Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) nadwerężać, przemęczać; wysilać się, wytężać; wystawiać na próbę; powodować napięcie; odcedzać; prężyć się, naprężać się, naciągać, szarpać za coś; uginać się pod ciężarem czegoś; przyciskać, przytulać mocno do piersi; technika odkształcać;
strain one’s eyes - wytężać wzrok;
strain every nerve - zbierać wszystkie siły, zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy; wytężać siły, starać się ze wszystkich sił;
strain for air - z trudem łapać oddech;
strain the truth - naginać fakty, koloryzować;
strain for effect - silić się na dowcip; wysilać się dla efektu;

(Noun) technika napięcie, naprężenie, odkształcenie; przemęczenie, wysiłek; biologia szczep, odmiana, rasa;
strains - (Noun) melodia, tony;
market strain - napięcie na rynku;
social strain - napięcie społeczne;
under the strain - pod wpływem naprężenia;
under severe mental strain - w stanie silnego napięcia emocjonalnego;
put a strain on sb - stanowić dla kogoś duże obciążenie;
put a strain on sb - stanowić dla kogoś duże obciążenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(tension) napięcie, stres
(nervous fatigue) stres
(muscular ~) napięcie
(effort, exertion) obciążenie.
2.
(of music) dźwięki.
3.
(of animals, plants) odmiana: ~ of rose odmiana róży.vt~
1. (exert) naprężać: I ~ed my ears to catch his words nadstawiłem uszu, żeby złapać każde jego słowo
we must ~ every muscle musimy wytężyć wszystkie siły.
2.
(over-exert) nadwyrężać: to ~ a tendon nadwyrężać ścięgno
don't ~ yourself nie przemęczaj się.
3.
(overtax, presume too much on) wystawiać na próbę
to ~ sb's patience wystawiać na próbę czyjąś cierpliwość
~ed relations napięte stosunki.
4.
(filter, also to ~ off) odcedzać.vi (exert oneself) nadwyrężać się
he ~ed at a rope ciągnął za sznur z całej siły
(of hound) : ~ at the leash szarpać się na smyczy
plants ~ towards the light rośliny kierują się w stronę światła.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obciążenie, naprężenie, odkształcenie, nacisk, stres, napięcie, nadwerężenie, naciągnięcie, sforsowanie, wytężenie, wysiłek, skłonność, odmiana
obciążać, naciągać, naprężać, napinać, nadwerężać, odkształcać, wysilać, usiłować, cedzić, odcedzać, filtrować, sączyć

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wątek

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wysiłek m, napięcie n

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. naciągniecie n, wysiłek m
2. szczep m, rasa f
3. dziedziczna skłonność
4. uszkodzenie powysiłkowe, odkształcenie n

1. uszkadzać wskutek nadmiernego wysiłku 2. filtrować vt 3. wysilać się vr

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

szczep, rasa, dziedziczna skłonność, wysilać się, uszkadzać wskutek nadmiernego wysiłku, uszkodzenie powysiłkowe, filtrować, odkształcenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt napinać, wy-tężać, forsować
vi wysilać (wytężać) się
usilnie dążyć (after sth do czegoś)
s napięcie, natężenie
wysiłek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAPRĘŻENIE

NATĘŻENIE

NADWYRĘŻENIE

WYSIŁEK

FORSOWANIE

MORDĘGA [POT.]

NADERWANIE MIĘŚNIA

ZRYW

DEFORMACJA

ODKSZTAŁCENIE

DUCH PRZEMÓWIENIA

NAPIĄĆ

NAPRĘŻAĆ

NATĘŻAĆ

PRĘŻYĆ

NADWYRĘŻAĆ

WYTĘŻAĆ

NADERWAĆ

WYSILAĆ

DĄŻYĆ

FASOWAĆ

NACIĄGNĄĆ

NADWYRĘŻYĆ

PRZECIĄGAĆ

PRZEMĘCZAĆ

DEFORMOWAĆ

ODKSZTAŁCIĆ

CEDZIĆ

NACEDZIĆ

ODCEDZIĆ

PRZECEDZAĆ

WYCEDZIĆ

NAPOCIĆ SIĘ

ODSĄCZYĆ

PRZESĄCZAĆ

ZERWAĆ

FILTROWAĆ

PRZEFILTROWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. ( (physics) deformation of a physical body under the action of applied forces)
odkształcenie


2. (a succession of notes forming a distinctive sequence
"she was humming an air from Beethoven")
melodia: : synonim: tune
synonim: melody
synonim: air
synonim: melodic line
synonim: line
synonim: melodic phrase

3. ( (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups
"a new strain of microorganisms")
szczep: : synonim: form
synonim: variant
synonim: var.

4. (an intense or violent exertion)
wysilanie się, napinanie się, wytężanie się, gimnastykowanie się, naprężanie się, natężanie się, sprężanie się: : synonim: straining

Słownik internautów

napięcie, stres
odmiana, szczep

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

natężenie
napięcie
zryw

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

naciągać, napinać, przekraczać (prawo)
to strain the law: naginać prawo
to strain the truth: przekręcać prawdę

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

naciągać

odmiana

pochodzenie

przemęczenie

rasa

ślad

szczep

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. napięcie; naprężenie; odkształcenie; med. naciągnięcie; zmęczenie; wysiłek; zryw
~, heroic - zryw bohaterski
~, elastic - odkształcenie sprężyste
~, hull - mar. naprężenie kadłuba
~, linear - odkształcenie liniowe
~, mental - napięcie umysłowe
~, nervous - napięcie nerwowe
~, plastic - odkształcenie plastyczne
~, tendon - med. naderwanie ścięgna
~, tensile - odkształcenie związane z rozciąganiem
~, volume - odkształcenie objętościowe

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

fiz. napięcie
naprężenie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. naprężać, napinać
2. filtrować, cedzić, sączyć

Przykłady użycia

I would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.
Usilnie proszę o szybsze zatwierdzanie nowych odmian zbóż, które czekają w kolejce.

statmt.org

This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
Przedmiotowy problem kurdyjski to także ogromne obciążenie dla procesu demokratyzacji.

statmt.org

(Ledare, for the record, is a charming, well-balanced individual, and the book does work, in an albeit disturbing way, as a fractured chronicle of a thankfully singular strain family dysfunction.

www.guardian.co.uk

Angry protesters at the site of the bombing raised slogans against Israel, the US, the Taliban and the ultra-orthodox strain of Wahhabi Islam.

www.guardian.co.uk

We now know that more lives can be saved and improved simply by adding ivabradine to their current treatment in order to take some of the strain off the heart.

www.guardian.co.uk

The Lisbon treaty would have needed renegotiation, opening a pandora's box of possible referendums in Ireland, the Czech Republic, and Britain, and placing immense strain on the EU's survival.

www.guardian.co.uk

That would take some of the strain off a city.
Odciążyłoby to nieco miasto.

I don't see why there has to be any strain.
Nie rozumiem dlaczego to ma wywoływać napięcia.

Oh, yes. Could strain 10,000 and never come up with 23 better.
Można by przetrząsnąć 10000 i nigdy nie znaleźć lepszych 23.

I guess that would put a strain on a marriage.
Domyślam się, że to może wystawić małżeństwo na próbę.

It's just when things go bad and he's under a lot of strain.
Tylko wtedy gdy się nie układało i był pod dużym stresem.

I think what happened here is the result of severe strain.
To, co się stało, było najwyraźniej efektem nadmiernego stresu.

He's just very busy at work and under a great deal of strain.
On jest po prostu bardzo zajęty i w pracy i jest pod wielkim stresem.

Take a deep breath, I don't want you to strain yourself talking.
Weźcie głęboki oddech nie nie chcę nie wysilaj się.

So, Louis, tell me about that new strain everybody been talking up.
Więc Louis, powiedz mi o tym nowym towarze, o którym wszyscy gadają.

I just don't want to be left alone while I'm under this terrible strain.
Nie chcę być sama teraz kiedy jestem w tym okropnym napięciu.

That would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
To oczywiście odbiłoby się na finansach naszych przedsiębiorstw i postawiłoby nas w niekorzystnej sytuacji względem innych regionów.

Her heart could not withstand the strain you put upon it. No.
Jej serce nie mogło wytrzymać tego napięcia, jakie pan spowodował.

I hear there's a new strain that everybody wants and we ain't got.
A na ulicy jest nowy towar, który wszyscy chcą. My go nie mamy!

Yes, but your arm is hurt, and why put more strain on it?
Rozumiem, jesteś ranny w rękę, ale dlaczego ją nadwyrężasz?

I'm not that far from the age when Mother began showing signs of strain.
Nie jestem zbyt daleko od wieku kiedy moja matka zaczęła okazywać oznaki przemęczenia.

You'll find this a little more exciting than your husband's strain, I think.
Sądzę, że uznasz to za bardziej ekscytujące, niż wysiłki twego męża.

With a virus strain this fast and effective, the work is done.
Ze szczepem wirusa działającym tak szybko i efektywnie nasza praca jest skończona.

They think the infection is a strain of the virus.
Myślą, że infekcja to szczep wirusa

I think we can put the delusions down to strain.
Myślę, że te złudzenia możemy złożyć na karb stresu.

And, as we know, public finances at national level are under unprecedented strain.
Jak wiemy, również finanse publiczne na szczeblu krajowym znajdują się pod bezprecedensową presją.

It is too much of a strain on our farmers' finances.
Jest to zbyt duże obciążenie dla finansów naszych rolników.

I've have already developed a virus strain that I think will be more aggressive.
Mamy już opracowane wirusa Wierzę, które będzie bardziej agresywny.

He loves to have them around him, but it's a strain on his nerves.
Uwielbia, kiedy tu są, ale działa mu to na nerwy.

We have no idea what the incubation period for this strain is.
Nie mamy pojęcia jaki jest okres inkubacji tej choroby.

Said the, um, strain was too much for his weakened heart.
Powiedział, że ten stres to za dużo dla jego słabego serca.

They cause a strain on economic, social and territorial cohesion.
Mają negatywny wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

It must have been quite a strain on you.
To musiał być dla ciebie wielki wysiłek.

I have to be careful of heart strain and muscle fatigue.
Tak, tylko w moim przypadku, muszę być ostrożny, forsowanie serca i przemęczanie mięśni.

She stood between my arms... in front of me, and took the strain.
Stała pomiędzy mymi rozwartymi ramionami tuż przede mną i chwytała za sznurek.

I know what I said, but now we're facing a new strain.
Wiem co powiedziałem, ale teraz mamy do czynienia z nową postacią.

First and foremost, we must increase the consumption of milk products in order to reduce the strain on the market.
Przede wszystkim w celu zmniejszenia obciążenia rynku, musimy zwiększyć konsumpcję produktów mlecznych.

This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
Przedmiotowy problem kurdyjski to także ogromne obciążenie dla procesu demokratyzacji.

So please, let us stop treating the European budget as a strain on domestic finances.
W związku z tym proszę, przestańmy traktować budżet europejski jako obciążenie finansów krajowych.

If the increased strain makes your arm hurt more, you have a muscle abnormality.
Jeśli rosnące napięcie będzie powodować większy ból ręki, masz anomalię mięśni.

I thought his collapse due to a mental strain.
Nie. Myślałam, że jego załamanie nastąpiło z powodu umysłowego napięcia.

Needless to say, such actions will strain financial resources.
Nie trzeba dodawać, że takie działania nadwerężą zasoby finansowe.

Look at you now, you got your own strain.
Popatrz teraz na siebie. Masz swoją własną odmianę.

I strain to see the sense in calling for stronger coordination of economic policies within the euro area.
Staram się usilnie dostrzec sens wzywania do większej koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro.

Mr. Beale has been under great professional and personal strain.
Beale był pod wpływem wielkiego zawodowego i personalnego napięcia.

And you're obviously under a lot of strain.
Od razu widać, że jesteś pod wielkim stresem.

Look, I'm sorry, she's been under enormous strain recently.
Przepraszam. Ona była ostatnio pod wpływem silnych stresów.

Past the point it can handle the strain?
Poza ten punkt, w którym nie wytrzymuje już napięcia?

I hope you find one... that doesn't involve too much strain.
Mam nadzieję... że nie będzie się z tym wiązało żadne napięcie.

No. Poems are a strain to work out.
Wiersze są wysiłkiem, który trzeba wypracować.

There was a tremendous strain on his heart.
Jego serce poddano ogromnemu wysiłkowi.

This strain is locked safely away in our facility in texas.
Ten szczep jest bezpiecznie zamknięty w naszej placówce w Teksasie.

It places even more strain on relations between the EU and neighbouring third countries.
Powoduje wzrost napięć w stosunkach pomiędzy UE i sąsiadującymi z nią państwami trzecimi.

So, attack dogs plus a weird strain of rabies equals what?
Więc szkolone psy plus kilka wściekłych dziwnej odmiany, równa się co?

They are being subjected to huge psychological strain, which is inhumane and degrading treatment in itself.
Skazańcy znajdują się w stanie ogromnego psychologicznego napięcia, które jest nieludzkie i degradujące samo w sobie.