Wordnet angielsko-polski

(straggling aromatic shrub of southwestern United States having fragrant brown flowers)
kielichowiec zachodni
synonim: spicebush
synonim: Calycanthus occidentalis