Słownik polsko-angielski

securing; providing, provision; assurance; assertion; ensuring; reassurement
~ bezpieczeństwa - preserving security, securing safety, providing (for) security, security maintenance
~ bezpieczeństwa dostaw - provision of sypply security
~ bezpieczeństwa wojskowego - provision of military security
~ dachu nad głową - securing accommodation
~ dostaw - provision of supplies
~ dostaw sprzętu - provision of equipment supplies
~ dostaw żywności - provision of food supplies
~ gotowości bojowej - combat readiness assertion
~ informacji - securing (of) information
~ jakości - quality assurance
~ ładu i spokoju - keeping peace and order, providing peace and order
~ łączności - provision of communications
~ maskowania - providing camouflage
~ mobilności; ~ ruchliwości - provision of mobility
~ nadzoru - provision of supervision
~ obsady (stanowisk pracy) - staffing; manning
~ odzieży - provision of clothing
~ osłony ogniowej ciężkich karabinów maszynowych - providing the cover of heavy machine-gun fire
~ osłony lotniczej - providing air cover
~ osłony ogniowej - fire provision
~ panowania na morzu - securing sea control
~ pokoju światowego - assuring world peace
~ pomocy - assurance of help, assurance of aid, providing assistance
~ poparcia - assurance of support
~ posiłków - provision of reinforcements
~ posłuszeństwa - assuring obedience
~ powodzenia w walce - assurance of combat success, ensuring success in battle
~ przejścia kolumny wojsk - provision for the passage of a troop column
~ przetrwania ludności - safeguarding the survival of the population
~ przewagi - securing the upper hand, establishing supremacy
~ przewagi w powietrzu - establishing air supremacy
~ siły ognia - provision of fire power
~ siły roboczej - labour supply
~ stałej gotowości bojowej - assuring constant combat readiness
~ stateczności - stabilization, provision of stability
~ ubezpieczenia marszowego - providing march security
~ wsparcia - support provision
~ wsparcia logistycznego - provision of logistic support
~ wymagań ochrony środowiska - ensuring the requirements of environmental protection
~ zgodności ze standardami NATO - ensuring compliance with NATO standards
~ zwycięstwa - securing victory

Wordnet polsko-angielski


1. (a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future)
promise
synonim: obietnica
synonim: przyrzeczenie
synonim: zobowiązanie

2. (a written assurance that some product or service will be provided or will meet certain specifications)
guarantee, warrant, warrantee, warranty: : synonim: gwarancja
synonim: poręczenie
synonim: rękojmia
synonim: poręka
synonim: poręczycielstwo

3. (a binding commitment to do or give or refrain from something
"an assurance of help when needed"
"signed a pledge never to reveal the secret")
assurance, pledge: : synonim: upewnienie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

assurance, protestation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C assurance

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr reassurance

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASSURANCE

ASSERTION

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

provision, reassurance, affirmation

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

assurance
ensuring
providing
provision
securing

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

securing
~ podaniu prostoty, zwięzłości i rzeczowości - keeping an application short, simple and relevant
~ pracy - securing a job
~ przejrzystości układu listu - structuring one’s letter
~ rozmowy kwalifikacyjnej dotyczące zatrudnienia - securing an employment interview
~ (sobie) pracy - secuting a job
~ (sobie) pracy za granicą - securing employment abroad

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

provision
securing
ensuring
~ bezpiecznych - procedur provision of safe procedures
~ czystości securing cleanliness
sanitation
~ dostawy wody na cele nawodnień provision of water supply for irrigation
~ dostawy wody pitnej ensuring potable water supply
~ efektywności gospodarowania ensuring managament effectiveness
~ informacji provision of information, providing information
~ informacji na temat zagrożenia powodziowego providing information on flood risk
~ jakości quality assurance
~ jakości wody water quality provision, water quality preservation
~ łatwego dostępu providing ease of access
~ miejsc schronienia przed powodzią provision of flood refuges
~ nadzoru provision of supervision
~ ochrony przed powodzią flood protection provision, providing protection against flood
~ odbioru ścieków provision of sewage disposal
~ odbioru ścieków z nieruchomości provision of sewerage collection to properties
~ odpowiednich dostaw wody provision of adequate water supplies
~ odpowiedniego poziomu konserwacji ensuring an appropriate level of maintenance
~ ram prawnych ochrony środowiska provision of legal framework to protect the environment
~ systemów ostrzegania przed powodzią provision of flood warning systems
~ urządzeń chroniących przed powodzią flood defence provision
~ wody pitnej drinking water provision
~ wysokiej jakości high quality assurance
~ zgodności securing compliance, ensuring compliance
~ zgodności z przepisami securing compliance with regulations, ensuring regulatory compliance
~ zgodności z wymogami ochrony środowiska ensuring compliance with environmental requirements

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

assuranceensuringprovidingprovisionsecuring~ instalacji do unieszkodliwiania odpadów provision of waste management facilities~ jakości quality assurance~ jakości wykonawstwa bud. construction quality assurance~ koszy na śmieci providing dustbins~ miejsc (odbioru) odpadów z gospodarstw domowych provision of household waste sites~ nadzoru provision of supervision~ pojemników na odpady providing waste containers~ ram prawnych dla ochrony środowiska provision of legal framework to protect the environment~ szczelności beczek z olejami oil drum containment~ urządzeń ochronnych provision of protective equipment~ warunków providing conditions, arranging conditions~ warunków odbioru/zbiórki odpadów arranging for the collection of wastes, arranging for waste collection (conditions) ~ wyznaczonych miejsc odp. provision of designated sites~ zgodności ensuring compliance, securing compliance~ zgodności z przepisami ensuring regulatory compliance, securing compliance with regulations~ zgodności z wymogami ochrony środowiska ensuring compliance with environmental requirements

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

affirmation

arranging

asseveration

enunciation

protest

protestation

reassurance

securing

Nowoczesny słownik polsko-angielski

claim