Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse kapitał akcyjny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kapitał akcyjny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

akcyjny kapitał

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
Musi pani zapewnić na przyszłość dobrą kondycję tych wspólnie zarządzanych zasobów.

statmt.org

We are carrying out tax reforms in the Member States that give preferential treatment to joint-stock companies.
Przeprowadzamy reformy podatkowe w państwach członkowskich, które dają pierwszeństwo spółkom akcyjnym.

statmt.org

But the reason why we want it is to create wealth that accrues to everyone, not only to investors in major corporate groups, in large joint-stock companies and in the big banks.
Pragnienie nasze podyktowane jest jednak chęcią zapewnienia dobrobytu wszystkim, a nie tylko inwestorom w dużych grupach korporacyjnych, dużych spółkach akcyjnych i dużych bankach.

statmt.org

The Norwegian example of quotas for the administrative bodies of large joint stock companies was mentioned here and this law has clearly changed the situation and I think it would be interesting to study the Norwegian experience.
Przytoczono norweski przykład z parytetem dla organów zarządczych dużych spółek akcyjnych - i te przepisy istotnie zmieniły sytuację. Uważam, że warto przeanalizować norweskie doświadczenia.