Wordnet angielsko-polski

(South American ornamental perennial having nocturnally fragrant greenish-white flowers)
tytoń oskrzydlony, tytoń perski
synonim: flowering tobacco
synonim: Nicotiana alata