Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zmarszczka, zagniecenie, fałda;

(Verb) marszczyć się, być pomarszczonym;
wrinkle up - marszczyć nos;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(on skin) zmarszczka
(on dress) fałda.vt marszczyć.vi marszczyć się
gnieść się

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

marszczyć (się), fałdować
zmarszczka, fałda, sfałdowanie, (pot.) dobra rada, dobry pomysł

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zagniecenie

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zmarszczka, fałd
vt vi marszczyć (się)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZMARSZCZKA

FAŁDA

SZTUCZKA

DOBRA RADA

FAŁDOWAĆ

MARSZCZYĆ

POMARSZCZYĆ

ZMARSZCZYĆ

SFAŁDOWAĆ

MIĄĆ

ZMIĄĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N zmarszczka
V marszczyć się

Wordnet angielsko-polski

(a slight depression or fold in the smoothness of a surface
"his face has many lines"
"ironing gets rid of most wrinkles")
zmarszczka
synonim: furrow
synonim: crease
synonim: crinkle
synonim: seam
synonim: line

Słownik internautów

problem, zagwozdka

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

(nowy/ ciekawy) pomysł, (nowe/ ciekawe) rozwiązanie, (nowe/ świeże) spojrzenie, (świeże/ ciekawe) podejście

(drobny/ mały) kłopot/ problem/ przeszkoda

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fałd

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Liposuction, waxing, getting rid of wrinkles, peeling, botox, everything.
Odchudzają sie, woskują, wściekają się na zmarszczki, robią peeling, wszystko.

OpenSubtitles

And you can see those different wrinkles actually show up as she animates.
Możecie zobaczyć zmarszczki, które pokazują się w trakcie jej ruchów.

TED

This ability to watch more but experience less creates a wrinkle in the public's relationship with war.
Możność oglądania więcej, a doświadczania mniej powoduje pęknięcie w publicznym postrzeganiu wojny.

TED

That raises another wrinkle when it comes to war and conflict.
Dobrzy mogą budować takie maszyny, podobnie jak i źli.

TED

People, I guess, decided that they would not wrinkle their ties.
Ludzie, jak sądzę, postanowili nie gnieść krawatów.

TED

"John's young face is familiar, but this is the most youthful portrayal of Andrew ever seen, very different from the old man with grey hair and wrinkles we know from medieval painting," said project leader Barbara Mazzei.

www.guardian.co.uk

And so the act continues with a series of ever more graphic - yet also ever more predictable - thwarted sex-death threats that leave Katherine Kenton strangely younger than she was before as her wrinkles and flab melt away until .

www.guardian.co.uk

The world we live in is not naturally smooth-edged and regularly shaped like the familiar cones, circles, spheres and straight lines of Euclid's geometry: it is rough-edged, wrinkled, crinkled and irregular.

www.guardian.co.uk

Body fluids that are settled on Earth move up to the head, leaving astronauts with scrawny-looking chicken legs and bloated faces, which has the happy side-effect of erasing wrinkles and making space station crews look years younger, if only temporarily.

www.guardian.co.uk

And when it began to wrinkle, the studio stopped calling.
A kiedy zaczęła się marszczyć, przestali dzwonić ze studia.

I think I've got a new wrinkle this morning.
Myślę, że dziś rano przybyła mi jedna zmarszczka.

People, I guess, decided that they would not wrinkle theirties.
Ludzie, jak sądzę, postanowili nie gnieśćkrawatów.

Guido, I thought this black velvet was going to wrinkle.
Guido, a myślałam, że ten czarny aksamit się pogniecie.

You don't think your husband cheating might have put a wrinkle in your relationship?
Nie sądzisz, że zdrady twojego męża mogły pozostawić blizny na waszych relacjach?

You want me to wrinkle up in here?
Chcesz, żebym się tu pomarszczyła?

What do these wrinkle dicks have that we don't?
Co te zmarszczki dicks mają, że nie?

There might be a little wrinkle with that.
Może być z tym mały problem.

And there's not a wrinkle on that noble brow.
I ani zmarszczki na szlachetnym czole.

There's only one wrinkle in the brother's story.
Tylko jeden szczegół nie pasuje w opowieści brata.

You have a evil wrinkle in the forehead.
Masz ze złości zmarszczkę na czole.

You have a nasty wrinkle on your forehead.
Masz ze złości zmarszczkę na czole.

Your face will not have a wrinkle.
Twarz nigdy nie będzie miała zmarszczek.

You can get Botox injections for that forehead wrinkle.
Możesz sobie zafundować zastrzyk likwidujący zmarszczki na czole.

I don't want anything to wrinkle.
Nie chcę, żeby się coś pomarszczyło.

Quells wrinkles and graying hair before they wrinkle and gray!
Wygładza zmarszczki i likwiduje siwe włosy zanim się pojawią!

Try not to wrinkle this dress.
Postaram się nie pomiąć tej sukienki.

A Wrinkle in Time is an important book... and I liked it very much.
Wrinkle in Time to ważna książka... bardzo mi się podobała.

Take that off: We might wrinkle it:
Zdejmij to, może się pomiąć.

That new High-Def screen sure shows every wrinkle.
Na tym nowym ekranie rzeczywiście widać każdą zmarszczkę.

You got a special wrinkle?
Masz jakąś specjalną sztuczkę?

High fever, respiratory distress, and a new wrinkle... seizures.
Wysoka gorączka, niewydolność oddechowa, i coś nowego... drgawki.

Look, Magellan, we're at this wrinkle here.
Spójrz, Magellan, my jesteśmy w tej zmarszczce tutaj.

Orwell, new wrinkle.
Orwell, nowych zmarszczek.

We age, we wrinkle, we die.
Starzejemy się, marszczymy się, umieramy.

If you got a new wrinkle... ...I'm sure we would'veseen something on the news.
Jeśli masz nową zmarszczkę... ..gdybyś miał coś nowego to bypewnie podawali w wiadomościach.

She's an old city... ...old and proud of her every pockand crack and wrinkle.
Ona jest starym miastem... ...stary i dumny z jej każda krostkai pęknięcie i zmarszczka.

Wrinkle removal or Restylan, Botox or Collagen injections.'
Usunięcie zmarszczek albo wstrzyknięcie restylanu, botoxu lub kolagenu.