Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) młodzież;

(Adjective) młody;
young children - małe dzieci;
young democracies - młode demokracje;
grow young again - odmłodnieć;
grow young again - odmłodnieć;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (singular only) the (animals, birds) ~młode.adj
1.
młody: ~ man młodzieniec
her ~ man (sweetheart) jej chłopak
~ musicians początkujący muzycy
~ children małe dzieci
~ people młodzi ludzie
~ ones (children) dziecimłode
(animals) młode
in my ~ days za moich młodych lat
he is ~er than I on jest ode mnie młodszy
the ~er Smith młodszy ze Smithów
the night is ~noc nie jest jeszcze późna.~ cpd ~-looking adj młodo wyglądający

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

młody, młodzieńczy
młode (zwierzęcia)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

młodziutki

młodzież

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. młodociany young adult offender (under the age of 21) przestępca młodociany poniżej 21 roku życiayoung offender przestępca młodociany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj młody, młodzieńczy
niedoświadczony
s zbior. (o zwierzętach) młode, potomstwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAŁY

NOWY

NIEDOŚWIADCZONY

KIEŁKUJĄCY [PRZEN.]

POTOMSTWO

MŁODE ZWIERZĄT

Wordnet angielsko-polski


1. ( (used of living things especially persons) in an early period of life or development or growth
"young people")
młody
synonim: immature

2. (not tried or tested by experience
"unseasoned artillery volunteers"
"still untested in battle"
"an illustrator untried in mural painting"
"a young hand at plowing")
nieopierzony: : synonim: unseasoned
synonim: untested
synonim: untried

3. (suggestive of youth
vigorous and fresh
"he is young for his age")
młody: : synonim: youthful
synonim: vernal

4. ( (of crops) harvested at an early stage of development
before complete maturity
"new potatoes"
"young corn")
młody: : synonim: new

(young people collectively
"rock music appeals to the young"
"youth everywhere rises in revolt")
młodzież, młodzi, młódź
synonim: youth

Słownik internautów

młody

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

młodociany
young adult offender (under the age of 21) : przestępca młodociany (poniżej 21 roku życia)
inexperienced criminal: przestępca niedoświadczony
young lady's: panieński (dotyczący panny)
young offender: dziecko przestępca, młodociany przestępca

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

młodo

młodszy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Abner said to Joab, Let the young men, I pray thee, arise and play before us.
Tedy rzekł Abner do Joaba: Niech teraz wstaną młodzieńcy, a poigrają przed nami.

Jesus Army

Young people are a crucial element of the success of the Europe 2020 strategy.
Młodzi ludzie to bardzo ważny element warunkujący powodzenie strategii Europa 2020.

statmt.org

It is young people who, today, will create the growth and innovation of tomorrow.
To właśnie ci ludzie, którzy dziś są młodzi, będą tworzyć wzrost i innowacje jutra.

statmt.org

Mr President, when I was still a young boy, my country was invaded by the Soviets.
Panie przewodniczący! Byłem jeszcze małym chłopcem, gdy Sowieci najechali mój kraj.

statmt.org

Outside Europe, the promotion of cigarettes to young people is more blatant.

www.guardian.co.uk

The banner and the dwindling numbers of traders here attest to an immigration crackdown that has alienated many and left young men injured and languishing in detention, community leaders say.

www.guardian.co.uk

It will be interesting to meet them again as young adults.

www.guardian.co.uk

A young Australian, Jessica Watson, completed a solo around the world journey last month, shortly before her 17th birthday.

www.guardian.co.uk

When very young children are involved, the problem is even more serious.
Gdy sprawa dotyczy bardzo małych dzieci, to problem ten staje się jeszcze poważniejszy.

I would also like to say something about young people.
Chciałbym również odnieść się do osób młodych.

Young people must have the opportunity to start a family.
Młodzi ludzie muszą mieć możliwość założenia rodziny.

This is particularly important for young people and school children.
Ma to szczególne znaczenie dla młodzieży i uczniów.

But our young people have all left for the city.
Ale wszyscy młodzi ludzie wyjechali do miasta.

And just how much money do you have, young man?
A ile pieniędzy posiadasz, młody człowieku?

We were too old to have such a young boy.
Byliśmy za starzy by mieć tak młodego chłopca.

And, when my mother died, I was too young to remember anything.
Byłam za mała, by coś pamiętać, kiedy umarła matka.

You were so young, I thought a child should be with his mother.
Byłeś jeszcze mały, myślałem, że dziecko powinno zostać z matką.

What if they had other young guys to go after?
Co gdyby inne młode chłopaki, aby przejść po?

What do you think has become of the young and old men?
Co się stało z młodzieńcami i starcami?

Well, I take an interest in all my young people.
Cóż, interesuję się wszystkimi młodymi ludźmi.

His eyes are still young when he looks at me.
Jego oczy ciągle są młode, kiedy patrzy na mnie.

You're too young to understand what war does to men.
Jesteś za młoda, by zrozumieć, co wojna robi z człowiekiem.

You no longer know what a life is, young man.
Już nie wiesz, czym jest życie, młody człowieku.

I hope your young friend will have more sense than you.
Mam nadzieję, że wasza przyjaciółka będzie miała więcej rozumu.

A place where the young men could go to be private.
Miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą pójść by poczuć trochę prywatności.

Maybe I don't want to be a young woman now.
Może ja nie chcę być młodą kobietą?

You have to do whatever your want when you're young.
Musicie coś z sobą zrobić, póki jesteście młodzi.

I think you're a little young for such a thing.
Myślę, że jesteś trochę za młody dla niego.

I've no idea what you young people are getting into these days.
Nie mam pojęcia, co młodzi ludzie teraz wyprawiają.

No one is going to take away your mother, young man.
Nikt nie zabierze twojej matki młody człowieku.

Tell me I'm young and have everything to live for.
No, powiedz, że jestem młoda i mam całe życie przed sobą.

I got here long ago, when the century was young.
Przyjechałem dawno temu, gdy wiek był młody.

The future is in the hand of these young people.
Przyszłość leży w rękach tych młodych ludzi.

A private little matter, my friend, between the young woman and myself.
To sprawa prywatna między tą kobietą i mną.

Just ask them if they ever saw him with a young woman.
Zapytaj ich, czy widzieli go z jakąś młodą kobietą.

Didn't I say she still looks like a young girl?
A nie mówiłam, że nadal wygląda młodo?

She was a young woman in need of a husband.
Była młodą kobietą... Która potrzebowała męża.

All I want is to see the young people happy.
Chcę tylko żeby młodzi byli szczęśliwi.

I'm too young to have a life of my own.
Jestem za młoda żeby mieć własne.

She is full young to be out much in company.
Jest za młoda, żeby bywać w towarzystwie.

We have a young man who just moved here from out of state.
Mamy młodego faceta, który właśnie przeprowadził się z innego stanu.

She has two young children, a boy and a girl.
Ma dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę.

My parents came out here when I was quite young.
Moi rodzice tu przyjechali, gdy byłem mały.

My parents died when I was young, and he brought me up.
Moi rodzice umarli kiedy byłam młoda, i on mnie wychował.

One time, but I was young and needed the money.
Raz. Ale byłem wtedy młody i potrzebowałem kasy.

Are you on your way to meet a young girl?
Spotkasz się z młodymi dziewczynami?

Just a boy, when I was a very young girl.
To był chłopak... ...Dopiero chłopak,a ja byłam bardzo młoda.

You look like four young people with too much time on your hands.
Wyglądacie jak czwórka młodych ludzi, którzy mają za dużo czasu.

You look just like your mother when she was young.
Wyglądasz jak twoja mama, kiedy była w twoim wieku.

An age when young people start to live and think about life.
W wieku, gdy młodzi ludzie zaczynają żyć i myśleć o życiu.

Too young to deal with the situation you put him in.
Zbyt młody, by poradzić sobie z sytuacją, w której go pani postawiła.

You want to know what happened to the young man.
Zechciej wiedzieć ty co tam z Dziecko mieć miejsce było?

That particular group of young people needs to be involved in future Community programmes.
Ta szczególna grupa młodzieży powinna zostać objęta wspólnotowymi programami realizowanymi w przyszłości.

At the beginning the father also took care of that young boy or girl.
Początkowo ojciec także zajmował się tym małym chłopcem czy dziewczynką.

Young people, in particular, are especially hard hit by the current crisis.
Bieżący kryzys szczególnie ciężko doświadcza młodych ludzi.

Do we want young people to have access to the labour market?
Czy chcemy, aby ludzie młodzi mieli dostęp do rynku pracy?

At the other end of the age scale are the young people.
Na drugim biegunie wiekowym znajduje się młodzież.

There are now five million young people under the age of 25 who cannot find a job.
Mamy teraz pięć milionów młodych ludzi poniżej 25 roku życia, którzy nie mogą znaleźć pracy.