Słownik polsko-angielski

law; the law; right; principle; code; (tytuł prawny) title; (zezwolenie) licence zob.także prawa -
~ apelacji od wyroku - right of appealfrom a sentence
~ azylu - right of asylum
~ ciążenia - fiz. law of universal gravitation
~ do eksterytorialności - exterritorial right
~ do nietykalności - right to inviolability
~ do noszenia broni - right to bear arms
~ do połowu ryb - right to fish
~ do samoobrony - right of self-defence; law of self- preservation
~ do uczciwego procesu - right to a just trial
~ do życia w pokoju - right to live in peace
~ dostępu - access right
~ dowódcy - commander's right
~ drogi - mar. right of way
~ dżungli - przen. law of the jungle
~ i jego stosowanie - law and its administration
~ jazdy - driving licence
~ jazdy, wojskowe - military driving licence
~ karania - right of punishment, right to penalize
~ karne - penal law
~ konstytucyjne - constitutional law
~ kontroli posiadania broni - gun control law
~ korzystania ze szlaków morskich - rules of the road
~ kosmiczne - space law, cosmic law
~ krajowe - domestic law
~ legitymowania - right of checking identity papers
~ lotnicze - air law
~ łowienia ryb - angling licence
~ mianowania - right of appointment
~ miejscowe - local law
~ międzynarodowe - international law
~ moralne - moral right
~ morskie - maritime law, law of the seas, admiralty law
~ narodów - law of nations
~ niepisane - unwritten law
~ niepisane wojny - unwritten law of war
~ nieuniknioności wojny - law of the inevitability of war
~ noszenia munduru - right to wear uniform
~ odmowy - right of refusal
~ odwołania się - right of appeal
~ patentowe; ~ wynalazcze - patent law
~ pierszeństwa lądowania - lotn. landing priority
~ pięści - club-law
~ podaży i popytu - ek. law of supply and demand
~ połowu ryb - fishing right, right to fish
~ powszechnego ciążenia - fiz. right of universal gravitation
~ przejazdu - right of way
~ przejścia - right of passage, transit right
~ przelotu - lotn. overflight right, overflying right
~ przemarszu - right of passage
~ rekwizycji środków transportu przez walczące strony - angary
~ rosnących kosztów wojny - law of the increasing costs of war
~ rozpadu promieniotwórczego - fiz. law of radioactive disintegration
~ rozrzutu - balist. law of dispersion
~ ruchu lotniczego - air law
~ Rzymskie - Roman law
~ schronienia - right of asylum
~ siły - przen. rule of force
~ suwerenne - polit. sovereign right
~ Stokesa - fiz. Stokes' law
~ swobodnego przepływu - mar. right of innocent passage
~ swobody ruchów - mar. pratique
~ traktatowe - treaty law, law by treaty
~ użycia broni - right to use arms
~ wejścia (na teren) dla udzielenia pomocy - right of assistance entry
~ wejścia na teren jednostki - wojsk. right of unit entry
~ wielkich liczb - mat. law of large numbers
~ wojenne - war law, law of war, warfare law, law of armed conflict
~ wojskowe - military law
~ wstępu - right of access, right of entry
~ wydawania rozkazów - right of giving commands
~ wymuszania posłuszeństwa - right of enforcing obedience
~ wynalazcze - patent law
~ zachowania energii - fiz. law of energy conservation
~ zajęcia statku/ładunku - right of seizure
~ zatrzymywania osób podejrzanych - right to detain suspect persons
~ zdobywcy - conqueror's right
~ zwyczajowe - customary law, common law, law by custom
~, żelazne - przen. iron law

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(uprawnienia) right
(dziedzina prawa) law, regulations
(dziedzina nauki) law, law faculty, enactment, equity, faculty, licence, power
prawo absolutne: absolute right, sole rightprawo administracyjne: administrative lawprawo apelacji: right of appealprawo arbitrażowe: arbitration lawprawo azylu: right of asylumprawo bankowe: banking lawprawo bezsporne: indisputable right, absolute rightprawo bezwzględne: absolute right, sole rightprawo całkowite: absolute right, sole rightprawo celne: customs law, tariff lawprawo cywilne: civil lawprawo cywilne procesowe: law of civil procedureprawo dewizowe: foreign exchange law, (foreign) currency lawprawo do dziedziczenia: right to succeed, right to inheritprawo do dziedziczenia nieruchomości z zastrzeżeniami: qualified feeprawo do dzierżawy całego majątku w wypadku śmierci współdzierżawcy: survivorshipprawo do korzystania z pomocy obrońcy: right to a counsel for the defenceprawo do nominacji power of appointmentprawo do ochrony życia: right to protection of lifeprawo do odmowy zeznań: right to refuse depositionsprawo do odszkodowania: right to recompensation, right of compensation, right of indemnityprawo do podpisu: authority to sign, power to signprawo do pracy: right to workprawo do równości: right to equalityprawo do samoobrony: right of self-defenceprawo do uregulowania roszczenia: title to settlement of a claimprawo dokonywania operacji powierniczych: trust powerprawa dotyczące stosunków rodzinnych: laws relating to family lifeprawo drogi: right of wayprawo dysponowania: power of disposalprawo działające wstecz: retroactive lawprawo dziedziczne: hereditary right, inheritable right, right of inheritanceprawo dzierżawy: tenant rightprawo eksploatacji: operating rightprawo formalne: adjective lawprawo głosowania: right to vote, voting power, franchise, voting rightprawo głosu: right to plead, voting power, voting rightprawo handlowe: commercial law, merchant lawprawo interpelacji: right to interpellate, right to appealprawo karne: administrative law, criminal, law penal lawprawo karne administracyjne: administrative law on minor offencesprawo karne międzynarodowe: international criminal lawprawo karne powszechne: public criminal lawprawo karne procesowe: law of criminal proceedingsprawo karne sądowe: judiciary criminal lawprawo karne skarbowe: penal revenue lawprawo kolizyjne: conflict of lawsprawo konfiskaty: right of seizureprawo konsularne: consular lawprawo konwersji: commutation rightprawo krajowe: domestic law, national lawprawo kupna: option to purchaseprawo legacji: right of legationprawo linczu: lynch lawprawo lokalowe: Leasehold legislation, Law and Property Actprawo lotnicze: air lawprawo łaski: prerogative of mercy, right to grant pardonprawo łaski sędziowskie: court's right of graceprawo majątkowe: property law, proprietary interestprawo majątkowe na nieruchomości: real chattelprawo małżeńskie: matrimonial lawprawo małżeńskie majątkowe: matrimonial property lawprawo małżeńskie osobowe: personal matrimonial lawprawo materialne: substantive law, corporeal rightprawo miejsca popełnienia czynu przestępnego: the law of the place where the criminal act was committedprawo miejsca zamieszkania: the law of the country where a person has his domicileprawo miejsca zawarcia związku małżeńskiego: the law of the place where the marriage was contractedprawo miejscowe: domestic law, national lawprawo międzynarodowe: international law, law of nationsprawa mniejszości (rasowych, religijnych i niektórych grup pracowniczych) : minority protectionprawo morskie: admiralty law, maritime lawprawo nabyte: acquired lawprawo nabyte przez urodzenie: inherent lawprawo narodów: law of nationsprawo naturalne: natural lawprawo niekwestionowane własności: absolute titleprawo niemajątkowe: non-proprietary rightprawo niematerialne: incorporeal rightprawo niematerialne podlegające dziedziczeniu: incorporeal hereditamentprawo nienaruszalne: indefeasible right, inviolable lawprawo nieodwołalne: indefeasible rightprawo nieograniczone: absolute rightprawo nieograniczone rozporządzania: absolute power of alienationprawo niepisane: imperscriptible law, unwritten law, common lawprawo niezbywalne: non-transferable right, inalienable rightprawo o aktach stanu cywilnego: regulations concerning birth, marriage and death registersprawo o przedawnieniu roszczeń do odszkodowań: statute of limitationprawo o spółkach akcyjnych: corporation lawprawo o ustroju adwokatury: law on the structure of the barprawo o ustroju sądów: judiciary actprawo o ustroju sądów powszechnych: law on the organisation of common law courtsprawo o zobowiązaniach: contract law, law of contractprawo obce: foreign lawprawo obowiązujące: law in force, positive lawprawo obyczajowe: unwritten law, customary lawprawo obywatela do wysłuchania go przez sąd: citizen's right to be heard at the courtprawo odkupu: right of redemption, right of repurchase, option of repurchase, right to redeemprawo odmowy składania wyjaśnień przez oskarżonego: right of the defendant to refuse statementsprawo odmowy zeznań: right to refuse giving evidenceprawo odsprzedaży: right of resaleprawo odstąpienia od umowy: right of avoidance, right of rescission, right of withdrawalprawo odwołania przez referendum: recallprawo oparte na orzecznictwie sądowym: case law, judge-made law, judicial lawprawo oparte na precedensie: case lawprawo oparte na przedawnieniu: prescriptive rightprawo opodatkowania: taxation power, taxing powerprawo osobowe: personal lawprawo osoby trzeciej: third party rightprawo państwa do przymusowego wywłaszczenia: right of eminent domainprawo państwowe (stanowione przez państwo) : state lawprawo patentowe: patent lawprawo pełne: absolute rightprawo pełnomocnika do przekazania pełnomocnictwa zastępcy: power of substitutionprawo penitencjarne: penitentiary law, prison lawprawo pierwokupu: buying preference, pre-emption, right of pre-emption, pre-emption right, pre-emptive right, refusal, first refusal, right of refusal, right of first refusal, first optionprawo pierwokupu nieruchomości: right of primogeniture of an estateprawo pierwszeństwa: priority right, original law, preference, preference right, preferential right, prior right, refusal, first refusal, superiority, underlying rightprawo pierwszeństwa przemawiania przed sądem: pre-audienceprawo pierwszeństwa wierzycieli (przy podziale masy upadłości) : right of priority of creditorsprawo pierworództwa: right of primogenitureprawo pisane: statute law, statutory law, written lawprawo poboru: right to acquireprawo podatkowe: tax law, tax statutes, taxation lawprawo podstawowe: primary right, basic lawprawo poprzednio obowiązujące: old lawprawo porównawcze: comparative jurisprudence lawprawo posiadania: right of possessionprawo posiadania własności: tenureprawo pościgu: hot pursuit, right of pursuitprawo potrącenia wzajemnych roszczeń: right to setoffprawo powszechne: common law, public statuteprawo pozytywne: positive lawprawo pracy: labor/labour lawprawo precedensowe oparte na orzecznictwie sądowym: judge-made lawprawo procesowe: rules of procedure, adjective law, remedial law, procedural lawprawo prywatne: private lawprawo przechodzenia majątku nieruchomego na najstarszego syna: primogenitureprawo przedawnienia: prescriptive rightprawo przedstawicielstwa: power of substitutionprawo przedstawienia: right of representationprawo publiczne: public lawprawo rewersyjne: remainderprawo rodzinne: law on family relations, Family Lawprawo rozporządzania (majątkiem) : right to disposeprawo rozwiązania umowy ubezpieczenia: right of cancellationprawo rzeczowe: property law, real rightprawo sądowe: law applied in law courtsprawo sędziowskie: judicial legislationprawo skarbowe: fiscal law, revenue lawprawo skargi: right of complaintprawo słuszne: equitable law, Equityprawo spadkowe: law of successionprawo sporne: litigious rightprawo spożytkowania zastawu: right of exploitationprawo spółek: company lawprawo sprzeciwu: right of objectionprawo stanowe: (am.) State lawprawo stanowione: positive proofprawo subrogacji: right of subrogationprawo surowe: strict law, strict liability lawprawo ubezpieczeniowe: (am.) insurance law
law of insuranceprawo uchylenia się: right of rescissionprawo udziału: right of participationprawo udziału w zyskach: participating rightprawo upadłościowe: bankruptcy law, law of bankruptcy, statute of bankruptcyprawo ustawowe: statute lawprawo użytkowania: right of enjoyment, right of use, right of exploitation
(cudzej własności) usufructuary right, right of/to use, userprawo użytkowania nieruchomości: right to enjoyment of the propertyprawo wejścia w posiadanie: right of entryprawo weta: veto, veto power, right of vetoprawo wierzyciela hipotecznego do ustanowienia zarządcy masy upadłości: (br.) right to appoint a receiverprawo władania: dominionprawo własności: ownership, possessive right, property, property right, proprietary right, right of property, proprietal right, proprietorship, proprietaryprawo właściwe: law applicable in a given caseprawo wyboru: option, option rightprawo wydzielenia majątku lub jego części z masy upadłości: preferential right to take bankrupt's estateprawo wygasłe: lapsed lawprawo wykupu: option of redemption, option of repurchase, right of redemption, right of repurchaseprawo wykupu obciążonego długiem majątku: equity of redemptionprawo wyłączenia (w postępowaniu upadłościowym) : right of separation, right to separate settlementprawo wyłączne: exclusive right, sole right, absolute rightprawo wynikające z faktu posiadania: the law appendant to possessionprawo wypowiedzenia: right of termination
(umowy) right of notice, right to notice, right to terminate a contract
(w przypadku pożyczki) call rightprawo zagraniczne: foreign lawprawo zajęcia: right of distress, right of distraint, right of seizure
(rzeczy) right of attachment, right of distraintprawo zamiany kary aresztu na grzywnę: option of a fineprawo zastawu: lien, right of lienprawo zastawu adwokata: (am.) special lienprawo zastawu na nieruchomości: mortgage lien, real estate lienprawo zastawu na określonej rzeczy: particular lien, special lienprawo zastawu na rzeczach ruchomych: lien on movable goodsprawo zastawu na rzeczy będącej we władaniu wierzyciela: possessory lienprawo zastawu na rzeczy nie będącej we władaniu wierzyciela: charging lienprawo zastawu sprzedawcy: seller's lien, vendor's lienprawo zastawu ustanowione w umowie: lien by agreementprawo zastawu w drugiej kolejności: second lienprawo zastawu w pierwszej kolejności: first lienprawo zastawu wcześniejsze (uprzywilejowane w kolejności) : prior claimprawo zastępstwa: power of agencyprawo zatrzymania: right of retentionprawo zatrzymania cudzej rzeczy: retaining lienprawo zawarcia umowy: power to contract, treaty-making powerprawo zawarte w ustawach: statute law, statutory lawprawo zawładnięcia: right of entryprawo zbycia: right to alienateprawo zbywalne: absolute right, sole right, transferable rightprawo zobowiązań: law of contract, contract lawprawo zwrotu: return privilegeprawo zwyczajowe: customary law, common law, unwritten lawbez naruszenia praw osób trzecich without prejudice to the rights of third partiesbezsporne prawo unchallengeable right, bezwarunkowe prawo: vested rightbłąd co do prawa: error in lawcesja praw: cession of rightscesja prawa własności: assignment of a right of propertyciągłość prawa: continuity of lawczłowiek wyjęty spod prawa: lawless man, outlawczynność zgodna z prawem: lawful actdomniemanie prawa: presumptive rightdowód prawa: proof of lawduch prawa: spirit of the lawdziałanie prawa: operation of the lawdziałanie sądu zgodne z prawem: lawful practiceforma prawa: form of lawistnienie prawa: existence of lawjak nakazuje prawo as the law enactsjak przewiduje prawo as the law enactsjak to określa prawo as defined by the Iaw: jak ustanawia prawo as the law enactsklauzula dotycząca przelewu praw: assignment clausekompetencje sądu orzekającego na podstawie prawa zwyczajowego: Common Law jurisdictionkorporacja prawa publicznego: government corporation, public corporationkorzystanie z prawa: enjoyment of a rightkumulacja praw: unitylitera prawa: letter of the lawluka w prawie: gap in the lawłamanie prawa: law-breakingmający oparcie w prawie founded in lawmający prawo do wynagrodzenia szkody: relievablemający związek z punktu widzenia prawa: relevant in lawmiędzynarodowe prawo prywatne: international private lawmiędzynarodowe prawo publiczne: public international lawmoc prawa: operation of lawna mocy prawa: by virtue of law, by operation of lawna mocy własnego prawa in one's own rightna równych prawach on equal footingnabycie praw: entitlementnabycie praw majątkowych: accession of property, acquisition of propertynabycie prawa przez przedawnienie: acquisitive prescription, positive prescriptionnabyte prawo: vested interestnabywca prawa: alienee, cessionary, granteenabywca praw majątkowych: acquirer of property rightsnaruszający prawa (autorskie) : pirate, trespassernaruszenie prawa: defiance of the law, departure from the law, contempt of law, violation of law, legal offence, breach of law, transgression of law, infraction of law, offence against the law
(autorskich) piracynaruszenie prawa antytrustowego: (am.) Anti-trust violationnaruszenie prawa cywilnego: tortnaruszenie prawa materialnego: breach of substantive lawnadużycie prawa podmiotowego: infringement of a rightnaruszenie praw i interesów państwowych: public wrongsnaruszenie praw i interesów społecznych: social wrongsnaruszenie praw patentowych: infringement of patent lawsnaruszenie prawa posiadania: disturbancenie budzące wątpliwości prawo: apparent rightnie mający prawa: unentitled, untitlednie ulegające zmianom prawo unalterable lawnienaruszalne prawo: vested interest, vested right, unimpaired rightniepodporządkowanie się prawu: contempt of lawnieposzanowanie prawa disregard of the lawniewykonanie prawa: non-use of a rightniezaprzeczalne prawo unchallengeable rightniezbywalne prawo: inalienable right, unalienable rightniezgodnie z prawem: outside the law, ipso iureniezgodność z prawem: unlawfulnessniezgodny z prawem: illegalnieznajomość prawa: ignorance of the lawnormy prawa międzynarodowego: standards of international lawobecne prawo prevailing lawobejście prawa: circumvention of the lawobowiązywanie prawa: binding force of the lawobrona czyichś praw: maintenance of one's rightsochrona prawa: protection of lawoczekiwane prawo (zależne od spelnienia się warunku) expectant rightodstąpienie praw: cession of rightsogłoszenie prawa: enactmentopłata za prawa wyłączne: (am.) annuityorzeczenie oparte na normach prawa zwyczajowego: common law judgmentosoba łamiąca prawo: law-breakerpanowanie prawa supremacy of Iawpod ochroną prawa: under the protection of the law, under the guardianship of the lawspodatek od nabycia praw majątkowych: conveyance tax, purchase taxpodlegający prawu zwyczajowemu: customarypodmiot prawa: legal subjectpodmiot prawa międzynarodowego: international entitypogwałcenie prawa: infraction of law, violation of the lawposiadacz prawa: holder of a rightposzanowanie prawa: consideration for the lawpozbawienie praw: deprivation of rightspozbawienie praw cywilnych: incapacitation, deprivation of civil rightspozbawienie praw publicznych: deprivation of public rightspozór prawa: colour of lawprzekazanie praw: voluntary conveyance, assignment of rightsprzekazanie prawa głosu: voting right transferprzekroczenie prawa: contravention of the lawprzelew praw: transfer of authority, transfer of rights, assignment of rightsprzelew prawa własności: ownership transferprzeniesienie prawa: transfer of a right, transmission of a rightprzeniesienie prawa własności: conveyance of propertyprzeniesienie prawa własności prawnie nieważne w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego: settlement defeasible on bankruptcyprzestrzeganie prawa: observance of the lawprzysługujące prawo: legal rightrozmyślne naruszenie prawa: deliberate violation of the lawrówne prawa: equal rightsrówność praw: equality of rightssąd rozstrzygający sprawy na podstawie prawa zwyczajowego: common-law courtsprzeczność z prawem: unlawfulnesssprzeczny z prawem: contrary to the law, illegal, unlawfuluchylenie prawa: abolition of law, derogation of lawuprawniony z mocy prawa: covenanteeustanowiony przez prawo: prescribed by lawutrata praw: loss of rightsuznanie w myśl prawa międzynarodowego: recognition under international lawużytkowanie prawa: use of a rightwprowadzenie prawa w życie: enactmentwygaśnięcie prawa: extinction of a rightwyłączne prawo: absolute right, exclusive right, patent, prerogative, prerogative right, sole rightwyłączne prawo zakupu: exclusive right of purchasewymagany przez prawo: required by lawz całą surowością prawa: with the utmost rigour of the lawz punktu widzenia prawa: for legal purposesz zastrzeżeniem praw: without prejudicezakazany przez prawo: forbidden by lawzakres prawa: purview, scope of lawzastrzeżenie prawa: reservation of a titlezawiłości prawa: intricacies of the lawzbiór praw: collection of lawszbywający prawo: cedent, granter, grantorzgodnie z prawem: inside the law, according to the law, in compliance with the law, pursuant to the law, at lawzgodność z prawem: lawfulness, sufficiency in lawzgodny z prawem: lawful, consistent with the law, according to the law, by law, lawful, legalbronić praw to vindicatebronić swoich praw: to maintain one's rightscedować prawo: to surrender a rightdawać prawo: to empower
(do czegoś) to entitledochodzić praw: to assert one's rights, to vindicatedochodzić swoich praw: to vindicate one's rights, to assert one's rightsdziałać wbrew prawu: to act in contravention of a right, to act against lawdziałać zgodnie z prawem: to act with the authority of lawkorzystać z praw publicznych: to enjoy public rightskorzystać z prawa to enjoy a right, to use a rightkorzystać z prawa pierwokupu: to pre-emptkorzystać z prawa regresu to recur, to seek recoursekwestionować czyjeś prawo: to dispute sb's right, to deny sb's rightłamać prawo: to break the lawmieć oparcie w prawie to stand good in lawmieć prawo: to be entitled, to enjoy one's right, to take, to be in the right (in one's rights) mieć prawo do czegoś (jakiejś rzeczy) to have a title to a thing
to have the right to (do) (of doing) sthmieć prawo pierwszeństwa: to underliemieć prawo weta: to have the power of veto, to have the right of vetonaciągać prawo to strain the lawnadużywać prawa: to pervert the course of lawnaginać prawo: to strain the lawnaruszyć prawo: to break the law, to infringe a rightnaruszać czyjeś prawa: to infringe on/ upon sb's rights, to encroach on/upon sb's rightsnaruszać prawa (autorskie) : to pirate
to break the law, to offend against the law, to violate the lawnie mieć prawa mieszania się do sprawy to have no say in the matternie naruszać prawa: to keep within the lawobchodzić prawo: to evade the law, to go beyond the lawodpowiadać przed prawem: to answer before the lawograniczyć czyjeś prawo: to bar sb's rightograniczać prawa: to tailograniczać w prawie: to incapacitateomijać prawo: to evade the law, to go beyond the lawpodporządkować się prawu: to conform to the law, to obey the lawpozbawiać kogoś prawa: to debar sb from a right, to deprive someone of a rightprzekazywać swoje prawa: to make over one's rightsprzekroczyć prawo: to transgress the lawprzelewać prawo: to assign a rightprzenosić prawo: to assign a right, to make over one's right, to transfer a rightprzenieść prawo na kogoś: to transfer a right to sbprzestrzegać prawa: to abide by the law, to comply with the law, to respect the lawprzywrócić panowanie prawa: to restore lawrealizować przeniesienie prawa własności: to execute a conveyancerezygnować z prawa: to renounce a right, to waive a rightrezygnować ze swych praw: to abnegate one's rightrościć prawo: to lay a claimstosować prawo: to administer the lawszanować czyjeś prawa: to respect sb's rightsszanować prawo: to keep within the lawtracić prawo dochodzenia roszczenia przed sądem: to put oneself out of the courtuchylać prawo: to abolish a rightudzielać prawa: to grant a rightustanawiać prawo: to make a law, to legislateuznać czyjeś prawa: to recognise sb's rightswchodzić w prawa innej osoby: to subrogatewejść w kolizję z prawem: to enter into conflict with the lawwykonywać prawo: to exercise a rightwykonać swoje prawo: to exercise one's rightwykraczać przeciwko prawu: to offend against the lawzastrzec sobie prawo: to reserve the rightzłagodzić prawo: to relax a lawzłamać prawo: to break the lawzrzec się prawa: to abandon a right, to disclaim a right, to renounce a right, to surrender a right

Wordnet polsko-angielski


1. (the collection of rules imposed by authority
"civilization presupposes respect for the law"
"the great problem for jurisprudence to allow freedom while enforcing order")
law, jurisprudence
synonim: prawodawstwo
synonim: ustawodawstwo
synonim: porządek prawny
synonim: prawnictwo

2. (the branch of philosophy concerned with the law and the principles that lead courts to make the decisions they do)
jurisprudence, law, legal philosophy: : synonim: nauka prawa
synonim: jurysprudencja
synonim: prawoznawstwo
synonim: prawnictwo

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

law
(uprawnienie, tytuł) right, title
(zasada) principle
(reguła) rule
~ autorskie copyright
~ cywilne civil law
~ dżungli law of the jungle
~ głosowania/wyborcze suffrage, franchise, voting rights
~ i porządek law and order
~ jazdy driving licence, (US) driver's license
~ kanoniczne canon law
~ karne criminal law
~ linczu lynch law
~ lokalne (zarządzenie) by-law
~ natury law of nature
~ niepisane unwritten law
~ obyczajowe unwritten law
~ Parkinsona Parkinson's Law
~ patentowe patent law
~ pierwokupu pre-emption
~ pierwszeństwa przejazdu right of way
~ poruszania się po terenie safe-conduct (document)
~ rzymskie Roman law
~ wykładania na uczelni do czasu przejścia na emeryturę tenure
~ wynalazcze patent law
~ zwyczajowe case law, common law
~wa człowieka human rights, birthright
~wa obywatelskie civil liberty/rights
nadawać ~ wyborcze to enfranchise
naginać ~ to bend a rule
rościć ~ to claim
zgodny z ~wem rightful
nadanie praw wyborczych enfranchisement
utrata praw cywilnych (z wyroku sądu) attainder
zgodnie z ~wem in compliance with the law, de jure
martwa litera ~wa dead letter
naruszenie ~wa breach of law
utrata ~wa (do czegoś) forfeit
wyłączne ~wa (do czegoś) exclusive rights
na równych ~wach on equal terms
wszystkie ~wa zastrzeżone all rights reserved
mieć ~ do czegoś to have a right to sth

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C
1.
(prawodawstwo) law: ~ karne/cywilne criminal/civil law
~ autorskie copyright.
2.
(ustawa) law: zgodny z ~em lawful
rightful.
3.
(uprawnienie) right: ~ jazdy driving licence
~a człowieka human rights
~ wyborcze voting right
the vote
mieć ~ coś zrobić to have the right to do sth
mieć ~ do czegoś to be entitled to sth
jakim ~em? by what right?
4.
(nauka o prawie) law: student ~a law student.
5.
(zasada) law
principle

adv (prawa strona) w ~ to the right
na ~ (po prawej stronie) on/to the right
na ~ i lewo right and left

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - ntr (ustawa) law
prawo autorskie - copyright
prawo cywilne - civil law
prawo handlowe - commercial law
prawo karne - criminal law
prawo majątkowe - right of property
prawo pierwszeństwa - right of priority
prawo wyborcze - voting rights
prawo udziału w zyskach - participating right
prawo jazdy - driving licence, am. driver’s license
prawo własności - right of possession
prawo zwyczajowe - common law
mieć prawo (do czegoś, coś zrobić) - to have a right (to sth, to do sth)
odwołać się do prawa - to go to law
pozbawić prawa - to deprive of a right
udzielić prawa - to grant a right
zakwestionować czyjeś prawo (do czegoś) - to deny sb’s right (to sth)
uniw.
wydział prawa - Faculty (School) of Law, Law Department
studiować prawo - to read law
wyjąć spod prawa - to outlaw
domagać się swoich praw - to claim one’s rights
prawa człowieka - human rights
fig.
prawo dżungli - the law of the jungle

1. - adv:
na prawo - on the right (kierunek)
w prawo - to the right

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. law
2. right~a chroniące przed oszustwami giełdowymi blue sky laws ~a nabyte podatników acquired rights of taxpayers ~a pochodne zob. instrumenty pochodne~a udziałowców shareholder's rights~a zależne dependent rights ~o bankowe banking law~o budżetowe budget law ~o celne customs law~o dewizowe exchange law~o do akcji (PDA) right to shares~o do dywidendy equity ~o do nowych akcji share warrant ~o Engla Engel's law ~o finansowe financial law~o Greshama (~o Kopernika) Grasham's law ~o karne skarbowe penal treasury law~o Kopernika zob. ~o Greshama~o odkupu right of redumption~o opcji right of option~o pierwokupu prior right ~o poboru (PP) pre-emptive right, subscription right ~o podatkowe tax law, fiscal law~o podaży law of supply ~o regresu right of recourse ~o ubezpieczeniowe insurance law~o ubezpieczeń gospodarczych economic insurance law~o udziału w zyskach participating right ~o układowe arrangement with creditors law~o upadłościowe law of bankruptcy~o wekslowe law on bills of exchange~o wielkich liczb law of large numbers ~o wykupu option of redemption ~o zastawu lien ~o zbywalne transferable right~o zobowiązań contract law

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n
1.law
2. right
3. title
4. statute ~a autorskie i pokrewne copyright and related rights ~a chroniące przed oszustwami giełdowymi blue sky laws ~a ciągnienia drawing rights ~a człowieka human rights ~a do nieruchomości realty ~a do nowych akcji allotment of certificates ~a do zabezpieczenia socjalnego social security rights ~a dziedziczne materialne corporeal hereditaments ~a federalne federal laws ~a i przywileje rights and privileges ~a konstytucyjne constitutional right ~a konsumenta w Unii Europejskiej UE consumers’ rights in the European Union ~a małżeńskie conjugal rights ~a na zagranicę foreign rights ~a niematerialne incorporeal chattels ~a obyczajowe blue laws ~a obywateli Unii Europejskiej UE rights of the European Union cititizens ~a obywatelskie civil rights ~a pracownicze rights of workers ~a samoistne independent rights ~a socjalne social rights ~a spadkowe inheritance rights ~a suwerennego pańswa sovereign rights ~a udziałowców shareholder’s rights ~a zależne dependent rights ~o administracyjne administrative law ~o kaucyjne law on joint-stock companies ~o apelacji right of appeal ~o autorskie copyright law ~o autorskie do publikacji rządowych bryt. Crown copyright ~o azylu right of asylum, sanctuary ~o bindery law of the flag ~o bankowe bank law, banking law ~o budżetowe budget law ~o celne customs law ~o cywilne civil law ~o czekowe cheque law ~o czerpania korzyści z nieruchomości do końca życia life interest ~o decydowania o udostępnieniu utworu performing right ~o dewizowe exchange law ~o do autorstwa utworu moral rights, paternity ~o do dywidendy equity ~o do emerytury right to draw a pension ~o do głosowania suffrage ~o do informacji freedom of information ~o do inicjatywy UE right of initiative ~o do kandydowania right to stand as a candidate ~o do kontroli sądowej right to judicial review ~o do niezakłóconego najmu quiet enjoyment ~o do niezakłóconej dzierżawy quiet enjoyment of land ~o do nowych akcji share warrant ~o do odliczenia eligibility for deduction ~o do opieki dyplomatycznej i konsularnej UE right to protection by the diplomatic or consular authorities ~o do patentu patent right ~o do płatnego urlopu holiday entitlement ~o do porady prawnej right of access to a solicitor ~o do powrotu right of re-entry ~o do skargi right of petition ~o do spadku right of inheritance, right of succession ~o do strajków right to strike ~o do świadczenia rentownego pension credit ~o do tańszych akcji własnej firmy stock option ~o do wolności liberty of the subject ~o do wynagrodzenia ratowniczego salvage ~o do udziału w zyskach right to participate in profits ~o do zasiłku qualification for benefit ~o drogi right of way ~o dzierżawcy do pobierania drewna z dzierżawionego lasu estovers ~o eksploatacji minerałów mineral rights ~o europejskie UE European law ~o Greshama Gresham’s Law ~o głosowania right to vote, right of voting, voting right ~o głosu voting rights ~o głosu winnego przed wydaniem wyroku allocution ~o handlowe commercial law ~o internetowe cyberlaw ~o i porządek law and order ~o jazdy driving licence ~o karne criminal law, penal laws ~o każdego z małżonków do wzajemnej opieki i pomocy consortium ~o kolizyjne conflict of laws ~o komunalne municipal law ~o konstytucyjne constitutional law, constitutional right ~o konsumenckie consumer law ~o kontradyktoryjne right of reply ~o krajowe national law ~o łaski prerogative of mercy ~o majątkowe property law ~o majątkowe dzierżawne tenement ~o materialne substantive law ~o materialne i proceduralne substantive and procedural element ~o miejsca dokonania czynu lex loci actus ~o miejsca popełnienia przestępstwa lex loci delicti ~o miejsca procesu lex fori ~o miejsca zawarcia umowy lex loci contractus ~o międzynarodowe publiczne international law ~o morskie maritime law, law of the sea, shipping law, bryt. Admiralty law ~o Murphy’ego Murphy’s law ~o nabyte vested interest ~o nadane vested inerest ~o naturalne natural law, natural right ~o nienaruszalne indefeasible right ~o niepisane unwritten law ~o niezbywalne non-transferable right ~o nominacji na urząd kościelny advowson ~o nominowania na stanowiska rządowe patronage ~o ochrony konsumenta shoppers’ charter ~o odkupu right of redumption ~o odmowy zeznań right against self-incrimination ~o odsprzedaży right of resale ~o odstąpienia (od umowy) right of withdrawal ~o opcji right of option ~o ogólne common law ~o opodatkowania power of taxation ~o osoby utrzymywanej parasitic rights ~o o spółkach company law ~o o zobowiązaniach umownych contract law ~o państwa do wywłaszczenia własności prywatnej eminent domain ~o państwowe state law Prawo Pareto Pareto’s Law Prawo Parkinsona Parkinson’s Law ~o patentowe patent law ~o pełnej własności nieruchomej freehold ~o pierwokupu pre-emptive right, prior right ~o pierwotne Wspólnoty UE primary Community legislation ~o pierwszeństwa first option ~o pierwszeństwa przejazdu right of way ~o pisane statute law ~o poboru collection law ~o pobytu residence permit ~o podaży i popytu law of supply and demand ~o podatkowe tax law, fiscal law ~o podmiotowe legal right ~o podpisu authority to sign ~o podstawowe fundamental right ~o porównawcze comparative law ~o pościgu hot pursuit ~o pracy labour law, labour legislation ~o precedensu case law ~o procesowe procedural law ~o prokuratora generalnego do wstrzymania postępowania karnego nolle posequi ~o prywatne private law ~o przejazdu right of way ~o przejęcia nieruchomości przez właściciela w razie złamania przez najemcę warunków dzierżawy right of re-entry ~o przemawiania w sądzie right of audience ~o przeżycia right of survivorship ~o publiczne public law ~o regresu right of recourse ~o rewersyjne remainder, revesionary right ~o rewersyjne do nieruchomości interest in remainder ~o rewizji power of search ~o rodzinne family law ~o równości equality law ~o rzeczowe property law ~o rzymskie Roman law ~o skarbowe revenue law ~o skargi do rzecznika praw obywatelskich right of complaint with the Ombudsman ~o składania petycji right to petition, right to address petition ~o spadkowe law of succession ~o spłacenia hipoteki equity of redemption ~o spółek company law ~o sprzedaży put option ~o światła ancient lights ~o ubezpieczeniowe insurance law ~o udziału w zyskach participating right ~o upadłościowe law of bankruptcy ~o użyczenia lending right ~o użytkowania beneficial interest ~o użytkowania wieczystego gruntu perpetual usufruct of land ~o wekslowe law on bills of exchange ~o weta right of veto ~o wglądu do ksiąg handlowych right to inspect the books ~o widoku ancient lights ~o wielkich liczb law of large numbers ~o wjazdu right of entry ~o własności law of property ~o własności intelektualnej intellectual property right ~o własności przemysłowej industrial property right ~o własnościowe proprietary right ~o właściciela gruntu nabrzeżnego riparian right ~o właściwe umowne proper law of the contract ~o wspólnotowe European law, Community law ~o Wspólnoty Europejskiej UE Community legislation, European Community Law ~o wyborcze right to vote ~o wykonawcze regulatory powers ~o wykupienia nieruchomości obciążonej hipoteką equity of redemption ~o wykupu option of redemption ~o wyłączenia (rzeczy z egzekucji) right of seclusion ~o wyłączne exclusive right ~o wyłącznej sprzedaży exclusive right of sale, sole trading contract ~o wynikające z upływu czasu prescription ~o wypowiedzenia (umowy) right to terminate ~o zachowania milczenia right of silence ~o zajęcia right of attachment, right of distraint, right of distraint, right of seizure ~o zakupu
1. call option
2. option to purchase ~o zasadnicze fundamental right ~o zastawu lien ~o zastawu na statku maritime lien ~o zastawu oparte na prawie słuszności equitable lien ~o zastawu przewoźnika carrier’s lien ~o zastawu udziałów lien on shares ~o zatrzymania i przeszukania stop and risk, stop and search ~o zbywalne alienable right, transferable right ~o zmniejszającego się popytu law of diminishing returns ~o zobowiązań contract law ~o zrzeszania się freedom of association, right of association ~o zwielokrotnienia utworu określoną techniką mechanical reproduction rights ~o zwrotne remainder ~o zwyczajowe common law dział ~a branch of law duch ~a spirit of law litera ~a the letter of the law nabywca ~a assignee, transferee naruszenie ~a breaking of the law, infraction of the law, violation of the law niewykonywanie swego ~a non-use of a right niezgodność z ~em unlawfulness, illegality niezgodny z ~em unlawful, illegal, contrary to law poszanowanie ~a ignorance of the law panowanie ~a rule of the law przepis ~a legal regulation, rule of the law równość wobec ~a equal justice under the law sporne ~o litigious right, contentious right utrata ~a loss of a right wbrew ~u against to law, contrary to law wykładnia ~a legal interpretation, interpretation of the law z mocy ~a byin virtue of law, on the strength of law zastosowanie ~a application of the law zbiór ~ collection of laws, statues, code zgodnie z ~em in compliance with the law, pursuant to law zgodny z ~em lawful, legal, legitimate dochodzić swego ~a to assert one’s right, to vindicate one’s right kwestionować czyjeś ~o to deny sb’s right, to dispute sb’s right mieć ~o do …. be entitled to …. mieć ~o do robienia …. have the right to do …. mieć za sobą ~o to have the law on one’s side nadać ~o to bestow a right naruszyć ~o to violate the law, to break the law, to offend against the law omijać ~ to dodge, to evade law przenieść ~o to assign a right, to transfer a right respektować czyjeś ~o to respect sb’s right robić użytek ze swego ~a to avail oneself of a right sformułować ~o to formulate a law stosować się do ~a to keep within law uchylać ~a to abolish laws, to repeal laws ustanawiać ~a to make laws, to establish laws, to enact laws wejść w konflikt z ~em to fall foul of the law wkraczać w czyjeś ~a to usurp sb’s rights wyjąć spod ~a to outlaw wykonywać swoje ~o to exercise one’s right zastrzec sobie ~o to reserve the right to oneself zrzec się ~a to abandon a right, to renounce a right, to relinquish a right, to waive a right

Słownik architektury polsko-angielski

(n) law

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

law n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LAW

RIGHT

FACULTY

PRINCIPLE

RULE

CLAIM

STATUTE

EQUITY

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

law title right piece of legislation

right to

entitlement, authorization

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

law, regulations 2. (uprawnienia) -right

Słownik nieruchomości polsko-angielski

law, right

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

law
statute
right
żyd., hebr. Halakhah zob.także [ [prawa] ]

[ [regulujące spożywanie posiłków] ] food law, dietary law

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

law
entitlement
~ chroniące pracowników - employee protection law
~ do okresu próbnego - right to atrial period
~ do płatnego corocznego urlopu - entitlement to paid annual leave
~ do urlopu - holiday entitlement
~ do wynagrodzenia z tytułu redukcji zatrudnienia - right to redundancy pay
~ jazdy - driving licence

Słownik środowiska polsko-angielski

n law, regulation

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

law
right zob. także prawa -
~ budowlane building regulations, building code
~ chronione
~ objęte ochroną
protected law
~ Darciego Darcy’sLaw
~ do informacji right to information, right to know
~ do korzystania ze środowiska environmental right, right to the use of the environment
~ do korzystania z wody water right
~ do nieruchomości right to property
~ do odszkodowania za szkody wyrządzone w środowisku right to compensation for environmental lossess
~ do odwołania się right of appeal
~ do odwołania się od decyzji right to appeal against a decision
~ do poboru małych ilości wody (do 20 m3/d) right to abstract small quantities (of water)
~ do poboru wody right to abstract water
~ do połowu fishing right
~ do rekompensaty szkód right to compensation for losses, right to compensation for damage
~ do wykonywania kontroli right of inspection
~ do złożenia odwołania right of appeal
~ do zwalczania przestępstw przeciwko środowisku environmental criminal law
~ do życia w czystym środowisku right to live in a clean environment
~ dostępu do terenu right of access to land
~ dostępu do wody right of access to water
~ geologiczne geological law
~ górnicze mining law
~ karania right of punishment
~ krajowe national law, domestic law
~ następstw Laplace’a Laplace’s law of succession
~ miejscowe local law
~ międzynarodowe international law
~ niepisane common law, customary law, unwritten law
~ ochrony środowiska environmental law
~ odwołania się od nakazu right of appeal against the notice
~ pisane statute law
~ połowu ryb fishing right, right of fishery
~ precedensowe case-law
~ przyrodzone birth-right
~ Stokesa hydro. Stokes’ law
~ środowiskowe environmental law
~ unijne EU law, European Union law
~ wejścia na teren zakładu right of entry (industrial or trade premises)
~ własności property right, ownertship right
~ własności prywatnej private property right
~ Wodne water law
UK Water Act
~ wyłączne exclusive right
~ zwyczajowe customary law, common law

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

lawright~ budowlane building regulations~ Darcy'ego fiz. Darcy's law~ do kontroli right of inspection~ do kontroli instalacji right to inspect a facility~ do korzystania ze środowiska environmental right~ do odszkodowania compensation right, damages right~ do odszkodowania za szkody wyrządzone w środowisku right to compensation for environmental losses~ krajowe national law~ międzynarodowe international law~ ochrony środowiska environmental (protection) law~ odwołania się right of appeal~ odwołania się od nakazu right of appeal against the notice~ rozkładu fiz. distribution law~ rozmieszczenia distribution law~ wejścia na teren zakładu (przemysłowego lub obiektu handlowego) right of entry industrial or trade premises

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

authority

copyright

franchise

freedom

legal

title

Nowoczesny słownik polsko-angielski

prerogative

eligibility