Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pochłonięty, oddany, zaabsorbowany;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pochłonięty, oddany, zaabsorbowany

Nowoczesny słownik języka angielskiego

oddany, pochłonięt, zaangażowany

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zawijany

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zadurzony

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

opętany przez kogoś/ czymś
zaangażowany (bez reszty) w coś
(konstrukcja czasownikowa: mieć obsesję na czyimś/ jakimś punkcie, mieć bzika na czyimś/ jakimś punkcie, koncentrować [bez reszty] się na kimś/ czymś)

zajęty (kimś/ czymś)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And so then we wrapped the film up and we put it together because we had to go back.
I wtedy ukończyliśmy film, złożyliśmy go w całość, bo musieliśmy wracać.

TED

It looked more like this when it was all wrapped up -- not quite so pretty.
Tak to właśnie wyglądało, kiedy było zapakowane -- nie dokońca ładne.

TED

In the cities, a lot of the cost of property is actually wrapped up in its speculative value.
W miastach duża część ceny nieruchomości jest spowodowana działaniami spekulacyjnymi.

TED

The wind hath wrapped her up in its wings; and they shall be put to shame because of their sacrifices.
Zachwyci ich wiatr skrzydłami swemi, i będą zawstydzeni dla ofiar swoich.

Jesus Army

So envision what it looks like all wrapped up.
Więc wyobraźcie sobie, jak to wygląda całe zapakowane.

TED

I just never thought he'd get wrapped up in this.
Po prostu nigdy nie pomyślałem, że wpakuje się w coś takiego.

Maybe now will be a good time to define wrapped up.
Może teraz jest dobry czas aby sprecyzować z głowy.

Yeah, exactly, so let's get this thing wrapped up before it becomes an issue.
Tak, dokładnie, więc złapmy to coś, zanim zrobi się z tego problem.

We have just wrapped up the fourth round of talks.
Właśnie zakończyliśmy czwartą rundę rozmów.

And our falling in love was wrapped up with the loss of your mom.
I nasze zakochiwanie się było zaplątane ze stratą twojej mamy.

And I was too wrapped up in my own dumb life to even notice.
A ja byłam zbytnio zapatrzona w moje własne głupie życie, żeby to zauważyć.

If my love doesn't get what she wants, yours will stay wrapped up forever.
Jeśli moja ukochana nie dostanie tego, czego chce, twoja pozostanie w opakowaniu na zawsze.

For somebody so wrapped up in her own world, you're pretty perceptive.
Jak na kogoś całkowicie pochłoniętego własnym światem jesteś bardzo spostrzegawcza.

You're too wrapped up in your own feelings to deal with this pregnancy.
Jesteś zbyt zajęty własnymi uczuciami żeby poradzić sobie z tą ciążą.

I think we may have this one wrapped up.
Myślę, że możemy mieć ten jeden za stracony.

No, my father not this wrapped up one in this.
Nie, mój ojciec nie bierze w tym udziału.

We just wrapped up several hours of talks with a guy named...
Właśnie straciliśmy kilka godzin na rozmowę z człowiekiem imieniem...

Why is the baby wrapped up in a blood-covered blanket?
Czemu to dziecko jest owinięte w zakrwawiony koc?

Are you getting Midori wrapped up in some weird stuff?
Pakujesz Midori w jakieś dziwaczne rzeczy?

I need the extra money. Gabriela, don't get too wrapped up in this.
Potrzebuję dodatkowej forsy. Gabriela, nie angażuj się w to aż tak bardzo.

It was twelve by the time I wrapped up work at the office
To było dwanaście do czasu I opakowane praca w urzędzie

All this time, he's never seen your face, you're still all wrapped up?
I przez cały czas nie widział twojej twarzy, ciągle byłaś w bandażach?

That still doesn't explain why he's wrapped up like that.
To wciąż nie wyjaśnia, dlaczego jest tak zawinięty.

You'd be very comfortable wrapped up in a little piece of, uh-
Byłoby ci bardzo wygodnie, owiniętej w mały kawałek...

Looks like this case is about wrapped up.
Wygląda na to, że ta sprawa została opakowana.

I want this wrapped up before next week.
Chcę mieć tę sprawę rozwiązaną do końca tygodnia.

What is discretion but dishonesty wrapped up in a little good breeding?
Czy dyskrecja nie jest nieuczciwością, owiniętą w odrobinę dobrego wychowania?

I just wrapped up the paperwork on emily miller.
Skończyłem właśnie papierkową robotę w sprawie Emily Miller.

All wrapped up in a pretty little package.
Wszystko zapakowane w ładną małą paczuszkę.

Look, she's a little wrapped up in herself.
Jest trochę zamknięta w sobie.

My sources tell me... you've wrapped up your investigation, John.
Moje źródła mówią, że skończyłeś dochodzenie, John.

So he'd definitely be wrapped up in this.
Na pewno jest w to zamieszany.

Oh yeah, she had, she had that guy wrapped up big time.
O tak, miała, miała ten koleś był obok niej przez większość czasu.

Um... could I get this sandwich wrapped up to go?
Mogę prosić o zapakowanie tej kanapki na wynos?

Not too wrapped up to miss buying into Compressed Fuels.
Nie na tyle by przegapić zakup Compressed Fuels.

She wrapped up my case picking that cop.
Nieźle zamotała sprawę, wybierając tego glinę.

Did I hear the Townebeaumont case was wrapped up?
Właśnie słyszałem że ta cała sprawa TowneBeaumont nieźle się zamotała?

The house all wrapped up like this.
Dom, w którym wszystko przykryto w ten sposób.

She seems all wrapped up in herself.
Wydaje się cała wtulona w siebie.

You're an enigma wrapped up in a paradox.
Jesteś zagadką zaabsorbowany paradoksem.

This should be wrapped up by Thursday.
Z tą koncesją powinno być załatwione do czwartku.

Well, looks like we're all wrapped up here, so...
Wygląda na to że jesteśmy wszyscy opakowani tutaj, wiec...

They are wrapped up in themselves.
Są zamknięci w sobie samym.

He's so wrapped up in himself.
Ale on jest za bardzo zajęty sobą.

It was wrapped up, like this.
Był zapakowany, w ten sposób.

We're all grace wrapped up in curls.
Jesteśmy łaską zawinięta w loki.

It's still wrapped up at home.
Leży jeszcze zapakowany gdzieś w domu.

I hope she's well wrapped up.
Mam nadzieję że jest dobrze okryta.

You still wrapped up in that, Deb?
Nadal cię to męczy, Deb?

Why is this table wrapped up?
Czemu ten stół jest zapakowany?

You're too wrapped up in yourself.
Jesteś zbyt zapatrzona w siebie.

You were wrapped up in details.
Za bardzo pakowałeś się w szczegóły.

All my chipsare wrapped up in my boat.
Cała kasę wpakowałem w łódkę.