Słownik polsko-angielski

(skala) degree; topogr. step; scarp; (człon) stage; (stosunek) ratio (pl. ratios); percentage; (ranga) rank
~ barometryczny - barometric degree
~ bezpieczeństwa - degree of safety, degree of security
~ Celsjusza - meteo. degree centigrade
~ czystości - degree of purity
~ deformacji - degree of deformation
~ długości geograficznej - degree of longitude
~ dokładności - degree of accuracy
~ dokładności, wymagany - degree of accuracy required
~ elastyczności - degree of flexibility
~ gotowości - degree of readiness, degree of preparedness
~ gotowości bojowej - degree of combat readiness
~ honorowy - honorary degree; wojsk. honorary rank
~ inwalidztwa - degree of disablement
~ koncentracji sił - degree of force concentration
~ napełnienia - filling ration; load factor
~ napromienienia - wojsk. radiation exposure status
~ nasycenia wojskiem - troop density, troop saturation degree
~ obciążenia - tech. loadfactor
~ obciążenia oczyszczalni ścieków - sewage treatment load factor
~ odkażenia - decontamination degree
~ odminowania (w procentach) - percentage mine clearance
~ oficerski - officer('s) rank, officer grade
~ organizacji - degree of organization
~ pewności trafienia - degree of hit(ting) certainty
~ prawdopodobieństwa - degree of likelihood
~ procentowy - percentage
~ poufałości - degree of intimacy
~ powodzenia - degree of success
~ rakiety - rocket stage
~ rakiety, lądujący - landing stage
~ rakiety, marszowy - sustainer stage
~ rozpoznania sił nieprzyjaciela - degree of enemy force recognition
~ rozproszenia - degree of dispersal
~ rozwoju - biol.,ek. degree of development
~ ruchliwości - degree of mobility
~ ruchliwości działań - degree of operational mobility
~ ryzyka - degree of risk, degree of hazard
~ samowystarczalności - degree of self-sufficiency
~ skalny - rock step, ledge
~ skażenia - degree of contamination, contamination density
~ służbowy - degree of rank
~ sprężania - siln. compression ratio
~ startowy - rakiet. launching stage
~ strzelecki (okopu) - fire-step
~ swobody działania - degree of freedom of action
~ szczegółowości - degree of detail
~ szerokości geograficznej - degree of latitude
~ tajności - degree of classification
~ toksyczności - degree of toxicity
~ trudności - degree of hardship
~ twardości - degree of hardness
~ uprzemysłowienia - degree of industrialization
~ uszkodzenia - degree of damage, degree of injury, extent of damage
~ wodny - hydr. drop, fall
~ wojskowy - degree of rank, rank zob.także stopnie - wojskowe -
~ wykorzystania - degree of use
~ zachmurzenia - meteo. total cloud amount, degree of cloudiness
~ zadrzewienia - stocking density
~ zagrożenia - degree of exposure, degree of hazard
~ zagrożenia nuklearnego - degree of nuclear risk
~ zanieczyszczenia środowiska - degree of environmental pollution
~ zaskoczenia - degree of surprise
~ zasolenia - degree of salinity
~ zaspokojenia potrzeb - degree of meeting needs
~ zatrucia - degree of intoxication, degree of poisoning
~ zautomatyzowania - degree of automation
~ zniszczenia - extent of destruction, degree of destruction
~ zużycia broni - weapon(s) attrition rate, weapon(s) wear

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(stan, poziom) level, degree, state
stopień inwalidztwa: degree of disabilitystopień pokrewieństwa: degree of kinshipstopień powinowactwa: degree of affinitystopień ryzyka: degree of hazardstopień społecznego niebezpieczeństwa: degree of danger to societystopień winy: degree of guiltstopień zaufania: degree of confidence

Wordnet polsko-angielski


1. (a position on a scale of intensity or amount or quality
"a moderate grade of intelligence"
"a high level of care is required"
"it is all a matter of degree")
degree, grade, level
synonim: poziom
synonim: pułap

2. (a measure for arcs and angles
"there are 360 degrees in a circle")
degree, arcdegree: : synonim: deg
synonim: °

3. (support consisting of a place to rest the foot while ascending or descending a stairway
"he paused on the bottom step")
step, stair: : synonim: schodek

4.
academic grade, grade, mark, score: : synonim: ocena
synonim: nota

5. (a unit of temperature on a specified scale
"the game was played in spite of the 40-degree temperature")
degree: :

6. (a musical interval of two semitones)
tone, whole tone, step, whole step: :

7. (relative status
"his salary was determined by his rank and seniority")
rank: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

step, stair
(temperatury, naukowy, kątowy, geograficzny) degree
(w hierarchii) rank, degree
(ocena) mark, grade
(zakres, poziom) extent, scale, rate, measure
(element, część składowa) stage
(nasycenie barwami, emocja) depth
(mat.) grade
~ naukowy academic degree
~ czcionki type size
~ magisterski master's degree
~ doktorski doctoral degree
~ równy/wyższy/najwyższy (gram.) positive/comparative/superlative degree
~ odpowiedzialności echelon
~ w skali Celsjusza/Kelvina centigrade/Kelvin
w pewnym ~niu in some/a certain degree
w dużym ~niu to a large extent
do takiego ~nia, że... to such an extent that...
w najwyższym ~niu to the highest degree, in the extreme
~ pośredni intermediate stage
pierwszego/drugiego ~nia (np. poparzenia) first-degree/second-degree (burns)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(element schodów) step
stair.
2.
(szczebel w hierarchii, klasyfikacji) rank
grade
degree: ~ naukowy academic/university degree
oparzenie pierwszego ~nia first degree burn.
3.
(intensywność) degree
extent: do pewnego ~nia to a certain degree
w jakim ~niu to what degree
w mniejszym ~niu to/ina lesser degree
w dużym ~niu to a high degree.
4.
(ocena w szkole) mark
grade.
5.
(ling) degree of comparison: ~ równy/wyższy/najwyższy positive/ comparative/superlative (degree) .
6.
(jednostka miary) degree
grade: 30 ~ni Celsjusza 30 degrees Celsius/centigrade

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

degree, extent, rank, mark, grade~ degregacji - degregation degree~ naukowy - scientific degree~ pokrewieństwa - degree of kinship~ powinowactwa - degree of affinity~ przyczynienia się - extent to which sb. has contributed~ ryzyka - degree of risk~ skomplikowania sprawy - complexity of the case~ służbowy - official rank~ społecznego niebezpieczeństwa czynu - degree of public danger of an act~ szkolny - mark, grade (US) ~ w coraz większym - increasingly~ winy - extent of fault~ obu stron - degree of fault of both parties~ wojskowy - rank~ niższy - inferior rank~ obniżyć - to lower the military degree (rank) ~ w przeważającym stopniu - to a predomi- nant degree~ wykorzystania zdolności produkcyjnej - capacity utilization rate

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. degree
2. ratio~ień oszczędności savings ratio ~ień płynności degree liquidity~ień repartycji pay-as-you-go rate w dużym ~niu to a large extent

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m grade, degree, step ~ień dokładności degree of accuracy ~ień naukowy university degree ~ień obciążenia load factor ~ień oszczędności savings ratio ~ień płynności degree liquidity ~ień ryzyka riskiness ~ień wodny stage of fall ~ień wykorzystania zdolności produkcyjnej capacity utilization rate ~ień wykształcenia level of education ~ień wykwalifikowania degree of skill ~ień wyzysku degree of exploitation ~ień zaawansowania produkcji percentage stage of completion ~ień zanieczyszczenia percentage of impurities ~nie pokrewieństwa wykluczające legalne małżeństwo prohibited degrees do pewnego ~nia to some extend, to a certain degree, in some measure w mniejszym ~niu to a lesser degree w większym ~niu to a higher degree w znacznym ~niu to a considerable degree

Słownik architektury polsko-angielski

(m) degree

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

step n, degree n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

degree, grade, rank, rate

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STEP

BENCH

RUNNING-BOARD

GRADE

DEGREE

MARK

EXTENT

MEASURE

RANK

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m degree, grade
rank
(element) stage
(np. schodów) step
uzyskać ~ (akademicki) graduate
w wysokim stopniu to a high degree
obniżenie stopnia degradation, reduction in rank
~ etatowy substantive rank
~ sprężania compression ratio
~ startowy (rakiety) booster stage
~ zniszczenia kill rate
~ zu-życia attrition rate

Słownik nieruchomości polsko-angielski

grade, degree

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

degree
~ akademicki - academic degree
~ uniwersytecki - university degree

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

degreeratio~ automatyzacji automation level~ odzysku recycling degree~ recyklingu recycling degree~ rozkładu odpadów waste decomposition degree~ skażenia gleb soil contamination degree~ skażenia środowiska environmental contamination degree~ sprasowania odpadów waste compaction degree, waste compression degree~ uszkodzenia damage level~ zagospodarowania management degree~ zagospodarowania odpadów waste management degree~ zagrożenia hazardousness, hazard degree~ zagrożenia środowiska environmental hazard degree~ zagrożenia ze strony odpadów waste hazardousness~ zanieczyszczenia pollution degree~ zanieczyszczenia środowiska environmental pollution degree

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

standard

stair