Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) klasa robotnicza;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

klasa robotnicza, świat pracy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROLETARIAT

Wordnet angielsko-polski

(a social class comprising those who do manual labor or work for wages
"there is a shortage of skilled labor in this field")
proletariat
synonim: labor
synonim: labour
synonim: proletariat

Słownik internautów

klasa pracująca, klasa robotnicza

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
Klasa pracująca ma niezbywalne prawo do strajkowania i demonstracji pierwszomajowych.

statmt.org

As wages increase that also lifts the burden on the poor and the working class.
Gdy płace wzrosną to zmniejszą się obciążenia biednych i klasy pracującej.

TED

The fightback by the Greek working class should be supported by workers all over Europe.
Walka greckiej klasy pracującej powinna zostać wsparta przez pracowników z całej Europy.

statmt.org

We express our solidarity with the working class and all of Turkey's workers in general.
Solidaryzujemy się z klasą pracującą i wszystkimi robotnikami tureckimi.

statmt.org

We settled in Footscray, a working-class suburb whose demographic is layers of immigrants.
Osiadłyśmy w Footscray, na robotniczym przedmieściu, zamieszkanym przez imigrantów.

TED

But do you really think the working class will follow you?
Naprawdę myślisz, że klasa robotnicza pójdzie za tobą?

We express our solidarity with the working class and all of Turkey's workers in general.
Solidaryzujemy się z klasą pracującą i wszystkimi robotnikami tureckimi.

The working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
Klasa pracująca ma niezbywalne prawo do strajkowania i demonstracji pierwszomajowych.

Many working class women endure significant exploitation, through wage levels that are much lower than men's, for example, and precarious work.
Wiele kobiet należących do klasy pracującej doświadcza dotkliwego wykorzystywania, na przykład w postaci poziomu wynagrodzeń, które są znacznie niższe od wynagrodzeń mężczyzn, oraz w postaci niepewnej sytuacji zawodowej.

To defeat the onslaught against workers and young people in Europe, the power of the organised working class must be mobilised.
Aby przeciwstawić się gwałtownym atakom na pracowników i młodzież w Europie trzeba zmobilizować siły zorganizowanej klasy pracującej.

We're both working class, we both hate these rich bastards.
Obaj należymy do klasy pracującej i nie cierpimy tych bogatych drani.

Clause 5, mere mention of the working class is inappropriate
Rozdział 5, zwykła wzmianka o klasie robotniczej jest niewłaściwa.

My working class parents decided on India.
Moi, pochodzący z klasy robotniczej, rodzice wybrali Indie.

There weren't no working class before then.
Przedtem nie było klasy pracującej.

For four hungry working class lads There are worse places than prison
Dla czterech głodnych chłopaków z klasy robotniczej są gorsze miejsca niż więzienie.

Just a normal guy- working class, religious.
Zwykły człowiek. Klasa robotnicza, religijny.

Mass struggle is needed, in particular, the creation of independent, democratic mass organisations of the working class.
Wspólna walka jest potrzebna przede wszystkim by stworzyć niezależne, demokratyczne i powszechne instytucje zrzeszające ludzi pracy.

The working class owes nothing to those who have robbed them of what they earned by the sweat of their brow.
Klasa robotnicza nie jest nic winna tym, którzy rabują ją z zarobku zdobywanego w pocie czoła.

Yes, the working class in Latin America in general rise up in opposition.
Tak, cała klasa robotnicza w Ameryce Łacińskiej wyraża sprzeciw.

The fightback by the Greek working class should be supported by workers all over Europe.
Walka greckiej klasy pracującej powinna zostać wsparta przez pracowników z całej Europy.

Those uprisings have once again proven the potential power of the working class and the poor to stand up and defeat their oppressors.
Te rezolucje po raz kolejny pokazały potencjalną siłę klasy robotniczej i ubogich, by mogli powstać i pokonać swoich ciemiężców.

The proposed measures are piecemeal, limited to management of today's criminal reality at the expense of the working class and employees generally.
Proponowane środki są fragmentaryczne i ograniczone do zarządzania codzienną rzeczywistością przestępczą, kosztem klasy pracującej i ogólnie pracowników.

It is a mechanism to make working class people throughout Europe pay for the crisis of a broken financial system and a crisis-ridden European capitalism.
Jest to mechanizm, który ma służyć do zmuszenia ludzi pracy w całej Europie, by ponosili koszty kryzysu spowodowanego przez zrujnowany system finansowego i napędzanego kryzysem europejskiego kapitalizmu.

The experience of workers and the working class itself is leading them to rebut and counterattack the policy of barbarity.
Doświadczenia robotników i całej klasy robotniczej prowadzą ich do odpierania i kontratakowania polityki barbarzyństwa.

It was created and exists to loyally serve the interests of the monopoly business groups and to safeguard the exploitation of the working class.
Została stworzona i funkcjonuje, by lojalnie służyć interesom grup monopoli i by zabezpieczać możliwość wyzyskiwania klasy robotniczej.

The Greek Communist Party calls on the working class and every progressive person to condemn anti-communism and its agents.
Grecka Partia Komunistyczna wzywa klasę pracującą i każdego postępowego obywatela do potępienia antykomunizmu i jego agentów.

The working class cannot expect any solution in its favour on behalf of the EU, the European Parliament or plutocracy's political personnel.
Klasa pracująca nie może oczekiwać żadnych korzystnych dla niej rozwiązań ze strony UE, Parlamentu Europejskiego czy personelu wywodzącego się z plutokracji polityków.

The Israeli Government does not serve the interests of the Palestinian masses, nor of the Israeli working class.
Rząd Izraela nie służy interesom palestyńskich mas ani też izraelskiej klasy robotniczej.

And you handed over the working class of Greece and the poor of Greece to the tender mercies of these parasites - criminals in fact.
A pan wydał grecką klasę pracującą i greckich ubogich na pastwę tych pasożytów - a w rzeczywistości kryminalistów.

The working class movement is against capitalist restructurings and calls for the creation of a single public-sector transport market based on the criterion of satisfying modern grassroots requirements.
Ruch klasy pracującej opowiada się przeciwko kapitalistycznej restrukturyzacji i wzywa do utworzenia jednolitego rynku sektora transportu publicznego, opartego na kryterium spełniania nowoczesnych wymogów konsumenckich.

Accidents at work are the heavy price the working class is made to pay, within the scope of the barbarous spread of capitalism, all for the sake of profit.
Wypadki przy pracy są wysoką ceną, jaką musi płacić klasa pracująca, w ramach barbarzyńskiego rozpowszechniania się kapitalizmu, wszystko z myślą zysku.

For this reason, the plans to liberalise port services and privatise ports affect not only those who work in them, but the whole of the working class and the masses.
Z tego względu plany liberalizacji usług portowych i prywatyzacji portów wpływają nie tylko na tych, którzy w nich pracują, ale także na całą klasę robotniczą i masy.

We call on women to step up their fight, to join the working class trade union movement, and to rally round the objectives of grassroots power and a grassroots economy.
Wzywamy kobiety do walki, do przyłączenia się do ruchu związków zawodowych klasy robotniczej i do skupiania sił wokół celów sił ludowych i gospodarki ludowej.

The revolutions there demonstrate that a risen working class and the risen poor are more powerful than even the most brutal repressive methods, the most repressive regimes.
Te powstania dowodzą, że klasa robotnicza i zbuntowani ubodzy są silniejsi niż nawet najbardziej brutalne represje i najbardziej represyjne ustroje.

As then, it is the working class and the poor who are paying dearly for, and suffering the consequences of, this, whether in Europe or in the poorest countries on earth.
Tak jak wtedy, to klasa robotnicza i biedni płacą za to najwyższą cenę i ponoszą największe konsekwencje tej sytuacji, zarówno w Europie, jak i w najbiedniejszych krajach świata.

To achieve that, the working class and poor must take control over the economy and wealth that exists in the region and use it in the interests of the majority.
Realizacja tych celów wymaga od klasy robotniczej i ubogich przejęcia kontroli nad gospodarką i bogactwem istniejącym w tym regionie oraz wykorzystania ich dla dobra dla większości.

The alleged protection of workers' rights proves to be protection for the slave-trading companies, legitimisation of the unaccountability of capital and savage exploitation of the working class.
Rzekoma ochrona praw pracowników okazuje się być ochroną dla firm zajmujących się handlem niewolnikami, legitymizacją niewytłumaczalności pochodzenia kapitału i brutalnym wyzyskiem klasy robotniczej.

They promote the most barbarous exploitation of the working class in order to achieve the aim of the Lisbon Strategy, which is the unrestrained growth of profit for plutocrats.
Promują oni w największym stopniu barbarzyńskie wykorzystanie klasy pracującej, aby osiągnąć cel strategii lizbońskiej, polegający na uzyskaniu niepohamowanego wzrostu dochodów osób najbogatszych.

Moreover, this sort of 'initiative' will be used to set signatures, memoranda and requests against the organised grassroots and working class movement, mass demonstrations and struggles and various forms of fight.
Ponadto tego rodzaju "inicjatywa” będzie wykorzystywana do obracania podpisów, memorandów i wniosków przeciwko zorganizowanemu ruchowi obywatelskiemu i klasie pracującej, masowym demonstracjom i wystąpieniom oraz różnym formom walki.

I voted against the report because the attack on the working class by the capitalist system and its political representatives is a blanket attack which has nothing to do with either financial deficits or excessive debt.
Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania, ponieważ atak na klasę robotniczą przez kapitalistyczny system i jego politycznych przedstawicieli jest atakiem dywanowym niemającym nic wspólnego ani z deficytem finansowym, ani nadmiernym zadłużeniem.

At the same time, direct taxation on poor grassroots classes is being increased and indirect taxation, which literally eats into working class and grassroots incomes, is being pushed through the roof.
Jednocześnie zwiększa się bezpośrednie opodatkowanie biednych mas i narzuca na siłę opodatkowanie pośrednie, które dosłownie pochłania dochody klasy pracującej i mas.

The rights of the working class and employees are not secured by complaining to the Commission, but by rallying and intensifying the class struggle against capital and the EU to overturn this policy.
Prawa klasy pracowniczej i osób zatrudnianych nie są chronione dzięki skargom do Komisji, ale poprzez zwoływanie wieców i nasilanie walki klasowej przeciwko kapitałowi i UE, tak aby znieść tę politykę.

It creates education 'consortia' on the basis of the 'objective of excellence' and imposes tuition fees on students, thereby essentially excluding children from working class families from higher education and post-graduate studies.
Prowadzi ona do stworzenia "konsorcjów” w oparciu o "ideę doskonałości” i zmusza studentów do opłacania czesnego, co zasadniczo zamyka dostęp do studiów wyższych i podyplomowych dzieciom z rodzin robotniczych.

The squeeze on wages, which the ECB has encouraged since its very foundation, has led to a sharp fall in workers' purchasing power, a rapid deterioration in the working class family's standard of living and to poverty.
Zmniejszenie płac, do czego od chwili utworzenia dążył EBC, doprowadziło do gwałtownego spadku siły nabywczej pracowników, nagłego pogorszenia standardu życia rodzin klasy pracowniczej oraz ubóstwa.

The Commission's provocative position is a natural consequence of the EU's anti-popular policy, which promotes a return to mediaeval employment conditions for the working class in order to safeguard the profitability of the European monopolies.
Prowokacyjne stanowisko Komisji jest naturalną konsekwencją unijnej polityki antypopularności, która sprzyja powrotowi do średniowiecznych warunków zatrudnienia dla klasy pracującej, tak aby chronić dochodowość europejskich monopoli.

Mr Toussas has just talked very glibly about the working class, but if we do not have globalisation, if we do not have industry and business in the European Union, there will be no jobs for people.
Pan poseł Toussas przed chwilą wygłaszał piękne słowa na temat klasy robotniczej, ale gdyby nie globalizacja, gdyby nie przemysł i wielki biznes w Unii Europejskiej, ci ludzie nie mieliby żadnych miejsc pracy.

In its attitude to the crisis in Greece and in Ireland, the leadership of the EU Commission is agreed that it is the working class who will pay the price, while the bankers and speculators are baled out.
Z takim podejściem do kryzysu w Grecji i Irlandii przywódcy Komisji Europejskiej zakładają się, że cenę kryzysu zapłaci klasa robotnicza, a bankierom i spekulantom się upiecze.

Thus, in the face of the strategy of capital, the working class and the grassroots classes must set up their own strategic fight to overturn this anti-grassroots policy, in order to satisfy the modern needs of the working-class and grassroots family.
A zatem, wobec takiej strategii kapitału, klasa pracująca i masy muszą rozpocząć własną strategiczną walkę o obalenie tej wymierzonej w masy polityki, aby zaspokoić nowoczesne potrzeby rodziny klasy robotniczej i mas.

The working class must reply to the increasingly savage attack by euro-unifying capital with a counter-attack, by setting up an anti-monopoly alliance which will claim its grassroots power and lay the foundations for the satisfaction of grassroots needs and grassroots prosperity.
Klasa pracująca musi odpowiedzieć kontratakiem na coraz bardziej brutalny atak europejskiego kapitału, zawierając antymonopolistyczny sojusz odwołujący się do sił społecznych, i stworzyć podstawę do zaspokojenia potrzeb ludności i zapewnienia jej dobrobytu.

Between 1985 and 2011 alone, apart from the immeasurable wealth appropriated by capital from exploiting the working class in Greece, monopoly capital at home and abroad plundered EUR 628 billion in interest and repayments, either as lender or borrower.
Tylko w latach 1985-2011, oprócz niezmierzonych bogactw przywłaszczonych przez kapitalistów poprzez wyzysk klasy robotniczej w Grecji, monopolistyczny kapitał w kraju oraz zagranicą zrabował jako kredytodawca lub kredytobiorca 628 miliardów euro w odsetkach i spłatach.

EMU, the establishment of the European Central Bank and the launch of the euro are necessary links in the chain of capitalist restructurings being promoted by capital in order to defend itself against workers' claims and safeguard its profitability by stepping up the exploitation of the working class and grassroots classes.
UGW, ustanowienie Europejskiego Banku Centralnego i wprowadzenie euro są koniecznymi ogniwami w łańcuchu kapitalistycznej restrukturyzacji wspieranej przez kapitał w celu obrony przed roszczeniami pracobiorców i zachowania jego dochodowości poprzez wzmożoną eksploatację klasy pracowniczej i zwykłych obywateli.