Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Nowy Orlean;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Nowy Orlean

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is Mae West, still alive at a zookeeper's home in New Orleans.
To Mae West, wciąż żyje w domu swojego opiekuna w Nowym Orleanie.

TED

Prior to Katrina, the South Bronx and New Orleans' Ninth Ward had a lot in common.
Przed tą powodzią Południowy Bronx i dzielnica Ninth Ward w Nowym Orleanie miały dużo wspólnego.

TED

And I went to her house, and it was morning, and the morning New Orleans sun was filtering through the curtains.
Poszłam do jej domu, a był to ranek, i rankiem słońce Nowego Orleanu przechodziło przez zasłony.

TED

And a few weeks later, I was in New Orleans, and this beautiful, spiritual friend told me she wanted to do a healing for me.
A kilka tygodni potem byłam w Nowym Orleanie i ta piękna, uduchowiona koleżanka powiedziała mi, że chce mnie uzdrawiać.

TED

Now, this area floods three to four times a year, and there's a levee behind our site similar to the ones that broke in New Orleans.
Obecnie, teren zalewany jest 3-4 razy rocznie, a za naszą budową jest grobla, podobna do tych, które przerwane zostały w Nowym Orleanie.

TED

I was in new Orleans trying to find information about my real parents.
Szukałam w Nowym Orleanie informacji o moich prawdziwych rodzicach.

A few years back,he had a club in new orleans.
Kilka lat temu, miał klub w Nowym Orleanie.

Do you know how far it is to New Orleans?
Wiesz, jak daleko jest do Nowego Orleanu?

Remember the time that he took me to New Orleans?
Pamiętasz jak zabrał mnie do Nowego Orleanu?

Are you sure this is the way to New Orleans?
Pewien jesteś, że to droga do Nowego Orleanu?

I met him at a design conference in New Orleans a year ago.
Rok temu spotkalem go w Nowym Orleanie na konferencji modelarzy.

I'm coming to New Orleans tomorrow to tell you in person.
Przyjadę jutro do Nowego Orleanu. Powiem ci to osobiście.

That means it goes to my dad, he still in New Orleans.
To znaczy, że dotrze do mojego taty, jest wciąż w Nowym Orleanie.

Let's go away now, drive to New Orleans and get a train there.
Zostawmy to. Pojedziemy do Nowego Orleanu i tam wsiądziemy w pociąg.

In fact, she's a real fine lady from New Orleans.
Fakt, to prawdziwa dama z Nowego Orleanu.

If you're not from New Orleans, let me hear you scream.
Jeśli nie jesteś z Nowego Orleanu, chcę usłyszeć, jak krzyczysz.

Coming up, a New Orleans man says his socks are finally dry.
Człowiek z Nowego Orleanu mówi, że jego skarpetki wreszcie wyschły.

When it's done, we'll take you out of New Orleans.
Kiedy ją zrobią, zabierzemy cię z Nowego Orleanu.

I bet they haven't had snow in New Orleans for years.
Założę się, że nie będą mieli śniegu z Nowym Orleanie przez lata

When people die in New Orleans, they bury them above the ground.
Gdy w Nowym Orleanie umierają ludzie, chowa się ich nad ziemią.

I'll take you to New Orleans for the most expensive honeymoon.
I zabiorę cię do Nowego Orleanu na ekskluzywny miesiąc miodowy.

New Orleans is ready, open for the taking.
Nowy Orlean jest gotowy, otwarty na branie.

I invite you and your lovely wife to New Orleans.
Zapraszam ciebie i żonę do Nowego Orleanu.

If not, a month after that in New Orleans.
A jak nie to w Nowym Orleanie.

There are 100,000 men in New Orleans with feet.
W Nowym Orleanie jest 100 000 mężczyzn. Z nogami.

We have an answer for you from New Orleans.
Beauregard! Mamy dla pana odpowiedź z Nowego Orleanu.

Hamilton was killed in New Orleans, so there has to be a connection.
Hamiltona zabito w Nowym Orleanie, więc musi być jakiś związek.

How quickly can we make it to New Orleans?
Jak szybko możemy dostać się do Nowego Orleanu?

You say your dad lives in New Orleans, right?
Mówiłeś, że twój tata mieszka w Nowym Orleanie, tak?

I have a problem in New Orleans I'd like taken care of.
Mam problem w Nowym Orleanie. Chcę z tym skończyć.

Believe me, I saw much worse down in New Orleans.
Wierzcie mi, widziałam dużo gorsze rzeczy w Nowym Orleanie.

You know, that train is going to New Orleans.
Wiesz, ten pociąg jedzie do Nowego Orleanu.

So because of this one little girl in New Orleans-
Właśnie z powodu tej małej dziewczynki z Nowego Orleanu...

How much does a ticket to New Orleans cost?
Ile kosztuje bilet do Nowego Orleanu?

A thousand contractors who were rebuilding New Orleans would be there.
Miały tam być tysiąca podwykonawców, którzy odbudowują Nowy Orlean.

I got a cousin in the department in New Orleans.
Mam kuzyna w policji w Nowym Orleanie.

Killed in a car crash last year in New Orleans.
Zginął rok temu w wypadku samochodowym w Nowym Orleanie.

Girl, you are getting’ seriously lethargic, even for New Orleans.
Dziewczyno, stajesz się zbyt ospała nawet jak na Nowy Orlean.

New orleans, fort lauderdale -- all within the last year.
Fort Lauderdale, wszystko w ostatnim roku.

Haiti in the 17th century, New Orleans in the 1900s.
Haiti w wieku, w Nowym Orleanie w wieku.

That was my nickname in high school, New Orleans.
To byla moja ksywka w liceum w Nowym Orleanie.

Or invite them for a weekend to New Orleans.
Albo zaprosić je na weekend do Nowego Orleanu, gin u Ramosa, ostrygi u Rockefellera.

Why did you tell Lou we'd take this job in New Orleans?
Dlaczego powiedziałeś Lou, że weźmiemy robotę w Nowym Orleanie?

Why did you and Brick suddenly drive up from New Orleans?
Dlaczego ty i Brick tak nagle przyjechaliście z Nowego Orleanu?

And this is Clarissa, who lives here in New Orleans.
A to Clarissa. Mieszka tu w Nowym Orleanie.

It is if you are from New Orleans.
Jest jeśli jesteś z Nowego Orleanu.

But she wasn't going back to New Orleans.
Lecz nie zamierza wrócic do Nowego Orleanu.

Even here, in New Orleans, murders have been committed in his name.
Nawet tu, w Nowym Orleanie, mordowano w jego imię.

New Orleans always been good to me.
Nowy Orlean zawsze był dla mnie łaskawy.

You should come with us to New Orleans.
Powinnaś pojechać z nami do Nowego Orleanu.

The dug up half of New Orleans. They haven't found it and never will.
przeryło pół Nowego Orleanu, nie znaleźli go i nigdy go nie znajdą.

He looked a lot like you. You ever been to New Orleans?
Był bardzo podobny do ciebie Byłeś kiedyś w Nowym Orleanie ?

Well, apparently she knows you from New Orleans?
Cóż, najwyraźniej ona Pana zna z Nowego Orleanu?

Take that girl out of New Orleans, and we'il cancel your debt.
Niech pan wywiezie tę dziewczynę z Nowego Orleanu, a anulujemy dług.

She's the most beautiful woman in New Orleans.
Ona jest najpiękniejszą kobietą w Nowym Orleanie.