Słownik polsko-angielski

handling
~ nieostrożne - careless handling
~ nieumiejętne - mishandling, misuse
~ z amunicją i bronią - ammunition and weapons handling
~ z jeńcami wojennymi - handling of prisoners of war
~ z ludźmi - handling of men
~ z materiałami - materials handling
~ z materiałami niebezpiecznymi - hazardous materials handling
~ ze środkami chemicznymi - chemical handling

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U
1.
(traktowanie) treatment (of): złe ~ ill-treatment
maltreatment.
2.
(używanie) handling (of)
use (of)
3.
(sposób) manner

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr dealing (z kimś, z czymś - with sb (sth)), treatment (z kimś, z czymś - of sb (sth))

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

treatment

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

handling
dealing
~ nieostrożne - careless handling
~ nieumiejętne mishandling
misuse
~ ze ściekami wastewater handling
~ z materiałami niebezpiecznymi hazardous materials handling
~ z odpadami niebezpiecznymi handling hazardous wastes
~ z pestycydami handling pesticides
~ z substancjami chemicznymi chemicals handling

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

handling~ nieumiejętne careless handling~ w sposób bezpieczny safe handling~ z beczkami zawierającymi odpady niebezpieczne hazardous waste drum handling~ z odpadami waste handling~ z odpadami chemicznymi chemical waste handling~ z odpadami niebezpiecznymi i ich usuwanie handling and removal of hazardous wastes~ z substancjami chemicznymi chemical handling