Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tabor kolejowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tabor kolejowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The entity in question could be a railway undertaking, a sub-contractor or the owner of the rolling stock.
Taką jednostką może być przedsiębiorstwo kolejowe, podwykonawca, bądź posiadacz pojazdu.

statmt.org

In order to eliminate these barriers, in 2008, the Railway Agency began work on the cross-acceptance of rolling stock.
Aby wyeliminować te przeszkody, w 2008 roku Agencja Kolejowa rozpoczęła prace nad wzajemnym akceptowaniem taboru.

statmt.org

None of this would detract from the liability of railway companies for the use of that rolling stock when it is on the move.
Nic z tego nie umniejszyłoby odpowiedzialności kolei za użytkowanie tego tabor kolejowego, gdy znajduje się on w ruchu.

statmt.org

Speed restrictions are imposed on 66% of the Romanian railways due to the condition of the railway infrastructure, and 77% of the rolling stock is worn out.
Ograniczenia prędkości nałożone na 66% kolei rumuńskich ze względu na uwarunkowania infrastruktury kolejowej, a tabor kolejowy w 77% jest zużyty i przestarzały.

statmt.org

I consider that both Member States and the Commission should finance more the development of the railway infrastructure and the modernization of the rolling stock.
Uważam, że zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja, powinny w większym stopniu finansować rozwój infrastruktury kolejowej oraz modernizację taboru kolejowego .

statmt.org