Słownik polsko-angielski

(oddziaływanie) action; effect; tech. operation; working; acting; functioning; performance
~ agresywne (wody) - aggressive effect (of water)
~ antybakteryjne - anti-bacterial action
~ automatyczne - automatic operation
~ bakteriobójcze - bactericidal effect, bacteriocidal action
~ bezawaryjne - trouble-free operation
~ bezpieczne - safe operation, functional safety
~ bezpośrednie - direct effect, direct action
~ bezusterkowe - trouble-free operation
~ bezwibracyjne - vibration-free action
~ broni - weapon operation, effect of weapon(s)
~ broni palnej - firearm's action
~ burzące - demolition action
~ celowe - purposeful action, purposeful effect
~ chemiczne - chemical action, chemical effect
~ gazów napędzających - propellant gas action
~ fal pływowych - mar. tidal action
~ fali uderzeniowej - shock wave action
~ hamujące silnika - engine braking effect
~ kierunkowe (miny) - (mine) directional action
~ korozyjne - corrosion, corrosive effect, corrosive action
~ kruszące pocisku - shell crushing action
~ kumulacyjne - cumulative action
~ kumulacyjne substancji chemicznych - biol. chemical agent cumulative action
~ lotek - lotn. aileron action
~ ładunku wybuchowego - explosive (charge) action
~ mechanizmu - action of the mechanism
~ mechanizmu spustowego - action of the trigger mechanism
~ mechanizmu zegara - clockwork action
~ mikrobów - microbial action
~ na lądzie i morzu - operation on both land and water
~ na polu bitwy - action on the battlefield
~ na tyłach nieprzyjaciela - operation in the enemy rear
~ na układ nerwowy - effect on the nervous system
~ na zasadzie odrzutu - operation on the principal of recoil
~ napędowe - propulsive effect
~ natychmiastowe - immediate action
~ nie wymagające nadzoru - tech. unattended operation
~ nieprawidłowe - malfunction, faulty operation
~ nieprawidłowe sprzętu - equipment malfunction
~ niewidoczne - lotn. stealth
~ niezawodne - tech. dependable operation, non failure operation, reliable operation, fail-safe operation
~ ochronne - protective action
~ odłamkowe - splinter action
~ odrzutowe - tech.wojsk. recoil action
~ odstraszające - deterrent action, deterrence
~ ograniczające/powstrzymujące prawa - restraining action of law
~ ograniczone - limited action
~ opóźniające - takt. delaying action, delaying operation
~ opóźnione - delayed action
~ pochopne - precipitate action
~ pocisku - missile action
~ pocisku kumulacyjnego - shaped charge effect
~ pojazdu bojowego - combat vehicle operation
~ powierzchniowe - surface action
~ poza zasięgiem ognia artylerii - operation out of artillery fire
~ prawidłowe - takt. satisfactory operation
~ programu - inf. programme operation
~ promieniotwórcze - radioactive action
~ przeciwpiechotne - anti-personnel effect
~ przypadkowe - random action
~ przyrządu - instrument operation
~ rakotwórcze - carcinogenic action, carcinogenous action
~ rażące pocisku - missile striking effect, missile damaging effect
~ resorujące; ~ sprężynujące - tech. springing action
~ ręczne - manual operation
~ rozpryskowe - fragmentation action
~ ryglujące (zamka broni) - bolt-action
~ sabotażowe - sabotage action
~ samoczynne - automatic operation
~ samodzielne (oddziału) - (force) independent action
~ samowolne - unauthorized action
~ selektywne - selective action
~ siły ciężkości - fiz. gravity action
~ skuteczne - effective action
~ specjalne - special action
~ sprężynujące - tech. springing action
~ sprzętu - equipment operation
~ spustu - trigger action
~ ssące - fiz. suction effect
~ sterów - lotn. controls response
~ systemów broni - operation of weapons systems
~ systemu - system operation
~ szkodliwe - harmful effect, detrimental effect
~ szybkie - rapid action
~ śmiertelne - lethal effect
~ światła - light action
~ toksyczne; ~ trujące - toxic effect, toxic action
~ uboczne - side effect
~ uderzeniowe - shock action
~ uderzeniowe pocisku - projectile shock action
~ ukierunkowane na osiągnięcie celu - goal-directed action
~ ultradźwięków - fiz. sonoration
~ uszkadzające (pocisku) - damaging effect
~ utleniające - oxidizing action
~ w ariergardzie - takt. rear-guard action
~ w dobrej wierze - acting in good faith
~ w nocy - tech. night operation
~ w samoobronie - acting in self-defence
~ wadliwe - tech. malfunction, faulty operation
~ wiążące (siły nieprzyjaciela) - containing action
~ wojsk pancernych - armoured warfare
~ wolne od zakłóceń - interference-free operation
~ wrogie - hostile action
~ wybuchowe - explosive effect
~ z wykorzytaniem czynnika zaskoczenia - surprise action
~ zaczepne - aggressive action
~ zamierzone - intended action
~ zamka (broni) - boltaction
~ zanieczyszczeń - pollutant action
~ zapalające - incendiary action
~ zapalnika - wojsk. fuze action
~ zdalne - remote action
~ ze zwłoką - delayed action
~ zespołowe - collective action
~ żyroskopu - gyroscopic action

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

act, acting, action, activity, function, influence, operation
(moc obowiązująca) application
działania legislacyjne: legislative actionsdziałanie legalne: legal actiondziałanie na szkodę: acting to the detriment of...działanie o charakterze publicznym: act of public naturedziałanie podstępne: fraudulent actdziałanie prawa: operation of lawdziałanie prawne: legal actdziałanie skryte: act covertdziałanie w dobrej wierze: action in good faithdziałanie wrogie: act of hostilitydziałanie wspólne: joint actiondziałanie wsteczne (ustawy) : retroaction, retroactivitydziałanie zamierzone: deliberate actionbezprawne działanie: unlawful action/activity/actjawne działanie: overt actjednostronne działanie: unilateral actionna skutek jednostronnego działania: by unilateral actionniezdolność do działań prawnych: legal incapacityoszukańcze działanie: fraudpełnomocnictwo do działania: power to actpoddanie działaniu: exposurepole działania: domain, field of activity, field of operation, stageswoboda działania: discretionupoważniony do działania: authorised to actwspólne działania: joint action, united actionzakres działania: sphere of activity, scope of activityzdolność do działania: power to actrozszerzać pole działania: to gain ground

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

actio

Wordnet polsko-angielski


1. ( (mathematics) calculation by mathematical methods
"the problems at the end of the chapter demonstrated the mathematical processes involved in the derivation"
"they were learning the basic operations of arithmetic")
mathematical process, mathematical operation, operation
synonim: działanie matematyczne
synonim: operacja

2. (something that people do or cause to happen)
act, deed, human action, human activity: : synonim: czyn
synonim: uczynek
synonim: postępek
synonim: akt

3. (the state of being active
"his sphere of activity"
"he is out of action")
action, activity, activeness: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

action
(działalność, funkcjonowanie) operation, working
(oddziaływanie) effect, influence
kierunek ~nia course of action
~ bezpośrednie direct action
~ opóźniające delaying action
podejmować ~ (przeciw) to take action (against)
rozpoczynać ~ to come into operation
~nia wojenne warfare, hostilities, operations

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C
1.
(praca) action
(funkcjonowanie) activity
operation: powodować ~ to put into effect, bring into force.
2.
(efekt) effect.
3.
(maths) operation

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr action, activity
effect
operation (także mat.)
działanie uboczne - sideeffect

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

actions, acting, arrangement~ bezpośrednie nowej ustawy - direct operation of a new law~ bezprawne - a wrongful act, wrongdoing~ bezwiedne - automatism~ brak - failure to act~ do podjęcia - actions to be undertaken~ drgania - effects of vibration~ i zaniechanie - acting and omission~ jawne - overt act~ konieczne - necessary action~ koordynacja działań - co-ordination of measures~ legalne - lawful practice~ lub zaniechanie - act or ommission~ szkoda wynikła z - damage arising from acting or omission~ mimowolne - automatism~ monopolistyczne - monopolistic effect~ naprawcze - corrective action~ na rzecz obcego wywiadu - working for a foreign intelligence service~ na szkodę - acting to the detriment~ negatywne na środowisko - adverse environmental impact~ nieoficjalne - unofficial action~ niepożądane (farm.) - adverse event~ nieumyślne - involuntary conduct~ nieważne - null and void act~ o charakterze publicznym - act of a public nature~ optymalne - best practice~ oszczędnościowe - economy measure~ podejmować - to take action~ podejmowanie właściwych działań - appropriate action~ podstępne - fraudulent act~ poprzez działanie w sposób oznaczony - by determined actions~ pozostawić komuś pełną swobodę - to leave sb. a free hand~ prawne - legal acting, acts in law, legal acts~ niezdolność do działań prawnych - legal incapacity~ wykonywać - to perform acts in law~ zdolność do działań prawnych - capacity to perform acts in law~ prawotwórcze - enactment~ prewencyjne - preventive action~ promieniowania - effects of radiation~ przestępcze - criminal act~ publiczne - acting in public~ rakotwórcze - cancerogenic action~ rozmyślne - premeditated acting~ sił zbrojnych - military power acts~ skoordynowane - concerted action~ skryte - covert acting~ skuteczność - efficiency of operation~ sposób - way of acting~ sprawność - well-ordered operation~ substancji trujących - effects of toxic substances~ swoboda - acting freedom~ szkodliwe - wrongdoing~ dla - malpractice detrimental to~ tajne - covert action~ te mogą zagrozić - the act is likely to endanger~ ukartowane - collusive action~ umocowanie do działania - being duly authorized to act~ uzgodnione - concerted practice~ uznane za skuteczne - deemed service, deemed provision~ wbrew umowie - against the contract~ w dobrej wierze - bona fide action~ w działaniu - in operation~ własne pracownika - employee’s own action~ wojenne - hostilities, war operations~ wrogie - hostile act~ wspólne - common action, joint measures~ i skuteczne - common and effective action~ wstecz - retroactive force~ wynikać z zaniedbania lub świadomego działania - to arise from negligence or wilful misconduct~ wyniki - operating results~ w zakresie działania przedsiębiorstwa - in the business scope of the enterprise~ w zmowie - collusive action~ zamierzone - deliberate act~ zapobiec - to prevent action~ zespół działań - set of actions~ zgodne - concerted action~ z góry - advance acting~ złe - wrongdoing~ zmierzające do celu - goal-orientated acting, measures directed to the end

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. activity 2. action~e oszczędnościowe economy measure~e przeciw stratom zysków loss-of-profits policy ~e stabilizujące rynek market support arrangement~e w dobrej wierze acting in good faith

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. activity, work 2. effect, impact 3. action, operation ~a bezpośrednie direct action ~a nieuczciwe, choć legalne sharp practice ~a obejmujące wiele regionów multiregional action, multiregional measures ~a odwetowe retaliation ~a ograniczające wolność rynku restrictive trade practices ~a Przedakcesyjne na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Support of Pre-accession Measures for Agricultural and Rural Development (SAPARD) ~a towarzyszące accompanying measures ~a uzupełniające Complementary Measures ~a sanacyjne lifeboat operation ~a szczególne specific action ~a uzupełniające complementary measure ~a wojenne warfare, hostilities ~a Wspólnot activities of the Communities ~a zmierzające do wzrostu wydajności productivity drive ~e bezprawne wrongdoing ~e bezwiedne automatism ~e legalne lawful practice ~e mimowolne automatism ~e nieumyślne involuntary conduct ~e nieważne nullity ~e oszczędnościowe economy measure ~e prawotwórcze enactment ~e przeciw stratom zysków loss-of-profits policy ~e stabilizujące rynek market support arrangement ~e szkodliwe wrongdoing ~e tajne covert action ~e ukartowane collusive action ~e uznane za skuteczne deemed service, deeming provision ~e Wspólnoty UE Community operation ~e w zmowie collusive action ~e z góry advance ~e zgodne z prawem lawful practice ~e złe wrongdoing wadliwe ~e faulty operation zakres ~a sphere of activity, scope of activity, range of activity zdolność do ~a capacity to act, capacity for action

Słownik polsko-angielski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

measure

Słownik niezawodnościowy Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

performance

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

action n, operation n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

action, activity

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACTIVITY

ACTION

WORK

WORKING

OPERATING

FUNCTION

GRIP

OPERATION

EFFECT

INFLUENCE

TREATMENT

FORCE

IMPACT

APPLICATION

STRESS

ACTING

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. activity, work
2. effect, impact
3. action, operation

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n activity; effect; operation; mat.~rule; ~action; mission; ~a antyterrorys-tyczne counter-terrorist warfare; ~a blokujące cordon operation; ~a bojowe combat action; ~a desantowo-szturmowe air as-sault operations; ~a dywersyjne subversive warfare; ~a izolacji pola walki interdiction operation; ~a lotnicze air operation; ~a na wezwanie call mission; ~a opóźniające delaying action; ~a osłaniające screening operation; ~a po-łączonych sił zbrojnych combined operations; ~a poszukiwania i niszczenia search and destroy opera-tions; ~a poszukiwawczo--ratownicze search and rescue operations; ~a po-wstrzymujące holding action; ~a przeciwlotnicze counterair operation; ~a przeciwminowe mine countermeasures; ~a przeciw-rozpoznawcze (taktyczne) (tactical) counter intelligence; ~a saperskie (bojowe) combat engineering; ~a specjalne special activities; ~a taktyczne tactical operations; ~a w warun-kach ograniczonej widzialności limited visibility op-erations; ~a wojenne hostilities, prawn. act of war; ~a zabezpieczające security operations; plan dzia-łań operation plan; stan go-towości do działań state of alert; strefa działań bojo-wych area of operations; tajne ~a clandestine operation; wspólne ~a joint op-eration; zamiar działań bojowych concept of oper-ations

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

doing
working
acting
action
activity
operation
performance
functioning
being at work

Słownik środowiska polsko-angielski

n action, activity, operation

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

effect
action
tech. operation
~ agresywne wody - water aggressive effect
~ automatyczne automatic operation
~ bakterii bacterial action
~ bezawaryjne non-failure operation, trouble-free operation
~ bezpieczne tech. operating safety
~ bezpośrednie direct effect
~ bezproblemowe techn. problem-free operation
~ bakteriobójcze bacteriocidal effect
~ celowe purposeful effect
~ chemiczne chemical effect
~ dezynfekujące disinfecting action, disinfectant action
~ doraźne makeshift action
emergency action
~ koagulujące IS coagulescent action
~ korozyjne corrosive effect
~ korzystne beneficial effect
~ mutagenne mutagenous effect
~ na drogi oddechowe respiratory effect
~ niezawodne techn. dependable operation, non failure operation
~ niszczące damaging effect
~ ochronne protective action
~ oczyszczalni ścieków wastewater treatment plant operation, sewage treatment works operation
~ ograniczające/powstrzymujące prawa restraining action of law
~ okresowe periodical operation
~ opóźnione delayed action
~ podejmowane w odpowiedzi (na zagrożenie ) response action
~ rakotwórcze carcinogenic action
~ spóźnione belated action
~ ssące suction effect
~ szkodliwe detrimental effect, harmful effect
~ śmiertelne lethal effect
~ światła light action
~ teratogenne teratogenic action
~ toksyczne toxic effect, toxic action
~ uboczne side-effect
~ utleniające oxidizing action
~ uzgodnione concerted action
~ wody water action
~ w sytuacji awarii emergency operation
~ wymuszone forced action
~ wynikające z przepisów regulatory action
~ zgodne prawem legal action, lawful action

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

actionoperationworking~ bakterii bacterial action, bacterial activity~ bakteriobójcze bacteriocidal action~ bezawaryjne non-failure operation, trouble-free operation~ bezobsługowe unattended operation~ bezpieczne tech. operating safety~ celowe purposeful action~ egzekucyjne enforcement action~ koagulujące coalescent action~ naprawcze remedial action, improvement action, corrective action~ niezawodne dependable operation~ ochronne protective action~ opóźnione delayed action~ podejmowane w odpowiedzi (na zagrożenie) reponse action~ rakotwórcze med. carcinogenic action~ spóźnione belated action~ światła light action~ toksyczne toxic action~ utleniające oxidizing action~ uzgodnione concerted action~ w sytuacji awarii emergency operation~ w zakresie nadzoru regulatory action~ wynikające z przepisów regulatory action~ zgodne z prawem lawful action, legal action

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

agency

proceeding