Wordnet angielsko-polski

(the basic unit of money in Iceland)
korona islandzka, ISK
synonim: krona