Słownik polsko-angielski

fiz.,OŚ fines; dust; particulate matter
~ atmosferyczny - atmospheric dust, air dust
~ bitewny - battle dust
~ drogowy - road dust
~ kosmiczny - cosmic dust
~ metaliczny - metallic dust
~ promieniotwórczy; ~ radioaktywny - radioactive dust, radioactive debris
~ skalny - rock dust
~ toksyczny - toxic dust
~ uliczny - street dust
~ wdychany - bhp respirable dust
~ węglowy - coal dust, pulverized coal
~ wodny - spray
~ wulkaniczny - volcanic dust

Wordnet polsko-angielski

(fine powdery material such as dry earth or pollen that can be blown about in the air
"the furniture was covered with dust")
dust
synonim: kurz
synonim: nalot

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dust, powder
~ cieczy (w powietrzu) spray
~ gwiezdny stardust
~ węglowy coal dust

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C dust

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POWDER

FLOUR

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m dust

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

dust

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

OP dust
particulate matter
~ drogowy - road dust
~ glebowy soil dust

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

OP dustparticulate (matter) ~ azbestowy asbestos dust~ cementowy cement dust~ cynku zinc ash~ dymnicowy ash dust~ elektrowniany~ energetyczny power plant dust, power dust~ kotłowy boiler dust~ krzemionkowy silica dust~ lotny fly-ash~ lotny, węglowy coal fly-ash~ metali kolorowych non-ferrous dust~ toksyczny toxic dust~ z czyszczenia cleaning dust~ z gazów odlotowych flue-gas dust~ z kotłów olejowych oil boiler dust~ z młynów kulowych ball-mill dust~ z odpylni baghouse dust~ z odpylaczy precipitator dust~ z piaskowania sanding dust~ z produkcji skór leather buffing dust~ ze szlifowania gumy rubber buffing dust~ ze szlifowania kamieni stone grinding dust~ żelaza ferrous dust