Wordnet polsko-angielski


1. (a fund that a customer has entrusted to a bank and from which the customer can make withdrawals
"he moved his bank account to a new bank")
bank account


2. (a document showing credits and debits)
statement, financial statement: : synonim: rachunek

3. (a statement of recent transactions and the resulting balance
"they send me an accounting every month")
account, accounting, account statement: :

4. (the total output of a writer or artist (or a substantial part of it)
"he studied the entire Wagnerian oeuvre"
"Picasso's work can be divided into periods")
oeuvre, work, body of work: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

account
~ bankowe bank account
~ gotówkowe cash account
przelew z ~ta na ~ transfer
numer ~ta account number
podejmować z ~ta to draw out of an account
stan ~ account balance
wyciąg z ~ta bankowego bank statement
założyć ~ to open an account
przekroczyć stan ~ta to overdraw

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr fin. account
na konto... - on account of...
fin.
na czyjeś konto - to sb’s account
fin.
wyciąg z konta - statement of account
fin.
stan konta - balance
fig.
czyste konto - clean record (slate)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

account~ akceptów - acceptance account~ analityczne - sub-ledger, itemized account, subsidiary account~ bankowe - bank account~ depozytowe - escrow bank account~ bilansować - to balance an account~ bilansowe - real account~ czekowe - drawing account~ depozytowe - deposit/escrow account~ depozytów - custody/holding account~ dewizowe - foreign currency account~ dochodów - revenue account~ finansowe - financial account~ firmowe - company account~ frachtowe - carriage/freight account~ główne - general account~ "
gotówka w kasie"
- cash-in-hand account~ kapitałowe - capital account~ kasy - cash account

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

account~a grupy group accounts ~o aktywne debt-balance account ~o aktywno-pasywne debit and credit account~o analityczne analytical account~o bankowe bank account ~o bez obrotów dormant account~o bieżące current account ~o bilansowe balance-sheet account~o debetowe debit account~o depozytowe deposit account~o dewizowe currency account ~o drabinkowe running balance form of account~o gotówkowe cash account~o indywidualne personal account ~o jednostronne running balance form of account~o kapitałowe capital account ~o klasyfikacyjne classified account~o klienta prowadzone przez maklera discretionary account ~o korygujące adjusting account~o kosztów produkcji manufacturing account~o kredytowe creditor account ~o memoriałowe memorandum account ~o nieaktywne dormant account ~o o stałym oprocentowaniu fixed interest account~o oprocentowane interest-bearing account~o osobiste personal account~o osobowe personal account ~o papierów wartościowych securities account ~o pasywne credit balance account~o płatnika payer's account~o płatności odroczonych deferred account ~o pozabilansowe off balance sheet account~o procentujące interest account~o przeciwstawne contra account ~o przekroczone overdrawn account ~o rozliczeniowe clearing account~o rozliczeniowe clearing account ~o składników majątku asset account ~o specjalne segregated account ~o sprzedaży bez pokrycia short account~o sprzedaży zapasów stock sale account ~o środków trwałych capital account~o syntetyczne control account, total account ~o szczegółowe detailed account~o teowe skeleton account ~o ubezpieczonego w ZUS-ie account of the insured in the Social Insurance Institution~o wspólne joint account ~o wynikowe nominal account, temporary account~o wzajemnych rozliczeń reciprocal account~o z dostępem przez Internet account with access via the Internet ~o z marżą margin account ~o zabezpieczenia gotówkowego cash collateral account ~o zablokowane blocked account~o zadowalające satisfactory account ~o zakupu zapasów stock purchase accountwyciąg z ~a bank statementmieć ~o w banku to have an account at a banknumer ~a podstawowego Primary Account Number (PAN) otwierać ~o to open an accountprzelewać gotówkę na ~o to transfer money to an account sprawdzać stan ~a to check the balance of one's account wpłacać pieniądze na ~o to put money into account

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m account, bank account ~ta księgowe account records, accounts ~to aktywne debit-balance account ~to aktywów active account ~to analityczne analytical account, detailed account, subsidiary account, real account ~to bankowe bank account ~to bieżące current account ~to bilansowe balance sheet account, permanent account, real account ~to czekowe drawing account ~to debetowe debit account ~to depozytowe deposit account ~to dewizowe currency account ~to dewizowe wyrównawcze Exchange Equalization Account ~to dłużnicze account receivable ~to docelowe earmarked account ~to dyspozycyjne withdrawal account ~to fikcyjne dummy account ~to gwarancyjne am. assigned account ~to jednostronne running balance form of account ~to kapitałowe capital account ~to kasowe cash account ~to korygujące adjunct account, contra account ~to kosztów produkcji manufacturing account ~to kredytowe creditor account ~to kredytów otrzymanych credit account ~to księgi zobowiązań account payable ledger ~to martwe impersonal account ~to nadwyżki emisyjnej share premium account ~to nieaktywne dormant account ~to nieosobowe impersonal account ~to numerowane numbered account ~to obligacji bonds account ~to oprocentowane interest-bearing account ~to osobowe personal account ~to osoby zagranicznej external account ~to oszczędnościowe savings account ~to papierów wartościowych securities account ~to pasywne credit-balance account, liability and equity account ~to pasywów liability account ~to płac pay (roll) account ~to płatności odroczonych deferred account ~to pomocnicze adjunct account, auxiliary account ~to premiowe bonus account ~to przeciwstawne contra account ~to przejściowe suspense account ~to przekroczone overdrawn account ~to rezerw am. contingent account ~to rozliczeniowe clearing account, settlement account ~to różnic kasowych over-and-short account ~to rzeczowe real account ~to składników majątku asset account ~to specjalne segregated account ~to sprzedaży bez pokrycia short account ~to sprzedaży zapasów stock sale account ~to strat deficiency account ~to syntetyczne control account, total account ~to środków trwałych capital account ~to „teowe” skeleton account, total account ~to udziałowe share account ~to uśpione dormant account ~to walutowe wyrównawcze Exchange Equalization Account ~to wierzycielskie account payable ~to w raju podatkowym offshore account ~to wspólne joint account ~to wynikowe temporary account ~to wypłat właścicieli drawing account ~to wzajemnych rozliczeń reciprocal account ~to zablokowane blocked account ~to zakupu zapasów stock purchase account ~to zapasów stock account ~to zbiorcze total account ~to związku treasure’s account wyciąg z ~ta bank statement mieć na ~cie to have on account podjąć z ~ta to withdraw from account przelać gotówkę na ~to to transfer money to an account sprawdzić stan ~ta to check the balance of one’s account zlikwidować ~to to clean out an account

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACCOUNT

BUDGET

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n account
~ bieżące (czekowe) current (check-ing) account

Nowoczesny słownik polsko-angielski

acc.