Wordnet polsko-angielski

(act of ascertaining or fixing the value or worth of)
evaluation, rating
synonim: oszacowanie
synonim: taksacja
synonim: ocena

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

appraisal, valuation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C pricing

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. valuation 2. appraisal~ akcji share valuation ~ aktywów valuation of assets ~ bilansowa balance sheet valuation ~ bilansowa lokat balance sheet valuation of deposits~ długu pricing of debt ~ firmy po emisji akcji post money valuation ~ instrumentów finansowych revaluation of financial instruments ~ inwestycji rozpoczętych valuation of assets under construction~ jednostkowa unit pricing~ kosztów cost pricing~ kosztów kredytu loan pricing~ majątku valuation of assets ~ majątku trwałego valuation of fixed asses ~ metodą kosztu odtworzenia valuation by replacement method ~ obligacji bond valuation~ papierów wartościowych na dzień bilansowy securities valued as at balance sheet date ~ po kosztach krańcowych marginal pricing ~ półproduktów semi-products valuation ~ pozycji valuation of entries ~ produkcji w toku w rachunku kosztów valuation of production in process in cost accounting ~ produktów gotowych finished products valuation ~ produktów w toku valuation in process~ przedsiębiorstwa business valuation, enterprise valuation ~ rynkowa mark to market ~ ryzyka inwestycyjnego ~ ryzyka kredytowego pricing credit risk ~ środków pieniężnych cash valuation ~ środków trwałych fixed assets valuation~ towarów goods valuation ~ wartości niematerialnych i prawnych intangible assets valuation ~ wartości obligacji bond valuation ~ według cen nabycia valuation at cost ~ według cen rynkowych valuation at market prices ~ według kosztów krańcowych marginal cost pricing~ według wartości rynkowej appraised market value ~ zadłużenia valuation of debt~ zobowiązań liabilities valuatio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f appraisal, valuation, evaluation, appraisment ~ akcji share valuation ~ aktywów valuation of assets ~ długu pricing of debt ~ dwoista dual pricing ~ firmy po emisji akcji post money valuation ~ majątku trwałego valuation of fixed asses ~ nieruchomości rarity ~ papierów wartościowych na dzień bilansowy securities valued as at balance sheet date ~ po kosztach krańcowych marginal pricing ~ pozycji valuation of entries ~ pracy job evaluation ~ przedsiębiorstwa business valuation, enterprise valuation ~ remanentowa stock valuation ~ ryzyka kredytowego pricing credit risk ~ według cen nabycia valuation at cost ~ według cen rynkowych valuation at market prices ~ według wartości rynkowej appraised market value ~ zadłużenia valuation of debt ~ zapasów inventory valuation

Słownik architektury polsko-angielski

(f) valuatio

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EVALUATION

VALUATION

PRICING

Słownik nieruchomości polsko-angielski

valuatio

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

ekon. pricing
~ kosztów - costing
~ szkód damage pricing
~ szkód w środowisku environmental damage pricing
environmental damage assessment

Słownik techniczny polsko-angielski

f assessment, appraisal, evaluation

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

ekon.pricing~ szkód w środowisku pricing od environmental damage

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

appraisal

assessment

estimate

quotation

quote