Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wirgiński, wirginijski;

(Noun) stan Wirginia; wirginia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Wirginia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Pastor Steve: an inspirational man, one of my early allies in Huntington, West Virginia.
Inspirujący człowiek. ~~~ Jeden z moich pierwszych sprzymierzeńców w Zachodniej Virginii.

TED

Troy Webb is photographed here at the scene of the crime in Virginia.
Troy Webb został sfotografowany na miejscu przestępstwa w Wirginii.

TED

He stared at his wall in Arlington, Virginia, and decided to do it.
Wpatrywał się w ścianę w Arlington, Virginia, i zdecydował się na coś niewyobrażalnego.

TED

Al Gore: This is the source of much of the coal in West Virginia.
Al Gore: To jest źródło znacznej części węgla w Zachodniej Virginii.

TED

It's the -- it's produced by the Quadro Corporation of West Virginia.
Produkowane jest przez Quadro Corporation z Wirginii Zachodniej.

TED

Made me drive out to Virginia just to meet him.
Pojechałam na spotkanie aż do Wirginii.

Think on the last time we were together in Virginia.
Pomyśl o ostatnim razie, kiedy byliśmy razem w Wirginii.

He was a computer guy, worked for and lived in Virginia.
Zajmował się komputerami, pracował dla i mieszkał w Virginii.

I want to read, also, what one judge wrote about Virginia.
Chcę przeczytać, także, coś co napisała pewien sędzina na temat Virginii.

In Virginia, high school football is a way of life.
W Virginii... ...football szkół średnich był stylem życia.

What the hell, Virginia,we have to call somebody from the police.
Do cholery, Virginia, musimy zadzwonić do kogoś z policji.

Speak about Virginia with respect, she's going to be my wife.
Mówcie o Virginii z szacunkiem. Zostanie moją żoną.

My family is spread all over this part of Virginia.
Moja rodzina jest gęsto rozsiana w tej właśnie częsci Wirginii.

He was unable to get his army back to Virginia.
Nie miał jak dostać się do Wirginii.

What is the second most beautiful sight in west virginia?
Co jest drugim z najpiękniejszych widoków Zachodniej Virginii?

Why don't you go with Virginia inside, it's getting cold.
Dlaczego nie wejdziesz z Virginią do środka, robi się chłodno.

Our objective was to get their army out of Virginia and into the open.
Naszym celem było wyciągnięcie ich wojsk z Wirginii na otwarte pole.

Virginia didn't tell me she had such a cute son.
Virginia nie wspominała że ma takiego słodkiego syna.

Virginia said, I left as a stranger, and came back a husband.
Virginia powiedziała, że wyjechałem jako obcy, a wróciłam jako mąż.

I'd like to send some flowers and a note to a friend in Virginia.
Chciałabym wysłać bukiet kwiatów z listem do przyjaciela w Virginii.

You've got 65 guys on the payroll and nobody can find Virginia?
Na liście płac masz 65 ludzi, a nikt nie może znaleźć Virginii?

All right, Virginia, that ends the discussion on this issue.
Myślę, Virginio, że możemy zakończyć dyskusję w tej sprawie.

You would do well to seek out the gentlemen of Virginia.
Dobrze pan zrobi, jeśli rozmówi się z przedstawicielem Wirginii.

This particular event happened last summer on my uncle's farm in Virginia.
To zdarzyło się w ostatnie lato na farmie mojego wuja w Virgini.

I had to go all the way to Virginia!
Musiałem jechać aż do Wirginii.

Kids that we wanted who are now in West Virginia.
To chłopaki, których chcieliśmy, a którzy są teraz w West Virginia.

Is that how you would say it in Virginia?
Nie tak się mówi u was, w Wirginii?

So you have absolutely no idea why your father was in West Virginia?
Więc, nie masz zielonego pojęcia, dlaczego pojechał do zachodniej Virginii?

Reporting from all the counties of Virginia, the vote is 4-to-1 in favor.
Zebrawszy dane z wszystkich hrabstw Virginii, głosowanie przeszło w stosunku 4 do 1.

Remember the message on the restaurant wall in Virginia?
Pamiętasz wiadomość ze ściany w restauracji w Wirginii?

Your mother called us about the incident in Virginia.
Pańska matka wezwała nas w związku z tragedią w Wirginii.

Virginia Ryerson, you have a visitor in the main office.
Virginia Ryerson, masz gościa w sekretariacie.

We're taking you to in Virginia for further questioning.
Zabierzemy pana do w Wirginii na dalsze przesłuchania.

One is red clay, which is very common in Virginia.
Jeden to czerwona glina, popularna w Virginii,

Like I said on the telephone, you're better off in Virginia.
Mówiłem ci przez telefon, że twoje miejsce jest w Wirginii.

Virginia, reject this honor and I cannot guarantee the safety of your red girl.
Virginia, jeśli odrzucisz ten zaszczyt, nie dam gwarancji że twoja panna będzie bezpieczna.

We're stuck here, 1,000 meters under a hillside in Virginia.
Tysiąc metrów pod zboczem w Wirginii.

Two days later the Virginia legislature were voting for secession.
Dwa dni później władze Virginii zagłosowały za secesją.

Somewhere in Virginia, and she wants to sue them.
Gdzieś w Wirginii i chce ich zaskarżyć.

Do you know how many old, unmarked graveyards are in Virginia?
Wie pan ile jest starych, nieoznaczonych cmentarzy w Wirginii?

Beyond that, the Virginia Convention has given us no instructions.
Poza tym, Zgromadzenie Wirginii nie dało nam żadnych instrukcji.

Count us then which this is real legend of West Virginia.
A zatem, co prawdziwego jest w legendzie z Wirginii?

If someone has a national security problem... they dial a number in northern Virginia.
Jeśli ktoś ma problem dotyczący bezpieczeństwa narodowego, to wybiera numer w północnej Wirginii.

You're not to write a word about Virginia and Yolanda.
O Virginii i Yolandzie nie wolno ci napisać ani jednej linijki.

You came up from Virginia to get me.
Przyjechałaś z Virginii by mnie zdobyć?

And all the rest will go to the Virginia Company
A cała reszta pójdzie Dla Spółki Virginia

Because everyone in my family goes to the University of Virginia,
Bo wszyscy w mojej rodzinie idą na Uniwersytet Virginii. Bez wyjątków.

Well, sir, there is no great outcry for secession in Virginia.
Cóż, sir, w Wirginii raczej nie słychać o chęci przystąpienia do secesji.

You and Virginia take her to the hospital.
Ty i Virginia weźcie ją do szpitala.

Can you tell me why the captain of Virginia Downs wasn't out there?.
Możecie mi powiedzieć dlaczego nie było tam kapitan Virginia Downs? już skończyła szkołę.

It’s about the West Virginia coal miners’ strike of 1920.
Traktuje o strajku górników z Zachodniej Wirginii z roku 1920.

And he also plays golf, like you do in Virginia when youare retired.
Gra także w golfa, co zwykło się robić w Wirginii naemeryturze.

Who was the guy who used to give us those helicopter rides, in Virginia?
Kim był ten facet, z którym lecieliśmy helikopterem? Wiesz, w Wirginii.

Their story, such as it is, begins in Arlington, Virginia.
Nasza historia zaczyna się w Arlington w Virginia.