Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) aksjomat, zasada, pewnik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C aksjomat

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aksjomat, pewnik

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n aksjomat

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PEWNIK

Wordnet angielsko-polski


1. ( (logic) a proposition that is not susceptible of proof or disproof
its truth is assumed to be self-evident)
aksjomat, postulat, pewnik


2. (a saying that is widely accepted on its own merits)
maksyma, sentencja: : synonim: maxim

Słownik internautów

aksjomat

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

log., gr. aksjomat

Słownik techniczny angielsko-polski

aksjomat m, pewnik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So next, the scientific method -- an axiom of physics, of all science -- says you cannot prove a hypothesis through observation, you can only disprove it.
Idziemy dalej, metoda naukowa, podstawa fizyki, całej nauki -- mówi, że nie możesz udowodnić hipotezy przez obserwację. ~~~ Możesz ją tylko obalić.

TED

This is now an unquestioned axiom among historians.

www.guardian.co.uk

This is the fundamental axiom which each party to the conflict must hold equally important, if there is ever to be true peace in that region.
To jest podstawowy aksjomat, który każda strona konfliktu musi uznać za równie ważny, jeżeli w tym regionie ma kiedykolwiek zapanować prawdziwy pokój.

That is why, as rapporteur, I wanted the fundamental axiom of this report to be the moral and legal responsibility of Europe towards the Iraqi people.
Właśnie dlatego jako sprawozdawczyni chciałam, aby podstawowy aksjomat tego sprawozdania stał się moralną oraz prawną odpowiedzialnością Europy wobec Irakijczyków.

Despite this, we as Parliament keep taking as our starting point the credo or the so-called axiom that granting ever more development aid in the first instance will help get African countries back on their feet.
Pomimo tego my jako Parlament wciąż za punkt wyjścia przyjmujemy to credo, czy tak zwany aksjomat, że przede wszystkim przyznawanie jeszcze większej pomocy rozwojowej postawi z powrotem na nogi kraje afrykańskie.