Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika częstotliwość radiowa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

częstotliwość radiowa

Wordnet angielsko-polski

(an electromagnetic wave frequency between audio and infrared)
częstotliwość, częstotliwość radiowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is also high time that the EU did something about 'radio-frequency identification'.
Ponadto nadszedł czas, aby UE zajęła się również identyfikacją radiową (RFID).

statmt.org

Another major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
Inna poważna kwestia w tych negocjacjach dotyczy zarządzania częstotliwościami radiowymi.

statmt.org

Moreover, it is high time for the EU to also take care of radio frequency identification (RFID).
Ponadto nadszedł czas, aby UE zajęła się również identyfikacją radiową (RFID).

statmt.org

Watson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Watson w rzeczywistości słuchał fal radiowych o bardzo niskiej częstotliwości, wytworzonych przez naturę.

TED

Radio frequencies serve the public interest in a wide range of areas in the Member States.
Częstotliwości radiowe służą interesowi publicznemu w szerokim zakresie dziedzin w państwach członkowskich.

statmt.org

Your name was mentioned over the police radio frequency.
Twoje nazwisko zostało wspomniane na policyjnej częstości radiowej.

I need a trace on a radio frequency in Villavicencio.
Potrzebuję tropu na częstotliwości radiowej w Villavicencio.

I know what radio frequency they're transmitting on.
Wiem na jakich falach oni nadają.

Interference must be messing with the radio frequency.
Interference musi jadać razem z radiową częstością.

I got the guards' radio frequency.
Mam częstotliwość radiową strażników.

Stay on radio frequency tac three.
Zostańcie na kanale taktycznym trzy.

I believe that a common radio frequency spectrum policy will provide European Union Member States with new possibilities for developing information and communications technology industries.
Uważam, że wspólna polityka w zakresie widma częstotliwości radiowych zapewni państwom członkowskim Unii Europejskiej nowe możliwości rozwijania sektora informatycznego i łączności.

(EL) Mr President, Commissioner, as the radio frequency spectrum is a public good, market forces alone cannot secure the world of communication for everyone.
(EL) Panie przewodniczący, pani komisarz, zważywszy, że widmo częstotliwości radiowej jest dobrem publicznym, siły rynkowe nie mogą samodzielnie zagwarantować nikomu dostępu do świata komunikacji.

Moreover, it is high time for the EU to also take care of radio frequency identification (RFID).
Ponadto nadszedł czas, aby UE zajęła się również identyfikacją radiową (RFID).

The use of new technologies such as electronic labelling, including radio frequency identification, may be a useful tool to provide such information while keeping pace with technical development.
Wykorzystywanie nowych technologii, na przykład elektronicznego znakowania, w tym identyfikacji radiowej, może być użytecznym narzędziem przekazywania tych informacji adekwatnie do rozwoju technicznego.

I am therefore opposed to the amendment to Article 7(3), which deals with the radio frequency needs of specific EU policies and which proposes using civil frequencies for military purposes.
W związku z tym sprzeciwiam się poprawce do artykułu 7 ust. 3, która dotyczy zapotrzebowania konkretnych obszarów polityki UE na częstotliwości radiowe i proponuje użytkowanie częstotliwości cywilnych w celach wojskowych.

This includes the harmonisation of size labelling, social economic labelling and, most worryingly, a radio frequency identification tag which would increase costs for business and prices for the consumer.
Dotyczy to harmonizacji znakowania rozmiaru, znakowania społeczno-ekonomicznego oraz, co mnie najbardziej martwi, etykiet identyfikacji radiowej, które zwiększyłyby koszty dla przedsiębiorstw i ceny dla konsumentów.