Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) oczywisty, ewidentny, zrozumiały sam przez się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj oczywisty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oczywisty

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ewidentny

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

bardzo oczywisty

Wordnet angielsko-polski

(evident without proof or argument
"an axiomatic truth"
"we hold these truths to be self-evident")
aksjomatyczny
synonim: axiomatic
synonim: taken for granted (p)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. oczywisty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This was self-evident to anyone who saw the relief effort.
To było ewidentne dla każdego, kto obserwował wysiłki związane z niesieniem pomocy.

statmt.org

Even though it is self-evident, I should like to mention the problem of the growth of Islamic fundamentalism in Bosnia.
Chociaż problem narastania fundamentalizmu islamskiego w Bośni jest oczywistością, chciałbym o nim wspomnieć.

statmt.org

It is self-evident that this does not mean that we would want to weaken the export performance of any country; of course not.
Oczywiście nie oznacza to, że będziemy dążyć do osłabiania eksportu jakiegokolwiek kraju; na pewno nie.

statmt.org

Mr President, it is self-evident that foreign and security policy is the defining role of a sovereign state.
Panie Przewodniczący! To rozumie się samo przez się, że polityka zagraniczna i bezpieczeństwa to elementarna rola suwerennego państwa.

statmt.org

Thirdly, I would like to call on the European Council to respect and accept this self-evident right of the European Parliament.
Po trzecie, chciałbym zwrócić się do Rady Europejskiej z apelem o szanowanie i akceptację tego oczywistego prawa Parlamentu Europejskiego.

statmt.org

Their arguments, buttressed by decades of research from around the world, seem self-evident to him.

www.guardian.co.uk

It seems to be self-evident in terms of the destructive way that capitalism has deracinated our culture and our lives: [there are] redeeming elements in the world that can safeguard and fight against that commodification in our lives, and faith communities are one of them.

www.guardian.co.uk

Epps said: "It's self-evident now that the failure to tackle this issue at Special Conference has been a significant contributory factor in the difficulties the Party has faced now, and particularly in the disconnect between Ministers and the Party at large.

www.guardian.co.uk

I don't really have a lot to say. It seems pretty self-evident to me.
Nie mam naprawdę nic do powiedzenia. cytat mówi sam za siebie.

This was self-evident to anyone who saw the relief effort.
To było ewidentne dla każdego, kto obserwował wysiłki związane z niesieniem pomocy.

This may seem self-evident but, in fact, it is not for everyone.
Wydaje się to oczywiste, lecz w istocie nie dla każdego takie jest.

We hold these truths to be self-evident that all men are created what?
Przestrzegamy tych prawd, by oczywistym było, że wszyscy ludzie są... jacy?

The first of these priorities is self-evident: growth and jobs.
Pierwszy z tych priorytetów jest zupełnie oczywisty: wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

The fact that we need to act here is self-evident and needs no further justification.
Konieczność podjęcia przez nas działań jest oczywista i nie wymaga dalszego uzasadnienia.

My second comment is also self-evident, but it bears repeating.
Moja druga uwaga jest równie oczywista, ale należy ją poczynić.

The problems and hazards involved in working with new chemical substances are self-evident.
Problemy i zagrożenia związane z pracą z nowymi substancjami chemicznymi są oczywiste.

I believe that self-evident truths should not be dealt with by legislative means.
Uważam, że prawd oczywistych nie należy regulować za pomocą środków prawnych.

I have repeatedly asserted here that the protection of public security is our common, self-evident aim.
Niejednokrotnie zapewniałem w tej Izbie, że ochrona bezpieczeństwa publicznego jest naszym wspólnym, oczywistym celem.

It is self-evident: investment in health care reduces maternal mortality.
Jest to oczywiste: inwestowanie w systemy opieki zdrowotnej zmniejsza śmiertelność okołoporodową matek.

It seemed to be self-evident, yet I am happy that the point was made at this plenary session.
Mogłoby to wydawać się oczywiste, ale mimo to cieszę się, że poruszono ten punkt na tej sesji plenarnej.

I think it is self-evident that Member States have not done their duty in this respect.
Myślę, że jest to oczywiste, że państwa członkowskie wykonały swój obowiązek w tym zakresie.

It makes us aware of historic developments that for many have either already become self-evident or are unfortunately seen as a threat.
Zwraca naszą uwagę na historyczny rozwój, który dla wielu stał się oczywisty, a przez innych jest niestety uważany za zagrożenie.

Good things, such as accession to the European Union, will be self-evident.
Rzeczy dobre, takie jak przystąpienie do Unii Europejskiej, będą oczywiste.

It is self-evident that everybody needs good neighbours.
Wszyscy potrzebują dobrych sąsiadów - to oczywiste.

Combating terrorism is unquestionably the common, self-evident aim of us all.
Zwalczanie terroryzmu jest bezsprzecznie wspólnym, oczywistym celem nas wszystkich.

Whilst this is self-evident, if you ask me, it is not what we have asked for.
Choć jest to oczywiste, według mnie to nie jest to, o co prosiliśmy.

Madam President, I can accept this amendment because it is self-evident.
Pani przewodnicząca! Mogę zaakceptować przedmiotową poprawkę, gdyż jest ona oczywista.

Self-evident, the river Smarl goes exactly past there.
Oczywiście, rzeka Smarl przepływa tuż obok niej.

This is self-evident, but it is still worth repeating.
To oczywiste, warto jednak powtórzyć to stwierdzenie.

It is self-evident that what is needed is cooperation at global level.
Potrzeba współpracy na miarę globalną wydaję się oczywistą potrzebą.

It is self-evident that the resources collected in this area should also be able to be invested there.
To oczywiste, że powinna być możliwość reinwestowania środków pozyskanych w tym obszarze.

Hence it is self-evident that the Black Sea region needs a new and clearer regional policy.
Dlatego też oczywiste jest, że region Morza Czarnego potrzebuje nowej i bardziej wyraźnej polityki regionalnej.

The issue is not always self-evident, however.
Jednak sprawa nie zawsze jest oczywista.

A balanced agreement here is a self-evident requirement.
Wyważone porozumienie w tym przedmiocie jest oczywistą koniecznością.

Self-evident, that... - That all men are created equal.
Oczywiste, że... - Że wszyscy ludzie są równi.

I think it is self-evident that importers should be accountable and risk penalties if they import dangerous products.
Uważam to za oczywiste, że importerzy powinni ponosić odpowiedzialność i ponosić ryzyko kar, jeżeli importują produkty niebezpieczne.

But to me, one thing is self-evident: it is our values which must form the basis of our common legislation.
Dla mnie oczywistym jest, że podstawą naszego wspólnego prawa powinny stanowić nasze wartości.

Fortunately, the Lefrançois report is here to restore the self-evident values of a democratic society to this crazy framework decision.
Na szczęście dysponujemy sprawozdaniem pani poseł Lefrançois, które ma w zamierzeniu przywrócić obecność oczywistych wartości społeczeństwa demokratycznego w tej szalonej decyzji.

I hope and believe that everyone can accept the wording as it stands, because it only states what is self-evident to all of us.
Mam nadzieję i wierzę, że przyjmiemy obecne brzmienie, ponieważ stwierdza się w nim tylko to, co jest oczywiste dla nas wszystkich.

This is important in itself for reasons which are very self-evident, but our wider international credibility also depends on getting our neighbourhood right.
Jest to istotne samo w sobie z oczywistych względów, lecz szerzej pojęta wiarygodność międzynarodowa również zależy od uzyskania praw sąsiedzkich.

It is self-evident that the EU must play a leading role in the fight to safeguard our living conditions.
To oczywiste, że UE musi odegrać główną rolę w walce na rzecz ochrony warunków naszego życia.

It is self-evident that when investigating a suspected criminal offence, prosecution authorities must obtain information.
Oczywiste jest, że prowadząc dochodzenie w sprawie podejrzenia o popełnienie przestępstwa, organy ścigania muszą zbierać informacje.

But, to me, one thing is self-evident.
Lecz dla mnie jedna sprawa jest oczywista.

Mr President, it is self-evident that foreign and security policy is the defining role of a sovereign state.
Panie Przewodniczący! To rozumie się samo przez się, że polityka zagraniczna i bezpieczeństwa to elementarna rola suwerennego państwa.

This relates primarily to anti-discrimination provisions, but also to such rights as the self-evident right of the elderly to participate in social and cultural life.
Odnosi się to w szczególności do przepisów antydyskryminacyjnych, ale również do takich praw, jak oczywiste prawo osób starszych do udziału w życiu społecznym i kulturowym.

This really ought to be self-evident.
To naprawdę powinno być oczywiste.

Similarly, it is self-evident that we should respect human rights and observe the international conventions that are in place for refugees.
W związku z tym rozumie się samo przez się, że powinniśmy szanować prawa człowieka i przestrzegać międzynarodowych konwencji dotyczących uchodźców.

It is actually self-evident, but this agreement also means that we will be treated on an equal footing with the Council on all matters.
Właściwie to oczywiste, ale przedmiotowe porozumienie oznacza też, że we wszystkich kwestiach będziemy traktowani na równi z Radą.

And then his consummate laziness and lack of imagination became tediously self-evident.
A potem jego lenistwo i brak wyobraźni stały się tak ewidentne i tak nudne

ln our day certain economic truths have become accepted as self-evident.
W dzisiejszych czasach pewne gospodarcze wymogi stały się oczywiste.

In his book... Euclid says this is self-evident.
W swojej książce... ...Euklides mówi, że to jest samooczywiste.

The primary cost is self-evident.
Główny koszt jest ewidentny.

At the same time, we must clarify something in the European Union which is self-evident: new priorities will always need new resources.
Jednocześnie musimy wyjaśnić w Unii Europejskiej coś, co jest oczywiste: nowe priorytety zawsze będą wymagały nowych środków.

This sounds self-evident but, over the last 30 years, just 3 of these countries have managed to rise above the category of least developed countries.
Brzmi to jak oczywistość, lecz w okresie ostatnich trzydziestu lat zaledwie trzem z tych krajów udało się wyjść z grupy klasyfikowanej jako kraje najsłabiej rozwinięte.

These sacred truths are self-evident.
Te święte prawdy są oczywiste.

These self-evident lies.
To oczywiste kłamstwo.

The economic and financial benefits coming from involvement within the European Union are self-evident to anybody in any Member State.
Korzyści gospodarcze i finansowe płynące z zaangażowania w ramach Unii Europejskiej są oczywiste dla każdego, we wszystkich państwach członkowskich.

They can move around, just as is self-evident for every worker, every student and for goods, services and other things.
Mogą się przemieszczać, podobnie jak jest to oczywiste dla każdego pracownika i studenta, a także jeśli chodzi o towary, usługi i inne rzeczy.