Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes spółka joint-venture; biznes przedsięwzięcie partycypacyjne, wspólne przedsięwzięcie;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

spółka z mieszanym kapitałem

przedsięwzięcie partycypacyjne

Słownik internautów

joint venture

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

wspólne przedsięwzięcie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And perhaps Cuba wants to be one of the partners in a four-way joint venture.
A może Kuba chce stać się jednym z czterech partnerów we wspólnym przedsięwzięciu.

TED

Germany and Italy are both building pipelines in joint ventures with Gazprom.
Zarówno Niemcy, jak i Włochy budują gazociągi we wspólnych przedsięwzięciach z Gazpromem.

statmt.org

building infrastructures exploited by joint European ventures; and
budowanie infrastruktur naukowo-badawczych przez europejskie joint ventures; oraz

statmt.org

A chicken said to a pig, 'Let us have a joint venture.
Kura powiedziała do świni: "Załóżmy wspólne przedsięwzięcie.

statmt.org

They're in a joint venture with Sumitomo.
Współpracują z Sumitomo.

TED

A chicken said to a pig, 'Let us have a joint venture.
Kura powiedziała do świni: "Załóżmy wspólne przedsięwzięcie.

What happened to this being a joint venture?
Myślałem, że to ma być wspólna operacja.

Do you think The Joint Venture is fiction or fact?
Czy myślisz, że The Joint Venture to prawda czy fałsz?

And what of our joint venture...
I co z naszą spółką...

The competences of the Galileo joint venture, which came to an end on 31 December 2006, were transferred to it from 1 January 2007.
W dniu 1 stycznia 2007 r. Organowi przekazano kompetencje wspólnego przedsiębiorstwa Galileo, które zakończyło działalność 31 grudnia 2006 r.

The audits carried out showed that the budget of the Joint Venture was reliable and that the underlying transactions were legal and regular.
Przeprowadzone audyty wykazały, że budżet wspólnego przedsiębiorstwa jest wiarygodny, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

Parliament urges the Joint Venture to amend its Financial Regulation in order to integrate the Court of Auditors' recommendations.
Parlament wzywa wspólne przedsięwzięcie do wprowadzenia zmian w jego regulaminie finansowym w celu uwzględnienia w nim zaleceń sformułowanych przez Trybunał Obrachunkowy.

Secondly, and in reply to the second question, the Council would remind the honourable Member that the 'Nord Stream' project is a private project being carried out by 'Nord Stream AG' as a joint venture.
Po drugie, odpowiadając na drugie pytanie, Rada chciałaby przypomnieć szanownej pani poseł, że projekt "Nord Stream” to projekt prywatny, realizowany przez "Nord Stream AG” jako wspólne przedsięwzięcie.

The CELAS joint venture alone is in fact in a position to license approximately 25 % of all musical works to any European online music retailer, such as iTunes, Sony's CONNECT or eMusic, in a single transaction.
Samo wspólne przedsięwzięcie pod nazwą CELAS może faktycznie licencjonować około 25% wszystkich dzieł muzycznych na rzecz dowolnego europejskiego detalisty muzycznego w Internecie, np. iTunes, CONNECT firmy Sony czy eMuzyka, w ramach jednej transakcji.