Wordnet polsko-angielski

(a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future)
promise
synonim: obietnica
synonim: przyrzeczenie
synonim: zapewnienie

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C commitment
obligation
pledge: wywiązywać się ze swoich ~ń to meet one's obligations
składać ~to makea commitment

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr obligation, pledge
commitment
fin. liability
biz.
wzajemne zobowiązanie - reciprocal (mutual) obligation
biz.
zobowiązanie umowne - contractual obligation
biz.
wypełnić zobowiązania - to meet commitments
wziąć na siebie zobowiązanie - to take on an obligation
złożyć zobowiązanie - to make a commitment

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

commitment, liability, payable, obligation ~nia bieżące zob. pasywa bieżące~nia bieżące netto net current liabilities ~nia budżetowe budgetary commitments~nia depozytowe deposit liabilities~nia długookresowe long tail business ~nia fakturowe accounts payable, invoiced liabilities ~nia finansowe financial liabilities ~nia krótkoterminowe short term obligation, current liabilities ~nia odroczone deferred liabilities ~nia opłaty należności obligation to contribute~nia przyszłych okresów accruals ~nia warunkowe contingent liabilities~nia wobec budżetu state budget creditors ~nia z tytułu depozytów reasekuratorów deposit liabilities of the reinsurers~nia zaciągnięte assumed liabilites ~nie bankowe bank liability~nie bezwarunkowe direct liability ~nie bieżące current liability~nie bieżące netto net current liability~nie dewizowe foreign exchange commitments~nie długoterminowe long-term liability~nie dłużne debt obligation ~nie do uiszczenia liability to pay~nie fakturowe account payable ~nie finansowe financial obligation~nie kapitałowe capital commitment~nie krótkoterminowe short-term liability ~nie odroczone deferred liability~nie płatnicze obligation to pay~nie podatkowe tax liability~nie ujęte w bilansie liability recognized in balance sheet ~nie umowne contractual obligation~nie wobec instytucji finansowych due to financial institutions~nie wobec skarbu państwa State Treasury creditors~nie z tytułu papierów wartościowych amount due to securities~nie z tytułu podatku dochodowego income tax payable ~nie z tytułu świadczeń emerytalnych retirement benefit obligation~nie z tytułu wynagrodzeń payroll liability~nie zaległe deferred liability~nie zewnętrzne external liabilityprzyjmować ~nia to assume obligationskładać ~nie to make a committmentwypełniać ~nia to meet liabilities

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n commitment, liability, payable, obligation ~nia bankowe bank liabilities ~nia bezterminowe sight liability ~nia bieżące current liabilities ~nia bieżące netto net current liabilities ~nia budżetowe budgetary commitments ~nia długoterminowe long-term liabilities ~nia do uiszczenia liabilities to pay, outstanding liabilities ~nia drugorzędne second debentures ~nia fakturowe accounts payable ~nia finansowe financial obligations, financial commitments ~nia kapitałowe capital commitments ~nia krótkoterminowe current liabilities, short-term obligation, short-term liabilities ~nia narosłe accrued liabilities ~nia odroczone deferred liabilities ~nia o okresie wymagalności powyżej jednego roku liabilities due after one year ~nia otrzymane commitments received ~nia osób prawnych z tytułu opodatkowania zysków corporate profits tax liability ~nia płatnicze obligation to pay ~nia płynne liquid liabilities ~nia podporządkowane subordinated liabilities ~nia podstawowe fundamental obligations ~nia podwójne back-to-back commitment ~nia powiernicze trust liabilities ~nia pozabilansowe off-balance sheet commitments ~nia spółki corporate liabilities ~nia ubezpieczeniowe underwriting liabilities ~nia udzielone extended commitments ~nia ustawowe statutory liabilities ~nia warunkowe contingent liabilities, short-term liabilities, current liabilities ~nia warunkowe otrzymane contingent liabilities received ~nia warunkowe udzielone contingent liabilities granted ~nia wobec banków krajowych dues to domestic banks ~nia wobec banku centralnego due to central bank ~nia wobec dostawców trade creditors, trade payables ~nia wobec innych maklerów z tytułu operacji emisyjnych payables to other brokers on open accounts ~nia wobec instytucji finansowych due to financial institutions ~nia wobec instytucji kredytowych amounts owed to credit institutions ~nia wobec skarbu państwa State Treasury creditors ~nia za długi liabilities for debts ~nia zaległe deferred liabilities ~nia z tytułu dokonanych operacji contingent liabilities ~nia z tytułu dostaw, robót i usług trade creditors ~nia z tytułu emisji obligacji bonds payable ~nia z tytułu kar fines payable ~nia z tytułu nadpłat przez klientów billing in excess of costs ~nia z tytułu papierów wartościowych amounts due to securities ~nia z tytułu premii bonus payable ~nia z tytułu świadczeń emerytalnych retirement benefit obligation ~nia z tytułu wkładów deposit liabilities ~nia z tytułu wynagrodzeń payroll liabilities ~nia z tytułu zabezpieczeń pieniężnych liabilities on cash collateral ~nia z tytułu zakupów lokacyjnych papierów wartościowych payables for investment securities purchased ~nie dewizowe foreign exchange commitments ~nie dłużne debt obligation ~nie główne principal obligation ~nie jednostronne unilaterial obligation ~nie jednostronnie zniesione unilateral cancellation of liability ~nie podatkowe tax liability ~nie podatkowe netto net taxable liabilities ~nie pozaumowne non-contactual liability ~nie solidarne joint liability ~nie umowne contractual obligation ~nie utrzymywania wynajętej nieruchomości w dobrym stanie covenant to repair ~nie w postaci skryptu dłużnego note payable ~nie wekslowe bill payable (BP), bills of exchange payable ~nie wzajemne mutualobligation ~nie z tytulu akceptu acceptance liability ~nie z tytułu napraw gwarancyjnych liability under a product warranty ~nie z tytułu podatku dochodowego income tax payable bez ~nia without engagement dotrzymać ~a to meet one’s obligations spłacić ~nia to settle liabilities unikać ~ń to escape liabilities uwolnić się od ~ń to exonerate oneself from liabilities wypełnić ~nia to meet liabilities wziąć na siebie ~nia to incur liabilities

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBLIGATION

BOND

PLIGHT

UNDERTAKING

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n obligation, pledge
wziąć na siebie ~ undertake an obligation

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

liability, obligatio

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

engagement

liability

pledge

service