Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autokrata, samowładca; despota;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C autokrata

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

autokrata f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEDNOWŁADCA

SAMOWŁADCA

Wordnet angielsko-polski

(a cruel and oppressive dictator)
autokrata
synonim: tyrant
synonim: despot

Słownik internautów

autokrata

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

autokrata
samodzierżca

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jedynowładca

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

the autocratic cunning of the machine".

www.guardian.co.uk

Russia is a corrupt, autocratic kleptocracy centred on the leadership of Vladimir Putin, in which officials, oligarchs and organised crime are bound together to create a "virtual mafia state", according to leaked secret diplomatic cables that provide a damning American assessment of its erstwhile rival superpower.

www.guardian.co.uk

Eastbourne, a comparative latecomer as a resort, was developed by the Duke of Devonshire and to this day retains much of the elegance its autocratic, aristocratic landowner originally insisted upon.

www.guardian.co.uk

Rajoelina took power on the back of protests against Ravalomanana's increasingly autocratic rule.

www.guardian.co.uk

The EU's military intervention there has ensured that Joseph Kabila, an autocrat who is acceptable to the EU, is now in power, backed by elections, and his opponent has been forced into exile.
Interwencja wojskowa UE zapewniła dojście do władzy Josepha Kabili, autokraty akceptowanego w UE i wybranego przez społeczeństwo; jego przeciwnik został wygnany.

President Assad's belligerence and his rhetoric towards Israel, our ally, his support for terrorists such as Hezbollah, and his friendship with Iran, all mark him out, in my view, as a dangerous autocrat.
Wojownicze nastawienie prezydenta Assada i jego retoryka wobec Izraela, naszego sprzymierzeńca, jego poparcie dla terrorystów, takich jak Hezbollah, i jego przyjaźń z Iranem - wszystko to charakteryzuje go jako niebezpiecznego autokratę.

Hugo Chávez has thus demonstrated once again that he is not a democratic president but an autocrat, a military dictator whose aim is to convert the whole of Venezuela into his own private ranch and thus to continue threatening, insulting and attacking his opponents and dissidents.
Tym samym Hugo Chávez raz jeszcze udowodnił, że nie jest prezydentem demokratycznym, ale autokratą, wojskowym dyktatorem, który ma za cel uczynienie z całej Wenezueli swojego prywatnego rancza, a co za tym idzie - dalsze grożenie swoim przeciwnikom i dysydentom, ich obrażanie i atakowanie.