Słownik polsko-angielski

chem. compound; (powiązanie) connection; takt. task force; (zależność) relation; relationship
~ chemiczny - (chemical) compound
~ chemiczny ciekły - liquid compound
~ chemiczny lotny - volatile compound
~ chemiczny stały - solid compound
~ chemiczny halogenowany - halogenated compound
~ chemiczny niebezpieczny - dangerous compound
~ dymotwórczy - smoke-producing compound
~ operacyjny (np. armia, flota) - NATO,US operational task-force
~ organiczny - organic compound
~ pancerny - jedn.organ. armoured unit, tank formation
~ przyczynowo skutkowy - cause and effect relationship
~ przyczynowy - causal relationship, causal link, nexus, causation
~ Radziecki - hist. Soviet Union
~ taktyczno-operacyjny - task-force
~ taktyczno operacyjny do zadań nadzwyczajnych - emergency task-force
~ taktyczno operacyjny do zadań specjalnych - special mission task-force
~ taktyczno-operacyjny marynarki wojennej - naval task-force
~ taktyczno-operacyjny (połączonych rodzajów broni jednego kraju) -joint task-force
~ taktyczno operacyjny (połączonych sił co najmniej 2 krajów) -combined task-force ?
~ taktyczno operacyjny (utworzony) dla wykonania zadania - task-organized task-force
~ taktyczny (np. brygada, dywizja, korpus) - NATO,US tactical task-force
~ taktyczny okrętów - ship formation
~ wzajemny - interrelationship
~ zawodowy - polit. trade union

Wordnet polsko-angielski


1. ( (chemistry) a substance formed by chemical union of two or more elements or ingredients in definite proportion by weight)
compound, chemical compound
synonim: związek chemiczny

2. (a particular manner of connectedness
"the relatedness of all living things")
relatedness: : synonim: mariaż

3. (a connection based on kinship or marriage or common interest
"the shifting alliances within a large family"
"their friendship constitutes a powerful bond between them")
alliance, bond: : synonim: więź
synonim: więzy
synonim: wspólnota
synonim: relacja
synonim: stosunki
synonim: węzeł

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(stosunek między) relationship (between), relation
(organizacja) association, union, federation
(powiązanie) connection, link, tie
(chem.) compound
(splot okoliczności) nexus
~ miłosny liaison
~ organiczny organic compound
~ pochodny (chem.) derivative
~ przyczynowy causal connection
~ spółdzielczy cooperative society
~ zawodowy trade union, (US) labor union
w ~zku z in connection with, in this/that connection
brak ~zku disconnection

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(łączność) connection: w ~zku z czymś in connection with sth
w ~zku z tym in this connection
mówić bez ~zku to speak incoherently.
2.
(organizacja) association
union
federation: ~ zawodowy trade union.
3.
(stosunek) relationship: ~ małżeński marriage.
4.
(chem) compound
combination

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. union
2. relationZwiązek Banków Polskich (ZBP) Polish Bank Association~ kredytowy credit unio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m union, association, connection, relation, compound, link ~ branżowy Companies House, trade association ~ brytyjski pracodawców Confederation of British Industry ~ celny customs union ~ kredytowy credit union ~ małżeński marital union ~ między pracą a płacą relationship between work and pay ~ partnerski twinning ~ przestępczy organized crime ~ przyczynowy casual nexus ~ zawodowy labour union, trade union ~ zawodowy pracowników umysłowych white-collar union

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler


1. association n,
2. compound n
3. relationship n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

compound, connexion, connection, relationship

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AFFILIATION

CONNECTION

CONNEXION

CONCERN

BEARING

RELATIONSHIP

UNION

ASSOCIATION

FEDERATION

INSTITUTION

CONTACT

CONCATENATION

REFERENCE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

union, association, connection, relation, compound, link

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

confederacy, combine

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m union, bond, alliance, conjunction, connection
chem. compound
~ek zawodowy trade union
w ~ku z... in connection with...
~ek broni pancer-nej heavy armour
~ek wojsk zmechanizowanych heavy infantry

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

relation
relationship
union
connection zob.także [ [związki] ]

Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. compound

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

close

communication

compound

conjunction

covenant

entanglement

fellowship

intercourse

interrelation

league

liaison

nexus

relatedness

relation

relevance

report

wedlock