Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przemysł motoryzacyjny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przemysł motoryzacyjny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

przemysł samochodowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They allow the automotive industry to not take measures until at least 2019.
Pozwalają przemysłowi motoryzacyjnemu nie podejmować działań co najmniej do roku 2019.

statmt.org

These targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Cele nie mogłyby mieć szkodliwych skutków dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

statmt.org

This concerns in particular the matter of emissions reduction in the automotive industry.
Dotyczy to w szczególności kwestii zmniejszania emisji w przemyśle motoryzacyjnym.

statmt.org

You repeatedly referred to the pressure being applied to the European automotive industry.
Kilkakrotnie mówił pan o problemach, z którymi boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.

statmt.org

That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.

statmt.org

Why should we not demand as much of the automotive industry?
Dlaczego nie mielibyśmy żądać tego samego od przemysłu motoryzacyjnego?

They allow the automotive industry to not take measures until at least 2019.
Pozwalają przemysłowi motoryzacyjnemu nie podejmować działań co najmniej do roku 2019.

The automotive industry itself knows that we need to think quickly, otherwise companies outside Europe will beat us to it.
Branża samochodowa wie, że musimy myśleć szybko, w przeciwnym bowiem razie pokonają nas przedsiębiorstwa spoza Europy.

The automotive industry has found itself in an exceptionally difficult situation because of the current economic crisis.
Przemysł motoryzacyjny znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji w związku z obecnym kryzysem gospodarczym.

These targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Cele nie mogłyby mieć szkodliwych skutków dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

I ask, therefore, that all efforts be made to maintain Europe's world leadership in the automotive industry.
Proszę więc o podjęcie wszelkich wysiłków w celu utrzymania wiodącej pozycji Europy s przemyśle motoryzacyjnym na świecie.

The European automotive industry is the sector's world leader in technological terms.
Europejski przemysł motoryzacyjny jest światowym liderem sektora pod względem technologicznym.

The automotive industry is today facing a serious crisis: the European market has fallen by around 15%.
Przemysł motoryzacyjny przechodzi dzisiaj poważny kryzys: europejski rynek skurczył się o około 15%.

In some sectors, such as the important automotive industry, it exceeds even social costs.
W pewnych sektorach, takich jak ważny przemysł samochodowy, przekracza nawet koszty społeczne.

Member States agree that public support for the automotive industry needs to be both targeted and coordinated.
Państwa członkowskie zgadzają się z tym, że wsparcie publiczne dla przemysłu motoryzacyjnego musi zostać zarówno dobrze ukierunkowane, jak i skoordynowane.

You repeatedly referred to the pressure being applied to the European automotive industry.
Kilkakrotnie mówił pan o problemach, z którymi boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.

Five hundred and ninety workers have been made redundant from two companies within the automotive industry.
Pięćset dziewięćdziesięciu pracowników zostało zwolnionych z dwóch przedsiębiorstw w sektorze motoryzacyjnym.

If we take this seriously, radical changes are needed in order to create a more environmentally aware automotive industry.
Jeżeli podejdziemy do tego poważnie, to konieczne są radykalne zmiany ukierunkowane na urzeczywistnienie przemysłu motoryzacyjnego, który będzie bardziej przyjazny środowisku.

Four months later, following a joint resolution by several groups, we are again laying emphasis on the future of the automotive industry.
Cztery miesiące później, w następstwie wspólnej rezolucji kilku grup ponownie kładziemy nacisk na przyszłość sektora motoryzacyjnego.

We cannot keep pummelling away at the automotive industry by saying you have not achieved your own targets.
Nie możemy stale traktować przemysłu motoryzacyjnego jak worka treningowego powtarzając, że nie udało się im osiągnąć ich własnych celów.

This concerns in particular the matter of emissions reduction in the automotive industry.
Dotyczy to w szczególności kwestii zmniejszania emisji w przemyśle motoryzacyjnym.

Innovation in the automotive industry does not just mean vehicle safety or the safety of people.
Nowoczesność w przemyśle samochodowym to nie tylko bezpieczeństwo pojazdów i ludzi.

Then I am also thinking of the automotive industry's supply chain, which is essential for Europe.
Mam tutaj na myśli także łańcuch dostaw przemysłu samochodowego, który ma podstawowe znaczenie dla Europy.

That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.

The negative consequences of this directive, if adopted, would be felt most strongly in the European automotive industry.
Negatywne skutki tej dyrektywy, o ile zostanie przyjęta, odbiją się mocno na europejskim przemyśle samochodowym.

The automotive industry, directly or indirectly, accounts for 12 million jobs within the European Union.
Powiedziano już kilka razy, że przemysł motoryzacyjny zapewnia bezpośrednio lub pośrednio 12 milionów miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Steiermark, unfortunately, is characterised by its large dependency on demand in the automotive industry.
Steiermark charakteryzuje się niestety dużą zależnością od popytu w przemyśle motoryzacyjnym.

Let us not forget that the automotive industry is the industry hit by the toughest ecological requirements.
Pamiętajmy, że przemysł motoryzacyjny jest sektorem, przed którym postawiono najtrudniejsze wymogi ekologiczne.

Firstly, the fact that the European automotive industry is increasingly present in the emerging countries, which are both markets and production sites.
Po pierwsze, coraz większej obecności europejskiego przemysłu samochodowego w gospodarkach wschodzących, które stanowią zarówno rynki zbytu jak i miejsca produkcji.

The European automotive industry is a key industry.
Europejski przemysł samochodowy jest sektorem o kluczowym znaczeniu.

In fact, it is estimated that 12 million jobs in Europe are directly or indirectly affected by the automotive industry.
Szacuje się, że przemysł samochodowy ma pośrednio lub bezpośrednio wpływ na 12 milionów miejsc pracy w Europie.

We must have a goal when it comes to the automotive industry, the engineering industry and the medical industry.
Musimy przyjąć cel dla przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu inżynieryjnego i przemysłu medycznego.

Throughout the world, however, the automotive industry is making considerable efforts to tackle the crisis and is trying to find the foundations for new growth.
Niemniej jednak przemysł motoryzacyjny na całym świecie podejmuje znaczne wysiłki, by uporać się z kryzysem i przygotować grunt pod nowy wzrost.

The automotive industry in Europe is by no means a dinosaur, it is not a species doomed to extinction.
Przemysł motoryzacyjny w Europie nie jest wcale dinozaurem czy gatunkiem skazanym na wymarcie.

I voted in favour of this joint resolution concerning the future of the automotive industry.
Głosowałem za przyjęciem wspólnego projektu rezolucji w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego.

Certain sectors of European industry, especially the automotive industry, were unanimous in opposing this agreement.
Niektóre sektory przemysłu europejskiego, a zwłaszcza branża motoryzacyjna, jednogłośnie sprzeciwiały się temu porozumieniu.

The development of the European automotive industry will lead to the preservation and creation of a significant number of jobs.
Rozwój europejskiego przemysłu motoryzacyjnego zapewni zachowanie istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy.

Setting mandatory and ambitious limits which are also realistic will pose a challenge to the innovative potential of the European automotive industry.
Ustalenie obowiązkowych, ambitnych i jednocześnie realistycznych limitów stanowi wyzwanie dla potencjału innowacyjnego europejskiego przemysłu samochodowego.

There are clearly some structural problems and, of course, it is necessary to establish general conditions to make the automotive industry in the EU sustainable.
Wyraźnie widać też pewne problemy strukturalne i oczywiście niezbędne jest określenie ogólnych warunków w celu zapewnienia rentowności przedsiębiorstwom przemysłu motoryzacyjnego.

We want to retain the entire range of models being produced by the European automotive industry and there is no reason why this should not be possible.
Chcemy zachować cały asortyment modeli samochodów produkowanych w Europie i nie ma powodów, dla których nie byłoby to możliwe.

What about when the automotive industry developed the Smart car, the Lupo, the A2, and no one bought them?
Co zrobić z faktem, że przemysł motoryzacyjny opracował Smarta, Lupo i A2, a nikt nie chciał ich kupować?

The 120 g/km threshold for CO2 was first put forward in 1995 as a feasible target for the automotive industry.
Próg na poziomie 120 g/km dla CO2 został po raz pierwszy zaproponowany w roku 1995 jako cel możliwy do zrealizowania przez przemysł samochodowy.

The European automotive industry meanwhile is fighting a rearguard action to be allowed to emit even more CO2.
W tym samym czasie europejski przemysł motoryzacyjny domaga się środków ochronnych dopuszczających emisję jeszcze większej ilości CO2 niż obecnie.

The crisis is affecting all manufacturers and there is a knock-on effect hitting the 12 million European citizens who work in the automotive industry.
Kryzys dotyka wszystkich producentów, a jego skutki odczuwa 12 milionów obywateli Europy zatrudnionych w przemyśle motoryzacyjnym.

This is an important document that helps the automotive industry to plan their manufacturing more effectively, thereby ensuring reduced CO2 emissions.
To ważny dokument, pomagający sektorowi motoryzacyjnemu w skuteczniejszym planowaniu jego procesów produkcji, w ten sposób zapewniający ograniczenie emisji CO2.

I was sorry I was unable to be there because I started work in the automotive industry 40 years ago.
Było mi przykro, że nie mogłem tam być, ponieważ rozpocząłem pracę w branży motoryzacyjnej 40 lat temu.

Wages are higher in industry, particularly in the oil and chemicals industries, transport, electricity, and the automotive industry.
Wynagrodzenia są wyższe w przemyśle, szczególnie w przemyśle naftowym i chemicznym, transportowym, energetycznym i samochodowym.

There is no proposal for a European plan, no prospects for the automotive industry, and no will to coordinate national policies.
Nie przedstawiono wniosku w sprawie europejskiego planu, żadnych perspektyw dla przemysłu motoryzacyjnego i żadnej chęci skoordynowania polityk krajowych w tym zakresie.

Firstly, to protect the industry and its jobs, and secondly, to make the agreement more attractive for the industries concerned, particularly the automotive industry.
Pierwszym była ochrona przemysłu i miejsc pracy, drugim zaś uczynienie umowy atrakcyjniejszą dla zainteresowanych branż, w szczególności motoryzacyjnej.

The current crisis in the automotive industry in Europe was caused by the automotive industry itself.
Obecny kryzys w sektorze motoryzacyjnym w Europie został spowodowany przez sam przemysł motoryzacyjny.

Such schemes may provide an important demand stimulus for the automotive industry at Community level and should also ensure a level playing field within the internal market.
Taki program powinien zapewniać odpowiedni bodziec popytowy dla sektora samochodowego na poziomie Wspólnoty i powinien także zapewniać jednolite zasady w ramach rynku wewnętrznego.

We have asked the automotive industry to achieve an average reduction of 120 mg by 2012 and a further 25 mg reduction by 2020.
Zobowiązaliśmy przemysł motoryzacyjny do przeciętnego obniżenia emisji o 120 mg do 2012 roku i o dalsze 25 mg do 2020 roku.

A good job... ...in the automotive industry.
Dobra praca. W przemyśle samochodowym.

I am in favour of introducing an appropriate transition period because the production cycle in the automotive industry is complex and needs a long time to adapt.
Opowiadam się za wprowadzeniem odpowiedniego okresu przejściowego ze względu na fakt, iż cykl produkcyjny w sektorze motoryzacyjnym jest złożony i wymaga dłuższego czasu na dostosowanie.

Mr President, the proposed legislation on carbon dioxide and cars will, for the first time, establish binding emission targets for the automotive industry.
Panie przewodniczący! W przedmiotowym prawodawstwie, dotyczącym dwutlenku węgla i samochodów, po raz pierwszy ustanowione zostaną wiążące cele w zakresie emisji dla sektora motoryzacyjnego.