Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj autobiograficzny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autobiograficzny

Wordnet angielsko-polski

(relating to or in the style of an autobiography
"they compiled an autobiographical history of the movement")
autobiograficzny
synonim: autobiographic

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It consists in notes that are largely autobiographical.
To zapiski w dużej mierze uszeregowane autobiograficznie.

Goethe Institut

[...] Angela Krauß has spun and woven her text finely: from threads of memory, images, autobiographical snatches and cross-fades.
[…] Angela Krauß misternie uprzędła i utkała tekst z nici wspomnień, obrazów i autobiograficznych migawek.

Goethe Institut

It's not autobiographical identities.
Nie chodzi o biografie.

TED

He struck upon his autobiographical method when his wife, Livi, was convalescing and eventually dying in Florence.

www.guardian.co.uk

At the age of 67, shortly before his death, Hughes finally broke his silence about his personal life in Birthday Letters, a long series of autobiographical poems.

www.guardian.co.uk

But far more autobiographical was the album that followed, The Hardest Way to Make an Easy Living - that was "totally about me, and I don't think I'll ever be that brutal again".

www.guardian.co.uk

The movie is rather vague in its treatment of the war, as about much else, though it does have a touching episode in which Gainsbourg lives secretly under the protection of a Catholic boarding school in the countryside, which evokes Louis Malle's autobiographical Au revoir les enfants, a key work in the cycle of French movies dealing with Jews during the Occupation.

www.guardian.co.uk

My first novel is definitely going to be autobiographical.
Moja pierwsza powieść na pewno będzie autobiograficzna.

Cetaceans and primates have also an autobiographical selfto a certain degree.
Walenie i naczelne również mają do pewnego stopnia Jaautobiograficzne.

Because the novel is autobiographical, is that right?
Dlatego, że powieść jest autobiograficzna, zgadza się?

So how autobiographical is your work, Salman?
A więc, na ile twoje książki są autobiograficzne, Salman?

And the autobiographical self has prompted extended memory,reasoning, imagination, creativity and language.
I autobiograficzne Ja rozwinęło poszerzenie pamięci,rozumowanie, wyobraźnię, kreatywność i język.

My works also turned autobiographical.
Moje prace stały się również autobiograficzne.

So it's autobiographical?
Więc jest autobiograficzna?

A bit autobiographical... but fiction.
Odrobinę autobiograficzna... ale fikcja.

It's just a terrible novel-- -Very autobiographical.
To okropne opowiadanie... - Bardzo autobiograficzne.

Well, I mean... ...isn't everything autobiographical?
No cóż... Wszystko jest wątkiem autobiograficznym.

I write historical fiction, so I don't have to answer to this, but I wonder, for someone who writes so nakedly about family, how autobiographical is this portrait?
Uprawiam fikcję historyczną, zatem nie muszę na to odpowiadać, ale zastanawiam się, na ile, dla kogoś, kto tak otwarcie pisze o swojej rodzinie, ten portret jest autobiograficzny?