Wordnet angielsko-polski

(formerly the basic unit of money in Austria)
szyling austryjacki, schilling, ATS
synonim: schilling