Wordnet polsko-angielski


1. (the prevailing context that influences the performance or the outcome of a process
"there were wide variations in the conditions of observation")
conditions
synonim: warunki
synonim: okoliczności
synonim: konsytuacja

2. (a connection based on kinship or marriage or common interest
"the shifting alliances within a large family"
"their friendship constitutes a powerful bond between them")
alliance, bond: : synonim: więź
synonim: związek
synonim: więzy
synonim: wspólnota
synonim: relacja
synonim: węzeł

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

relations, dealings
(więzy, powiązania) connections, ties
~ dyplomatyczne diplomatic relations
~ międzynarodowe international relations
bliskie/przyjazne ~ friendly relations, amity
być w przyjacielskich ~kach z kimś to get along with sb, to be on a friendly footing with sb
(między ludźmi różnych ras) race relations
(między przedsiębiorstwem a ogółem kreowane przez rzecznika prasowego) public relations

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

relations~ dyplomatyczne - diplomatic relations~ nawiązać - to establish diplomatic relations~ gospodarcze i finansowe - economic and financial relations~ handlowe - trade relations~ konsularne - consular relations~ nawiązać - to establish consular relations~ kształtować - to shape relations~ majątkowe - rights in property~ małżeńskie - matrimonial property relations~ między - relationship between~ międzyludzkie - human relations~ międzynarodowe - international relations~ między pracownikami a kierownictwem - labour-management relations~ między pracownikami a pracodawcami - industrial relations~ naprawić - to improve relations~ nawiązać - to establish relations~ z kimś gospodarcze - to enter into business relations with sb.~ ograniczenia w stosunkach gospodarczych z Irakiem - restrictions on economic relations with Iraq~ pozamałżeńskie - adultery, extra-conjugal relations~ pracy - labour relations~ prawne - legal relationship~ przedmałżeńskie - premarital relations~ przyjazne - friendly relations~ publiczne - public relations~ rasowe - race relations~ seksualne - sexual relations~ układać - to develop/to shape relations~ umowne - contractual relationship~ wewnętrzne - internal relations~ wstrzymać gospodarcze - to interrupt economic relations~ wstrzymanie gospodarczych - the interruption of economic relations~ wzajemne - mutual relations~ wzmocnić - to strengthen relations~ zagraniczne - foreign relations~ z dostawcami - relations with suppliers~ zerwać - to break off relations

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CONNECTIONS

CONNEXION

CONTACTS

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

relationship

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

relations

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

conditions
relationships
~ klimatyczne - climatic conditions, climate conditions
~ stechiometryczne stoichiometric conditions
~ wilgotnościowe moisture conditions
~ wodne water conditions

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

relationsrelationships~ stechiometryczne stoichiometric conditions~ wilgotnościowe moisture conditions~ własnościowe ownership conditions~ wodne water conditions

Nowoczesny słownik polsko-angielski

links

ratios

affinities

dealings

intercourse