochtonicznych mniejszości w Europie nie jest uważana za priorytet.

It has been like a well-oiled, efficient machine - and yet it never got into gear.
Działała jak dobrze naoliwiona, sprawna maszyna, a jednak nigdy nie podjęła rzeczywistych działań.

Yet the Heads of State or Government lacked the courage to opt for a purely European solution.
A jednak szefom państw i rządów zabrakło odwagi, aby wybrać czysto europejskie rozwiązanie.

It should be, however, because we are underestimating the importance of this matter.
A jednak powinna być wyżej, lekceważymy bowiem znaczenie tego zagadnienia.

You cannot take this seriously any more; yet it is happening.
Nie można już tego traktować poważnie, a jednak tak się dzieje.

That is what it advocates, though, from start to finish.
A jednak właśnie za tym się opowiada, od początku do końca.

However, this model guarantees a secure supply of high quality food.
A jednak ten model gwarantuje bezpieczeństwo dostaw żywności o wysokiej jakości.

At the same time, however, we very much intended to provide additional rights to passengers.
A jednak równocześnie pilnie staraliśmy się zapewnić pasażerom dodatkowe prawa.

Yet a simple derogation mechanism for the countries concerned could easily have been introduced.
A jednak można było ustanowić prosty mechanizm derogacji dla tych krajów.

However, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
A jednak zastanawia mnie beztroska, z jaką wychwalamy pod niebiosa japońskich bohaterów.

However, what does the Commission have to offer other than the four key points?
A jednak co Komisja ma do zaoferowanie innego niż cztery kluczowe punkty?

Ten and a half years ago, you harvested eggs and stored them.
A jednak. 10 i pół roku temu zamroziłaś kilka swoich jajeczek.

Yet, it was clear he only cared about your safety.
A jednak było jasne, że martwił się tylko o ciebie.

But I cannot help but notice you have failed to answer my question.
A jednak muszę zauważyć, że nie odpowiedziałeś mi na pytanie.

And yet you'll still just sit by and watch 'em destroy us.
A jednak nadal spokojnie siedzisz w pobliżu i czekasz, aż nas zniszczą.

And you do not fear death, but sometimes you wish for it.
A jednak nie boisz się śmierci, ale czasem sam o nią prosisz.

And yet there she is, lying right next to you.
A jednak ona nadal tu jest i leży obok ciebie.

And yet, there's this completely amazing magic... sitting right in front of your eyes.
A jednak, to istnieje, ta niezwykła magia tuż przed twoimi oczyma.

And all these actors are still frivolously singing their opera.
A jednak wszyscy ci aktorzy, nadal beztrosko śpiewają swoje pieśni.

However, in his aIl-too-brief Iife, he proved that he was a winner.
A jednak w swym zbyt krótkim życiu udowodnił, że był zwycięzcą.

And yet they close their doors to us at the smallest sign of trouble.
A jednak zamykają przed nami drzwi na najmniejszy znak problemów.

Yet I find you here, Wagering coin still owed.
A jednak znajduję cię tutaj, obstawiającego pieniądze, które jesteś dłużny.

And yet you took time to come and say sorry in person?
A jednak znalazłaś czas, żeby przyjść i przeprosić mnie osobiście?

I was the chauffeur, and I felt sorry for him.
Byłem tylko jego kierowcą a jednak było mi go żal.

The boy can't walk, but somehow he slipped past you?
Chłopiec nie może chodzić, a jednak przemknął się koło was?

You consider him your son, and yet tried to wreck his marriage?
Co ty zrobiłaś? Traktujesz go jak syna, a jednak spróbowałaś zniszczyć jego małżeństwo?

Two days ago, we never thought we'd be in Australia, but we here!
Dwa dni temu, nie myśleliśmy że wylądujemy w Australia, a jednak!

Nobody was alive when this ship hit the planet yet it survived the impact.
Nie było żywych kiedy statek uderzył w planetę a jednak przetrwał upadek.

No brutatitate should be allowed, although no revolution is not possible without the terror!
Nie możemy pozwalać na brutalność. A jednak bez terroru rewolucja jest niemożliwa.

You give him no credit, and yet he tries to do your will.
Nigdy w niego nie wierzysz, a jednak stara się czynić twoją wolę.

A simple question, but one which I believe has a complex answer.
Proste pytanie, a jednak uważam, że odpowiedź na nie jest bardziej skomplikowana.

You knew it was a trap,but you came to help me.
Przecież wiedziałeś,że to pułapka, a jednak przyszedłeś mi na pomoc.

The situation was in hand, and we lost him anyway.
Sytuacja była w pełnej kontroli, a jednak udało im się uciec.

It would have been so simple to say them... but you never did.
To jest strasznie proste, a jednak się tego nie robi.

It's not much, but it's two times more than 10 years ago.
To niewiele, a jednak dwa razy więcej niż 10 lat temu.

That makes no sense at all, and yet I totally, completely believe you.
To nie ma żadnego sensu. A jednak całkowicie ci wierzę.

This is a known fact, and no one will release the information.
To znany fakt, a jednak nikt o tym nie mówi.

Your armor is heavy and yet you move swiftly. in time, so will you.
Twoja zbroja jest ciężka, a jednak ruszasz się gładko. Wkrótce ty też będziesz.

So your attitude about therapy clearly hasn't changed. And yet you went.
Twoje podejście do terapii ewidentnie się nie zmieniło, a jednak poszedłeś.

They offered me my job back in Miami, and I'm here.
Zaoferowali mi dawną robotę w Miami, a jednak tu jestem.

Yet you pursue this folly while your legitimate commissions languish.
A jednak badasz tę głupotę, podczas gdy twoje poważne zlecenie marnieje.

And yet it was a real case, and he solved it.
A jednak był to prawdziwy przypadek i House go rozwiązał.