Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

proper, good, competent: właściwe prawo good law
właściwe władze: competent authorities

Wordnet polsko-angielski


1. (of the greatest importance
"the all-important subject of disarmament"
"crucial information"
"in chess cool nerves are of the essence")
all-important (a), all important (p), crucial, essential, of the essence (p)
synonim: najważniejszy
synonim: główny
synonim: zasadniczy
synonim: pryncypalny

2. (meant or adapted for an occasion or use
"a tractor suitable (or fit) for heavy duty"
"not an appropriate (or fit) time for flippancy")
suitable, suited: : synonim: odpowiedni

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(odpowiedni) proper, appropriate, suitable
(charakterystyczny) characteristic, specific
(typowy) typical
we ~wym czasie in due time
ciężar ~ specific gravity
ciepło ~we specific heat
ułamek ~wy proper fraction
całka ~wa proper integral
~ czemuś z natury immanent
~wa pora na the right time to
~ traktowanie square deal

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj proper
right
(odpowiedź) correct
(faktyczny) actual: ~ komuś characteristic/typical of sb
ciężar ~specific gravity
we ~m czasie in due time
in due course
at the right time

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

fair, due, proper, appropriate, right, competent, just, adequate, reasonable, suitable, relevant~ forma - due form~ funkcjonowanie demokracji - proper functioning of democracy~ kompetentny - competent~ liczba - right figure~ naprawienie szkody - fair compensation~ obrona - good defence~ odpowiedni - proper, appropriate, adequate~ odpowiedź - right answer~ opłata - appropriate charge~ organy władz krajowych - competent national authorities~ organ sądowy - competent legal authority~ organizacja - appropriate organization~ organ, zgodnie z prawem - the authority competent under the law~ pilność - due diligence~ postępowanie prawne - due process of the law~ proces (sądowy) - due process (of the law) ~ prowadzenie się - right conduct~ rezerwa - adequate provision~ rozważenie - good consideration~ równowaga - fair/proper balance~ sąd - competent court~ krajowy - competent national court~ sądy i prokuratury - competent courts and public prosecutors offices~ sądy lub inne właściwe władze - courts or other competent authorities~ siła - reasonable force~ sporządzenie testamentu - due execution of a will~ środki zwalczania nadużyć finansowych i korupcji - appropriate means of combating fraud and corruption~ staranność - due care~ ustawodawstwo - legislation applicable~ władze - competent authorities~ wykonanie wszystkich postanowień rozporządzenia - proper enforcement of all the provisions of this regulation~ zachowanie - proper behaviour~ zaopatrzenie finansowe - reasonable financial provision

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. due 2. right ~e wynagrodzenie za wykonaną pracę quantum meruit ~e zaopatrzenie finansowe reasonable financial provisio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. proper, due, relevant, right ~a forma due form ~a siła reasonable force ~e postępowanie prawne due process of the law ~e rozważenie good consideration ~e sporządzenie testamentu due execution of a will ~e wynagrodzenie za wykonaną pracę quantum meruit ~e zaopatrzenie finansowe reasonable financial provision ~y proces sądowy due process of the law ciężar ~y specific gravity we ~ej formie in due form we ~ym czasie at the proper moment we ~ym terminie in due time we ~ym trybie in due course uważać za ~e to think fit

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

proper adj., good adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROPER

APPROPRIATE

SEEMLY

SUITABLE

BECOMING

SPECIFIC

FIT

JUST

APPOSITE

EXACT

OPPORTUNE

REAL

VIRTUAL

ACTUAL

CHARACTERISTIC

TYPICAL

PECULIAR

INHERENT

DUE

ADEQUATE

RIGHT

MEET

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

proper, corresponding, correct, competent, appropriate

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

competent, correct, corresponding

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj proper, peculiar, right, specific
ciężar ~ spe-cific gravity

Słownik nieruchomości polsko-angielski

due, proper

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. characteristic
proper

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. relevant
competent

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj., pr.relevantcompetent

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

applicable

apt

correct

desirable

felicitous

incident

way