Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

principal, chief, main, foremost, central, general, grand, leading, overriding, primary, staple
główna kara: capital punishmentgłówna siedziba: headquartersgłówne przedstawicielstwo: head agencygłówne zajęcie: chief businessgłówny przedstawiciel: chief representative, head representativegłówny akcjonariusz: principal shareholdergłówny dłużnik: principal debtorgłówny obrońca: leadergłówny prokurent: senior executivegłówny udziałowiec: chief partner, leading partner, general partnergłówny wierzyciel: principal creditorgłówny żywiciel rodziny: principal earneroddział główny: central officepowództwo główne: main actionroszczenie główne: principal claimsiedziba główna: head office

Wordnet polsko-angielski


1. (of the greatest importance
"the all-important subject of disarmament"
"crucial information"
"in chess cool nerves are of the essence")
all-important (a), all important (p), crucial, essential, of the essence (p)
synonim: najważniejszy
synonim: zasadniczy
synonim: właściwy
synonim: pryncypalny

2. (serving as an essential component
"a cardinal rule"
"the central cause of the problem"
"an example that was fundamental to the argument"
"computers are fundamental to modern industrial structure")
cardinal, central, fundamental, key, primal: : synonim: centralny
synonim: bazowy
synonim: rdzenny
synonim: wytyczny

3. (most important element
"the chief aim of living"
"the main doors were of solid glass"
"the principal rivers of America"
"the principal example"
"policemen were primary targets"
"the master bedroom"
"a master switch")
chief (a), main (a), primary (a), principal (a), master (a): : synonim: generalny
synonim: kapitalny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

main, principal, central
~na arteria komunikacyjna thoroughfare
~na ozdoba centrepiece
~na przyczyna mainspring
~na rola lead
~na sprężyna (przen.) moving spirit/force
~na sprężyna zegara/zegarka mainspring
~na szosa main road, arterial road
~na trasa main line
~na ulica high street, main street
~na wygrana jackpot
~ne tezy gist
~ne zasady ground rules
dworzec ~ central (railway) station
~ nurt (przen.) mainstream
~ nurt rzeki midstream
liczebnik ~ cardinal number
grzech ~ cardinal sin

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj main
principal
chief
predominant
dominant: dworzec ~ central station
~a ulica main street/ high street
~a wygrana first prize
grzechy ~e mortal/deadly sins
~ mechanik chief mechanic
~e zdanie main/principal clause
~a atrakcja main attraction

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

major, main, chief, dominant, head, master~ administrator sądu pokoju - justices chief executive~ akta - major file, main file~ cecha - main feature~ cel - principal objective~ część - major part~ dostawca - main supplier~ dowódca - commander-in-chief~ kara - capital punishment~ księga - general ledger~ księgowy - chief/main accountant~ pobudka - main motive~ podstawy demokratycznego społeczeństwa - essential foundations of a democratic society~ poseł dyscyplinator - Chief Whip~ producent - dominant producer~ produkt - staple product~ przesłanka - major premisse~ referent - rapporteur, keynote speaker~ rewident finansów państwowych - Comptroller General (US) ~ roszczenie - main claim~ rozprawa - main trial~ ryzyko ubezpieczeniowe - outstanding risk~ rzecz - principal thing~ sędzia - Chief Justice~ pokoju - chairman of the justices~ siedziba - general office, head office, seat~ sprawa - main case~ udziałowcy - majority group~ udziałowiec - major shareholder~ Urząd Celny - the National Customs Office~ Urząd Miar - the Central Office of Measurements~ Urząd Statystyczny - the Central Statistical Office~ urzędnik - Chief Officer~ warunek - main condition~ zakład - principal establishment~ zasada - guiding principle~ zgłoszenie (p.) - main application~ zleceniodawca - employer, principal~ zobowiązanie - main liability~ źródło utrzymania - the main source of maintenance/support

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. main
2. general
3. primary~a stopa podatku dochodowego basic rate of income tax ~e banki brytyjskie the High Street banks ~e zasady ubezpieczeniowe main insurance principles ~y akcjonariusz major shareholder ~y bank komercyjny core bank ~y dłużnik primary borrower ~y gwarant emisji head underwriter ~y kasjer chief cashier ~y księgowy chief accountant, head accountant ~y księgowy chief accountant, chief book-keeper~y miernik inflacji a key gauge of inflation ~y podatek dochodowy od osób prawnych mainstream coroporation tax ~y udziałowiec major shareholderGłówny Urząd Ceł (GUC) Customs Head OfficeGłówny Urząd Statystyczny (GUS) Central Statistical Office~y wierzyciel principal creditor konto ~e primary accountksięga ~a general ledger zobowiązanie ~e principal liability

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. 1. main 2. major 3. primary ~a cecha main feature ~a część main part ~a linia main line ~a przyczyna main reason ~a siedziba przedsiębiorstwa general office ~a stopa podatku dochodowego basic rate of income tax ~a struktura major infrastructure ~a wygrana first prize ~e banki brytyjskie the High Street banks ~e miejsce prowadzenia działalności principal place of business ~e punkty main points ~e zadanie primary task ~y administrator sądu pokoju am. justices’ chief executive ~y akcjonariusz major shareholder ~y bank komercyjny core bank ~y gwarant emisji head underwriter ~y kasjer chief cashier ~y konstruktor chief design engineer ~y księgowy chief accountant, head accountant, first book-keeper, chief book-keeper, head book-keeper ~y lokator principal principal tenant ~y magazyn principal storehouse ~y miernik inflacji a key gauge of inflation ~y nabywca principal customer ~y nurt mainstream ~y oddział principal office, headquarters ~y oskarżony principal accused ~y plan grand plan ~y podatek dochodowy od osób prawnych mainstream coroporation tax (MCT) ~y produkt staple product ~y sędzia Chief Justice ~y sędzia pokoju chairman of the justices ~y świadek principal witness ~y udziałowiec major shareholder, principal shareholder ~y urząd principal office ~y urząd pocztowy General Post Office (G.P.O.) ~y urząd statystyczny central statistical office ~y urzędnik Chief Officer ~y wierzyciel principal creditor ~y wspólnik senior partner ~y zawód principal occupation ~y zobowiązany principal ~ym zagadnieniem jest obniżka kosztów the chief concern is how to cut costs dworzec ~y central railway station księga ~a general ledger roszczenie ~e principal claim zarząd ~y central board zobowiązanie ~e principal liability

Słownik architektury polsko-angielski

mai

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

primary adj., cardinal adj., chief adj., main adj., principal adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRINCIPAL

CHIEF

PARAMOUNT

PREDOMINATING

PREDOMINANT

DOMINANT

FOREMOST

PRIMARY

CENTRAL

MAJOR

PRIMA

PRIME

UPPERMOST

CARDINAL

CAPITAL

MAIN

MASTER

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

senior, principal, main, guiding, capital, chief, central

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

capital, chief, main, major

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj main, chief, principal, cardinal
basic, major
(o stacji, zarządzie) central
(o poczcie) general
~a wygrana first prize
~y rejon walk main battle area
~y zespół major assembly

Słownik nieruchomości polsko-angielski

main, major

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. chief
principal
main
dominant

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. master
main
principal
chief
prime
crucial
~ Inspektor - Inspector General, Chief Inspector
~ Inspektor Ochrony Środowiska Chief Environmental Inspector
~ konstruktor chief designer, chief design engineer
~ księgowy accountant general, chief accountant
~ technolog chief technologist
~ wykonawca bud. prime contractor

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

exquisite

general

grand

high

highest

leading

mainstream

primal

salient